Povilas Petkevičius. LENKŲ OKUPACIJOJE IR JŲ KALĖJIMUOSE. Autorius čia aprašo savo vargus Vilniuje, kai jis buvo lenkų okupuotas. 188 psl., kaina nepažymėta.

NAUJOJI VILTIS. Nr. 21-1988 m. Politikos ir kultūros žurnalas. Leidžia Lietuvių studentų tautininkų korporacija “Neo-Lithuania” ir Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. Redaguoja Vytautas Abraitis, P.O. Box 351071, Palm Coast, FL 32035. Administracija— 1005 Sherwood Rd., La Grange Park, IL 60525. Šio numerio kaina - 5 dol.

LITUANUS. Volume 34, No. 4. ISeina 4 kartus per metus. Šį numerį redagavo Antanas Klimas. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 41 ir 42. Redaktorius ir administratorius — Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., Chicago, IL 60629. Išeina 4 kartus per metus. Prenumeratos kaina — 5 dol.

MŪSŲ VAIKAS. Nr. 11. Žurnalas skiriamas mažamečių vaikų šeimoms. Redaktorė ir administratorė — Stasė Vaišvilienė, 3704 W. 68th St., Chicago, IL 60629. Leidinius paruošia A.L. Montessori d-jos auklėtojų sekcija. Finansuoja Lietuvių Fondas per L.B. Švietimo tarybą ir A.L. Montessori draugija.