■    Jeruzalės katalikų patriarchas Anhel Sabbah pasmerkė Izraelio prievartos veiksmus prieš arabus.

■    Jėzuitai visame pasaulyje turi 656 įvairaus lygio mokslo institucijas, net 65-se pasaulio kraštuose. Iš jų 177 universitetai ir fakultetai, 393 gimnazijos ir vidurinės mokyklos, 32 pradžios mokyklos, 54 kitos akademinės mokyklos. Visose mokyklose yra daugiau kaip 6.200 jėzuitų dėstytojų ir apie 63.000 pasauliečių dėstytojų. Studentų ir moksleivių skaičius jose apie 1.500.000

■    Sovietų Sąjungos vyriausybė paskelbė naujas ministerių tarybos taisykles, kuriomis be kitų dalykų suvaržomas religinės lieteratūros spausdinimas.

■    Egipto Koptų muziejuje rasta psalmių knyga, kuri yra 1.600 metų senumo. Tai bus pati seniausia psalmių knyga pasaulyje.

■    JAV Vietinių misijų taryba paskyrė 5,8 mil. dolerių vidaus misijoms paremti.

■    Tarptautinis Eucharistinis kongresas įvyks 1989 m. spalio 5-8 dienomis Pietų Korėjoje. Tema: “Kristus yra mūsų taika”.

■    Filmų aktorius Paul Newman Kalėdų proga sąjungai, parūpinančiai susisiekimo priemones misijoms, paaukojo 50.000 dol.

■    Šv. Ignaco paruošiamajai kolegijos mokyklai Čikagoje Coleman-Fanny May fondas paskyrė pusę milijono dolerių.

■    Laiškai iš Lietuvos praneša, kad Prisikėlimo bažnyčia Kaune, buvusi paversta fabriku, grąžinama katalikams. Nuspręsta ją suremontuoti. Darbams vadovauti pavesta jaunam architektui Henrikui Žukauskui. Būsią atstatyti tik tie dalykai, kuriuos okupantai sunaikino. Darbai būsią pradėti 1989 m, vasarą.

■    Detroite, išsikėlus daugeliui katalikų, vyskupija uždaro 31 bažnyčią ir dar gali uždaryti kitas 25. Uždaroma viena lietuvių bažnyčia, antrai irgi gresia pavojus.

■    Šv. Kryžiaus ligoninė Čikagos kolegijų vardu apdovanota žymeniu už savo mediciniškus patarnavimus, ypač už suteikimą teisės atlikti praktiką Daley gailestingųjų seserų mokyklos studentėms.

■    Prancūzijoje veikianti Taize ekumeninė bendruomenė spausdins ir į Sovietų Sąjungą pasiųs milijoną Naujojo Testamento knygą rusų kalba.

■    Sovietų mėnesinis žurnalas “V mirė knyg” (Knygų pasaulyje) pradėjo dalimis spausdinti Naująjį Testamentą. Pradedama nuo šv. Mato Evangelijos. Spausdinama taip, kad bus galima išimti ir įrišti į knygą. Žurnalas pavedė tekstą paruošti Mokslą akademijos filologui Sergei Avarincevui.

■    Vatikanui tarpininkaujant, Libija sausio 14 d. grąžino į JAV palaikus amerikiečio lakūno Fernando Ribas Dominicci, 33 m„ kuris buvo žuvęs 1986 m. bal. 14 d., kai Libija numušė lėktuvą, kuriuo jis su kitu lakūnu skrido. Lakūnas buvo iš Portoriko.

■    JAV kongrese, kuris iš eilės yra 101-mas, dabar yra 138 katalikai: 119 Atstovą Rūmuose, o 19 Senate.

■    Fidel Castro pareiškė, kad jeigu popiežius nuspręstų vykti į Kubą, jis būtų laukiamas.

■    Sovietų Sąjungos žinių agentūra TAS paskelbė palankią žinią “Popiežiaus laiškas” Šią žinią įsidėjo ir Vilniuje leidžiama “Tiesa” savo Naujų Metų numeryje, pavadindama “Popiežiaus laiškas”. Pažymima, kad savo laiške popiežius priminė tarptautinius susitarimus. Toliau cituojama laiško ištrauka: “Visa tai leidžia mums tikėtis, kad bus priimti sprendimai, geri tautoms, kenčiančiomis dėl kruvinų konfliktų”.

■    Maskvoje Motina Teresė pasirašė susitarimą su vyriausybės įstaiga, kad jos įkurtos vienuolijos narės bus leidžiamos Maskvoje ir Armėnijoje slaugyti ir globoti nuo žemės

drebėjimo nukentėjusius žmones. Vėliau tos vienuolijos narėms bus leista įkurti savo vienuolyną Maskvoje.

■    Kubos komunistinei valdžiai leidus, iš Romos išvyko į Havaną anksčiau buvusios ištremtos penkios seselės, priklausančios Nekaltai Pradėtos Švč. M. Marijos kongregacijai. Iš Kubos jos buvo ištremtos prieš 30 m.

■ Vietnamo komunistinė vyriausybė galutinai išlaisvino vyskupą Nguyen Van Thuan, 60 m. Jis, praslinkus keliems mėnesiams po konsekracijos, 1975 m. buvo areštuotas, laikomas kalėjime, vėliau perkeltas į vadinamą perauklėjimo įstaigą, į lagerį, o paskui buvo ištremtas. Paleistas į laisvę, dabar apsigyveno Hanojaus arkivyskupijoje.

■    Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys pasikalbėjime su “Gimtojo krašto” korespondentu buvo paklaustas, kas jam padėjo pakelti ilgus kalėjimo metus, atsakė: “Manau, kad aš neapsiėjau be Dievo malonės. Man padėjo tikėjimas ir malda. Ne vien religinis tikėjimas, bet ir tikėjimas savo tėvynės ateitimi”.

■    Vilniaus Aušros Vartų Šv. Teresės bažnyčioje buvo laikomos Piemenėlių mišios per Kalėdas. Jas transliavo televizija. Apie tai paskelbė Vilniuje leidžiamas “Gimtasis kraštas”, įdėdamas ir pamaldų nuotrauką. Tas pats sausio 4 d. numeris įsidėjo ir stambią palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio nuotrauką bei platų, palankų aprašymą apie jį per pusę puslapio, pavadintą: “Nugalėk blogį gerumu”.

■    Okupuotoje Lietuvoje, paskutiniais statistikos duomenimis, yra 3.706.000 gyventojų. Lietuva turi daugiau gyventojų už Estiją, Latviją, Turkmėniją ir Armėniją.

■    Austrijoje, Vienoje, spalio 20-23 d. įvyko dvyliktas Tarptautinis šeimų problemoms skirtas kongresas, kurį globojo Nobelio premijos laureatė Motina Teresė. Be kitų tame kongrese kalbą pasakė 23 metus komunistų kalėjimuos išlaikytas ukrainietis katalikų aktyvistas Josyp Terelia, 45 m. Kalbėjo ir slaptai pakonsekruotas Slovakijos vyskupas Paolo Hnilica bei kiti kalbėtojai. Dalyvių buvo daugiau kaip 20.000

■    Čikagoje McCormick Place, kovo 27-30 d. šaukiama JAV katalikų Švietimo sąjungos konvencija, jau 86-ta. Kartu programoje paroda ir Religinio švietimo kongresas.

■    Lietuvoje Religijų tarybos įgaliotiniu prie Ministrų tarybos paskirtas Kazimieras L. Valančius, buvęs komunistų partijos centro komiteto propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas. Jis yra teisės mokslo kandidatas ir docentas. Dabar jis spaudoje pareiškė, kad bus taisomos praeityje padarytos klaidos santykiuose su Bažnyčia. Norima dialogo. Ryšiams pagerėti turėsiąs padėti naujas sąžinės laisvės įstatymas, kurio projektas greit būsiąs pateiktas viešam svarstymui. Jis ragino ir tikinčiuosius pa-

reikšti savo pasiūlymus.

■    Vilniaus katedroje pagreitintai vykdomas remontas, paskyrus jo šventinimo apeigas vasario 5 d. Šv. Kazimiero bažnyčia turinti būti sutvarkyta iki kovo 4 d. Vilniaus apylinkėje statoma viena nauja bažnyčia.

■    Vilniaus vyskupui Julijonui Steponavičiui išduotas registracijos pažymėjimas, duodąs teisę administruoti Vilniaus vyskupiją ir apsigyventi tame mieste. Tai paskelbė naujasis įgaliotinis Bažnyčios reikalams K. L. Valančius.

■    Maskvos psichiatras Michailas Bujanovas Sovietų mokytojų laikrašty išspausdino straipsnį, kuriame pripažino, kad kai kurie disidentai ir sąžinės kaliniai buvo uždaromi į psichiatrines ligonines.

■    Lenkijoje, Varšuvos mieste, rastas negyvas kun. Stefan Niedzielek, kuris buvo pastatęs šventovę atminti jo tėvynės žmonėms, nužudytiems Sovietų Sąjungoje. Rastas negyvas su kruvinu veidu savo bute.

■    Lietuvoje bažnytinė vyriausybė patvarkė, kad kunigai mokytų vaikus tikybos be vyriausybės atsiklausimo.

■    Lietuvos kardinolas V. Sladkevičius, popiežiui iškvietus, sausio 25 d. išvyko į Romą. Jį lydėti buvo parinktas vysk. VI. Michelevičius, Kauno arkivyskupijos vyskupas pagalbininkas. Romoje kardinolas pasiliko porai savaičių tvarkyti Lietuvos Bažnyčios reikalų.

■    Prezidentas Bush ir viceprezidentas Quale pareiškė, kad Aukščiausias JAV teismas turi atšaukti įstatymą, leidžiantį žudyti dar negimusius kūdikius — daryti abortus.

■    Kardinolas V. Sladkevičius pranešė religinių reikalų įgaliotiniui, kad kunigai bus skiriami vyskupų nuožiūra.

■    Vilniaus vyskupų rūmai grąžinami iš ištrėmimo grįžtančiam vysk J. Steponavičiui.

■    Čikagos arkivyskupijos fondas šelpti neturtingoms mokykloms jau turi 17,5 mil. dol. R. McCormick labdaros fondas šiam arkivyskupijos fondui paskyrė milijoną dolerių.

■    Čikagoje vykdomas katalikų mokyklų įvertinimas. Tai atlieka keletas vyskupijos delegatų, per trejetą dienų pagrindinai ištyrę mokyklos darbą, religinį auklėjimą, administravimą.

■    Čekoslovakijoje pirmą kartą komunistinė vyriausybė leido seselėms vienuolėms dirbti su sergančiais ir globoti senimą. Iki šiol vienuolėms tai buvo draudžiama. Tačiau vienoje Čekoslovakijos psichiatrinėje ligoninėje yra internuotas Augustin Navratil, žmogaus teisių gynėjas, kuris suredagavo peticiją at statyti religinę laisvę.

■    Į Lietuvą iš tremties sugrįžęs kun. Sigitas Tamkevičius per Vatikano radiją paleistoje kalboje pasakė: “Esu giliai įsitikinęs, kad tik Bažnyčia gali pakelti žmonių moralę. Tik ji viena pajėgi rimtai ugdyti žmonių moralę. Reikia tik pasidžiaugti, kad respublikos vyriausybė ieško kontaktų su Lietuvos Bažnyčios hierarchija ir kunigais, kad bendromis jėgomis gydytų tai, kas supuvo stalinizmo ir stagnacijos metais. Dar nežinau, ar vyriausybė turės drąsos duoti Bažnyčiai pakankamai laisvės, kad ji galėtų atlikti savo misiją. Jeigu ta laisvė bus tik dalinė, rimtų rezultatų negalima tikėtis”. Kun. Tamkevičius Sibiro tremtyje buvo nuo 1983 m. gruodžio mėn.

■    Miami mieste atidaryta pastogė benamiams AIDS ligos ištiktiesiems. Čia turima 12 lovų. įstaiga yra arti Mercy ligoninės. Šią pastogę administruoja seselės augustinijonės. Tos prieglaudos pavadinimas — Genesis.

Juoz. Pr.