CHIARA LUBICH

“Todėl kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepultų” (Kor 10, 12)

     Korinto bendruomenėje tarp besireiškiančių negerovių buvo ir perdėtas pasitikėjimas savimi. Kai kurie tos bendruomenės nariai daug ką sau leisdavo, būdami įsitikinę, kad joks pavojus negalės jų paliesti. Jie neatsargiai ir per dažnai lankydavosi pagonių aplinkoje, pasitikėdami savo tikėjimu ir sakramentais bei didžiuodamies savo kultūros pranašumu. Ten dalyvaudami vaišėse, jie valgydavo stabams paaukotą mėsą, nesirūpindami, kad gali papiktinti silpnesniuosius tikėjimo brolius ir seseris. Nėra abejonės, kad tikėjimas ir sakramentai užtikrina mūsų išganymą, bet tik jei darysime viską, ką Jėzus moko ir pataria.

     Vienas įspėjimų primena mums būti atsargiems, vengti pagundų pavojaus ir savo elgesiu nepiktinti artimo. Niekas neturėtų galvoti, kad jis niekada nesuklups ar yra neįveikiamas. Nė vienas nėra apsaugotas nuo pagundų, aistrų ar pasaulio vilionių ir nuo nelabojo apgaulių, kuris laukia momento, kai esame išsiblaškę ar pasimiršę, kad mus galėtų suklaidinti.

     Tokiu atveju turime būti budrūs. Išganymas duodamas tiems, kurie nusižeminę šaukiasi Dievo pagalbos, bet ne tokiems, kurie be atodairos ir išdidžiai nevengia pavojaus.

     Ką mes turėtumėm daryti, kad tokių pavojų galėtume išvengti? Šv. Paulius paneigė perdėtą savimi pasikliovimą, kuris nori suderinti krikščionių tikėjimą su klaidinga pasauliška laisve. Tokia laisvė sugestijuoja, kad kiekvienas gali skaityti ar stebėti bet ką ir viską, eiti visur, dažnai lankyti bet kokias grupes, nesirūpinant, kad tai gali žaloti dvasinį gyvenimą ar piktinti kitus. Toks galvojimas yra plačiai paplitęs ir mūsų laikais. Toks elgesys tikrai nesuderinamas su protingu atsargumu. Protingas atsargumas budriai saugo asmenį ir padeda rūpintis kitais. Šv. Paulius kaip tik tai ir pataria.

     Todėl mes neturėtumėm pervertinti savo pajėgumo, protingai vengdami pagundų pavojaus, šalindamiesi nuo visų nesaugių aplinkybių, vos tik kokį pavojų pastebėję. Saugiausiai galėsime tokių pavojų išvengti, jei mylėsime Dievą, vykdydami jo valią, ir mylėsime artimą. Meilė yra geriausia apsauga nuo visokio blogio.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius