Medjugorje 1988 m. gale

KĘSTUTIS TRIMAKAS

     Nuošali Medjugorje vietovė Jugoslavijos kalnuose tebėra daugelio dėmesio centre. Apskaičiuojama, kad iki šiol ten atsilankė apie 12 milijonų žmonių, jų tarpe daugiau kaip 13 tūkstančių kunigų bei mokslininkų-profesionalų, viešai pareiškiančių savo įsitikinimą Medjugorje vykstančiais Marijos apsireiškimais. Laiks nuo laiko pasirodo žinia apie paties popiežiaus Jono Pauliaus II rodomą palankumą, kaip, pavyzdžiui, viešoje audiencijoje Italijos vyskupams pasakyti jo žodžiai apie maldininkus, vykstančius į Medjugorje: “tegul jie ten vyksta, tegul ten meldžiasi, tegul ten pasninkauja ir tegul atsiverčia” (šiais žodžiais popiežius pakartojo pačios ten apsireiškiančios Marijos raginimus).

DĖMESYS DIEVUI

     Visi ten Apsireiškusiosios žodžiai kreipia žmonių dėmesį į Dievą. Štai paskutinieji trys jos vieši mėnesiniai skatinimai, skirti visai žmonijai:

     “Mano mylimi vaikai! Šiandien kviečiu jus visus džiaugtis jums Dievo dovanojamu gyvenimu. Vaikeliai! Džiaukitės Dievu, savo Kūrėju, kad Jis taip nuostabiai jus sukūrė. Melskitės, kad jūsų gyvenimas būtų džiaugsmingas dėkojimas, išplaukiąs iš jūsų širdžių tarsi džiaugsmo upė. Mano mylimieji! Nesustodami dėkokite už visa, ką turite, net už kiekvieną jums Dievo duotą dovanėlę, kad džiaugsmo pilna Dievo palaima nuolat spinduliuotų iš dangaus ant jūsų gyvenimo. Dėkoju jums, kad atsiliepiate, mano kviečiami” (1988 m. rugpjūčio 25).

     “Mano numylėti vaikai! Šiandien kviečiu jus į šventumo kelią jūsų gyvenime. Dievas davė jums malonę, šventumo dovaną. Melskitės, kad tai vis labiau suvoktumėte. Tokiu būdu galėsite savo gyvenimu liudyti Dievą. Mielieji! Laiminu jus ir užtariu jus pas Dievą, kad jūsų kelias bei jūsų liudijimas būtų tobulas ir džiugintų Dievą. Dėkoju, kad atsiliepiate, mano kviečiami” (1988 m. rugsėjo 25).

     “Mano numylėti vaikai! Aš kviečiu jus kasdien gyventi pagal mano nurodymus. Mano mažieji! Tai darau ypač dėl to, kad noriu jus patraukti prie Jėzaus Širdies. Todėl, mano mielieji, kviečiu jus ir šiandien malda pasiaukoti mano brangiajam Sūnui, Jėzui, kad kiekvieno jūsų širdis būtų Jojo. O tuomet kviečiu jus paaukoti man save pačius, šeimas ir parapijas, kad per mano rankas visa priklausytų Dievui. Todėl, mano mieli vaikai, melskitės, kad suvoktumėte šio mano nurodymo didingumą. Aš nenoriu sau nieko, vien tik jūsų sielų visiško išganymo. Šėtonas yra stiprus. Todėl jūs, man brangūs vaikai, nuolatine malda būsite glaudžiai spaudžiami prie mano motiniškos Širdies, dėkoju jums, kad atsiliepiate, mano kviečiami” (1988 m. spalio 25).

     Dėkingumas Dievui, siekimas šventumo, liudijant Dievą, pasiaukojimas Jėzui — visa tai su Josios pagalba, Jos globoje...

POPIEŽIAUS PALANKUMAS

     San Angelo, Teksas, vysk. Michael D. Pfeifer, OMI, neseniai aplankė Medjugorje ir privačioje audiencijoje kalbėjo su popiežium Jonu Paulium II. Po to savo pastoraciniame laiške taip rašė:

     “Popiežius kalbėjo labai palankiai apie įvykius Medjugorje, iškeldamas žmonėse padarytą gera... kaip pakeitė ten atsilankančiųjų žmonių gyvenimą”.

     Pastoraciniame laiške tas vyskupas plačiai aprašo, ko apsireiškianti Marija nori iš žmonių. Jo išvada yra tokia:

     “Medjugorje negali būti ignoruojama. Atrodo, kad ten vyksta ypatingas Dievo veikimas, motyvuojąs bei įkvepiąs milijonus tą vietovę aplankiusiųjų, kad užsidegtų nauja Dievo meile, sustiprėtų bei atnaujintų savo pasišventimą gyventi pagal Kristaus Evangeliją” (“West Texas Angelus”, 1988.VIII.5).

VYSKUPAI

     Ne tik pasauliečiai, ne tik kunigai, bet ir šimtai vyskupų iš įvairių kraštų yra buvoję Medjugorje vietovėje, laikę Mišias, sakę pamokslus, klausę išpažinčių.

     Vyskupas Myles McKeon iš Vakarų Australijos, grįžęs Australijon, tvirtino: “Šiais laikais skundžiamės, kad žmonės nustojo eiti į Mišias bei išpažinties, taip pat kad jie nebesimeldžia. Tačiau pamačiau, kad čia, Medjugorje, visi šie dalykai sugrąžinami... Madona aiškiai yra čia. Iš tikrųjų čia juntamas Jėzaus ir Marijos buvimas” (“Medjugorje Messenger”, 1988, No. 12).

     Londono rytinės dalies vyskupas Thomas McMahon irgi neseniai lankėsi Medjugorje vietovėje. Pokalbis su juo buvo išspausdintas “Medjugorje Messenger” laikraštyje (1988, No. 12). Galutinė pokalbio išvada tokia: šis vyskupas “atpažįsta Medjugorjės įvykiuose galią, kaipo dinamiškos versmės, atnaujinti visą Bažnyčią — nuo tikėjimo bei maldos iki grynos doktrinos bei sakramentinio gyvenimo”.

KRITIŠKAS MOKSLININKAS

     Pasižymėjęs neurofiziologas dr. Marco Margnelli iš Italijos buvo atvykęs į Medjugorje techniniais-mediciniškais tyrimais čia vykstančius fenomenus sukritikuoti. Jis pats taip rašė:

     “Aš esu netikintis ir todėl vykau į Medjugorje su kritiko dvasia, tikėdamasis atrasti faktų, kurie visą reikalą išaiškintų kaip netikrą ir sukompromituotų. Tačiau po mano atliktų studijų, tyrusių vaikų (t.y. regėtųjų, — K.T.) sąmonės stovių pasikeitimą, turiu pripažinti, kad čia, Medjugorje, su instrumentų pagalba patvirtinau ir dokumentavau autentišką ekstazės stovį”.

     Medjugorjės įvykių bei Marijos skatinimų paveiktas, šis mokslininkas tapo praktikuojantis katalikas.

PROFESIONALAI

     Ne vien pamaldūs, sakytume — lengvai tikį, paprasti žmonės, bet ir profesionalai, kai kurie jų pradžioje skeptiški, patiria nuostabių dalykų Medjugorje vietovėje.

     Prof. dr. Courtenay Bartholomew iš Trinidado, Vakarų Indijos universiteto profesorius, pasaulinio masto AIDS ekspertas, taip liudija:

     “Savo paties akimis aš mačiau saulę sukantis, judant danguje iš savo vietos pirmyn ir atgal, keičiant spalvas ir nesilaikant kosminių gamtos ir mokslo įstatymų... Tą dieną 1988 m. liepos mėnesį keletas mūsų stebėjome tą žavingą, nuostabą keliantį fenomeną... Dievo Motina pasirodo Medjugorje kaip Ramybės Karalienė... Joje yra didžiausia ramybės viltis”.

     Šie ir kiti panašūs liudijimai verčia asmeniškai įsitikinti Medjugorje įvykių tikrumu bei vykdyti, ką Apsireiškusioji skatina ir prašo daryti — jos globoje visa širdimi gręžtis į Dievą.

• Vengrų komunistų dienraštis “Nepszabadsag” paskelbė visuomenės apklausinėjimų duomenis. Paaiškėjo, kad 62% piliečių pasisakė, jog jie tikintieji. Tik 12% pareiškė, kad jie materialistai, ateistai. Palyginus su apklausinėjimais prieš 8 metus, tikinčiųjų skaičius Vengrijoje paaugo 9 %. Vengrijoje apie 75% laidotuvių atliekama su religinėmis apeigomis.