CHIARA LUBICH

    “Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje” (Kol 3, 1).

    Šie šv. Pauliaus žodžiai kalba kolosiečių bendruomenei apie tokį pasaulį, kuriame tikroji meilė viešpatauja kartu su darniu sugyvenimu, teisingumu, taika, šventumu, džiaugsmu. Ten nuodėmė ir pasileidimas įeiti negali. Tai pasaulis, kuriame Tėvo valia tobulai vykdoma. Tame pasaulyje Jėzus gyvena. Jis jį mums atidarė savo kančia ir prisikėlimu.

    Šv. Paulius sako, kad į Kristaus pasaulį mes ne tik esame pašaukti, bet jau jam ir priklausome. Tikėjimas mums sako, kad krikštu mes esame įskiepyti į Kristų, kaip šakelės į medį, ir tuo būdu dalyvaujame jo gyvenime, su jo dovanomis, su jo palikimu, su jo nuodėmės ir blogio pergale. Iš tikrųjų mes esame su juo prisikėlę.

    Tačiau, kol mes dar esame čia, žemėje, mūsų priklausymas Kristaus pasauliui nėra visiškai tikras, nes dar neapspręstas. Kol mes čia dar gyvename, būsime išstatyti daugybei pavojų, sunkenybių ir gundymų, kurie vers mus svyruoti ir kreips mus į klaidingą tikslą.

    Tuo būdu mes galime suprasti apaštalo raginimą: “Siekite to, kas aukštybėse”. Kai kūnu esame šioje žemėje, savo dvasia galime jai nepriklausyti, atsisakydami pasaulio normų ir įtakos ir vadovaudamiesi tuo, kas yra Jėzaus mintyje ir širdyje kiekvienoje situacijoje.

    “Kas aukštybėse”, jau savaime kalba apie aukštybių įstatymus, apie dangaus karalystės įstatymus, kuriuos Jėzus atnešė žemėn ir jis nori, kad mes jų laikytumės.

    Kaip mes galėtumėm gyventi pagal tuos apaštalo žodžius? Jie drąsina mus nebūti patenkintais abejutišku gyvenimu, kuris remiasi kompromisais ir tik šiaip taip darymu. Jie drąsina mus derinti mūsų gyvenimą — su Dievo malonės pagalba — prie Kristaus įstatymų.

    Tie žodžiai ragina mus liudyti visuomenei savo gyvenimu tas vertybes, kurias Jėzus atnešė į žemę. Tas liudijimas gali reikštis taikos ir sutarimo dvasia, tarnavimu artimui, supratimu ir atlaidumu, teisingumu, sąžiningumu, tobulumu darbe, ištikimybe, skaistumu, pagarba gyvybei ir t.t.

    Galimybės yra plačios kaip gyvenimas, bet mes neturime pasilikti abstrakcijoje, tik priešingai — konkrečiai gyventi pagal Jėzaus įstatymą, kuris yra kaip sintezė visų kitų: matyti kiekviename artime Kristų ir jam tarnauti. Taip mes galėsime pasiruošti mūsų gyvenimo galutiniam egzaminui.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius