Metinės šventės ir konkursai buvo pradėti ruošti 1960 m., švenčiant “Laiškų lietuviams” dešimtmetį. Šių metų šventė buvo balandžio 9 d. Ją pradėjome mišiomis, kurias laikė ir pamokslą pasakė kun. Leonas Zaremba, S.J. Per mišias grojo ir gražiai giedojo Saulė Jautakaitė (iš Lietuvos), Rima Polikaitytė, Darius Polikaitis ir Audrius Polikaitis. Po mišių per 300 žmonių susirinko į Jaunimo centro didžiąją salę, kur buvo premijų įteikimas, meninė programa ir vakarienė.

Redacijos narė Nijolė Užubalienė pakvietė redaktorių įteikti konkurso laimėtojams premijas. Vertinimo komisijos sekretorei Ritai Likanderytei perskaičius protokolą, paaiškėjo, kas buvo tie laimingieji. Suaugusiųjų grupėje: I - Aldona Kamantienė, iš Lemonto; II - Nina Gailiūnienė, iš Floridos; III - Dalia Staniškienė, iš Clevelando; IV - Dalia Nasvytienė ir Jūratė Buinevičienė, abidvi iš Vilniaus, Algirdas Nakas, iš Floridos; V- Ramūnė Jonaitienė, iš Toronto, ir Rasa Miliauskaitė, iš Čikagos. Jaunimo grupėje: I - Edvyna Valkiūnaitė, II -Vaiva Vygantaitė, III - Rima Polikaitytė, IV -Gytis Vygantas, V - Marius Polikaitis. Jie visi iš Čikagos arba priemiesčių. Speciali premija suteikta Vidai Brazaitytei. Nepremijuoti jaunimo grupės dalyviai gavo po 25 dol. už dalyvavimą konkurse.

Įteikus premijas, laureatų vardu kalbėjo Vaiva Vygantaitė, o mecenatų — Ona Siliūnienė. Trumpai savo įspūdžiais iš Lietuvos pasidalino dr. Valdas Adamkus.

Meninę simpatišką programą atliko Saulė Jautakaitė ir Čikagos Pedagoginio lituanistikos instituto etninis ansamblis, vadovaujant Daliai Palikaitytei.

Po programos, T. Jonui Borevičiui, S.J., sukalbėjus maldą, buvo labai skaniai Birutės Jodvalienės (Racine Bakery) paruošta vakarienė. Ateinančių metų konkursui buvo suaukota 1.000 dol. Mes paprastai premijoms išdaliname 1500-1600 dol. tad iki tos sumos dar trūksta 500-600 dol. Tikimės, kad atsiras mecenatų. Ir suaugusiems, ir jaunimui mes skiriame to paties didumo premijas: I - 200 dol., II - 150 dol., III - 100 dol., IV - 75 dol., V - 50 dol.

Ateinančių metų mecenatai: Prel. J. Prunskis - 200 dol, Vanda ir Jonas Prunskiai - 200 dol., Ona Siliūnienė - 200 dol., S. Rudokienė -100 dol, Sofija Plenienė - 100 dol., Br. ir Jadvyga Jankauskai - 100 dol., V. ir M. Momkai - 100 dol.

Ateinančiais metais “Laiškai lietuviams” švęs savo gyvavimo 40 metų sukaktį. Metinė šventė bus per Atvelykį, balandžio mėn. 22 dieną. Tad labai prašome visas institucijas, vertinančias ir gerbiančias lietuvišką spaudą, tą dieną neruošti didesnių renginių. Visiems, kokiu nors būdu prie šios šventės pasisekimo prisidėjusiems, nuoširdi padėka.