(J. Kralikausko apysaka “Vėlinės”)

Alė Rūta

     Dedikuota: Nesuskaitomiems 1940-1953 m. pirma laiko po velėna karstuose ar kolektyvinėse duobėse be karstų.

     Ir Jurgio Gliaudos romanas “Agonija” (1965 m. “Nidos” leid.), ir Juozo Kralikausko apysaka “Vėlinės” (1988 m. autoriaus leid.) — istoriniai veikalai. “Agonija” — tikslios datos, posėdžiai — valandų tikslumu... J. Kralikauskas daugely savo istorinių romanų (kaip “Titnago ugnis” — 1962, “Vaišvilkas” — 1971, “Tautvila” — 1973, — tiktai kelis suminint) irgi mėgsta ir sugeba istorinę tiesą autentiškai atvaizduoti; tačiau šioje apysakoje ne tiek datos, Lietuvos tragedijos įvykiai jam rūpi, kiek nuotaika: ir okupacijų netiesa bei smurtas, ir psichologinė slėga visoje tautoje, žmonių įkalinimai, fizinės ir dvasinės kančios, nualinimas, daugelio baisi žūtis... Tai daugiau negu nuotaikos; tai žmogiška tragedija, tautos tragedija — tai neapsakomai sunki būklė, skausmas... Išniekintos mirtys, jų daug — išklojant kankinių kaulais plačius sibirus, prisotinant Lietuvos žemelę krauju, išstumiant daugybę iš tėvynės į užjūrius...

     Pagrindiniai veikėjai — trys mokytojai, jų charakteriai literatūriškai užbrėžti, likimai realiai pavaizduoti. Vardai? Knygoje yra, bet pro jų skausmą, rodos, dingsta jie, nes švyti kankinių aureolės, tokios panašios begaline kančia, tokia bendra ir šiurpi jaunos valstybės jaunųjų žmonių prapultis. Kankiniai, vėlinės... Beveik visa tauta verčiama kapinynu, jei ne fiziniu, tai dvasiniu... Nes stiprieji, ištikimieji idealams — žūsta, o silpnieji — parsidavėliai, šnipai — žūsta dvasiškai, jų mirtis ar merdintis gyvenimas — dar gūdesnis.

     Knygos turinį sunku atpasakoti; reikia patiems perskaityti, nes tai lyg krauju užrašyta bolševikinių-nacinių priespaudų mūsų tautai istorija.

     Knyga išleista labai skoningai: klasiškai paprasta ir meniška, patraukli. Spaudė Litho Art Limited Toronte, Kanadoje. Viršelio įrašai, atrodo, autentiški — autoriaus; tai tik paryškina knygos originalumą.

    Kalba taisyklinga, stilius vaizdus. Tuolaikinė Kauno išvaizda, gyventojų nuotaikos, bet kurios vietos ar įvykio vaizdas — taupiais brūkšniais nupiešti tikrai ryškiai, teisingai ir tikroviškai. Tai įgudusio rašytojo ir subtilaus kūrėjo braižas. Ir korektūros klaidų nepastebėta.

    Knyga vertinga istorinės tiesos turiniu, stilistine forma ir meniška išore. Autoriaus adresas: J. Kralikauskas, 1320 Kipling Ave, Islington, Ont. M9B 3N8, Canada.

ATSIUSTA PAMINĖTI

Kazys Pabedinskas. NUO PLUNGĖS IKI MAROKO. Atsiminimai. Spaudė “Draugo” spaustuvė 1988 m. Iliustruota, 438 psl., kaina 10 dol.

Sem. Benelli. APSIAUTALAS. Keturių veiksmų poema. Vertė Balys Sruoga. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Balio Sruogos keturiasdešimtom mirties metinėm paminėti. Aplankas — Albinas Elskus. Kieti viršeliai, 176 psl., kaina 8 dol.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. No. 78. Leidžia Lietuvių katalikų religinė šalpa, 351 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207.

ATEITIS. 1989 m. Sausis-vasaris. Vol. LXXIX, Nr. 1. Redaguoja Danutė Bindokienė, 7155 S. Homan Ave., Chicago, IL 60629. Techninis redaktorius Jonas Kuprys. Administratorius Juozas Polikaitis, 7235 S. Sacramento Avė., Chicago, IL 60629. Leidžia Ateitininkų federacija.

Pagaliau po ilgų klaidžiojimų ir merdėjimo “Ateitis” atsistojo ant tvirtų kojų. Ypač reikia džiaugtis, kad jos lietuvių kalba jau be jokių “atsiekimų” ir “pramatymų”; jie, be abejo, bus pakeisti “pasiekimais” ir “numatymais”. Įvestas net kalbos skyrius su labai praktiškais, naudingais patarimais. Žinoma, dar pasitaiko viena kita korektūros ar neapsižiūrėjimo klaidelė, bet linkėtina, kad ateityje ir jos išnyktų. Jaunimas (bet ir suaugusieji!) dabar galės iš “Ateities” mokytis taisyklingesnės lietuvių kalbos.

TRUMPAI...

• JAV ministerių kabineto lygyje yra šeši prezidento Bush administracijos aukštieji pareigūnai katalikai: Švietimo departamento sekretorius Lauro Cavozos, 61 m., energijos departamento sekretorius James Watkins, 61 m., Vidaus reikalų sekretorius Manuel Lujan, 60 m., Veteranų reikalų departamento sekretorius Edward Derwinski, 62 m., Baltųjų Rūmų įstaigos narkotikų kontrolės direktorius William Benneth ir kovai su tarša administratorius William Reilly, 49 m. Kiti keturi to lygio pareigūnai yra episkopalai, trys metodistai, du presbiterionai, vienas krikščioniškojo mokslo, vienas mormonas, vienas žydas ir vieno religija biografijoje neapžymėta.

• Benediktinė seselė Patricia Crowley, direktorė Howard bendruomenės humanistinio centro Čikagoje, laimėjo Čikagos bendruomenės stipendiją 70.000 dolerių. Tokia suma skiriama, kad galėtų savo vietoje pasamdyti kitą vedėją ir turėtų iš ko pagilinti studijas ir pakeliauti, siekdama steigti naujus centrus, kuriuose rastų pagalbos neturtingos ispanų kilmės ir juodukės moterys.

• Reuterio, AP, prancūzų ir vokiečių spaudos agentūros plačiai perdavė įvykius Lietuvoje ir pažymėjo, kad pirmą kartą Bažnyčios vadai viešai pasisakė už visišką Lietuvos nepriklausomybę. Agentūros perdavė Vilniaus vyskupo J. Steponavičiaus žodžius, pasakytus pamokslo metu, kad nepriklausomybės reikia siekti taikinga kova Mahatmos Gandi dvasia.