LIETUVA IR KRIKŠČIONYBĖ. Keturios paskaitos 600 metų sukakčiai (Algirdo Budreckio, Rasos Mažeikaitės, Juliaus Slavėno ir Vytauto Vardžio). Redagavo kun. dr. Pranas Gaida ir Česlovas Senkevičius. Tekstą surinko ir spaudai paruošė “Tėviškės žiburių” spaustuvės vedėjas Vytautas Balčiūnas ir Laima Kurpienė.

     Šios paskaitos buvo skaitytos Toronte 1987 m. gavėnios metu. A. Budreckio paskaitos tema: “Senovės lietuvių tikėjimas ir lietuvių priešinimasis krikščionybei”. Čia autorius aptaria priežastis, dėl kurių Lietuva taip vėlai priėmė krikščionybę. Rasa Mažeikaitė savo paskaitoje “Dramatiški krikšto keliai į Lietuvą” aptaria politinius labirintus, per kuriuos vingiavo Lietuvos valdovai, ruošdami kelius krikščionybei į savo kraštą. Julius Slavėnas kalba apie reformaciją Lietuvoje ir jos pėdsakus. Pagaliau Vytautas Vardys kalba apie krikščionybės vaidmenį lietuvių tautos gyvenime.

     Temos įdomios ir aiškiai, suprantamai išdėstytos. Kalba gera, išskiriant vieną kitą korektūros ar neapsižūrėjimo klaidą. 108 psl., kaina nepažymėta.

AŠ KVIEČIU JUS. Marijos, Ramybės Karalienės, motiniški skatinimai, prašymai bei reikalavimai gyventi Dievui. Spaudai paruošė Kęstutis Trimakas. Išleido “Židinys” 1988 Marijos metais. 208 psl., kaina nepažymėta. Knygoje atskiromis temomis yra suskirstyti Marijos žodžiai, pasakyti Medjugorje regėtojams per septynerius metus (1981-1988).

     Apie Medjugorje įvykių antgamtiškumą Bažnyčia dar nėra tarusi savo žodžio, kol speciali komisija visko neištirs. Tačiau ši vieta jau tikrai yra šventa, nes čia kasdien susirenka minios žmonių, šimtai kunigų iš viso pasaulio koncelebruoja mišias, žmonės meldžiasi, pasninkauja, atsiverčia... Knyga gaunama šiuo adresu: “Židinys”, R. ir S. Kunstmanai, 8000 Tapper Place, Dyer, IN 46311.

DŽIUGU DŽIUGU. Mišios: šeimos šventė. Jeannine Timko Leichner. Lietuvišką vertimą paruošė Aldona Milmantienė. Išleido ir platina Lietuvių sielovados taryba. Knygelė skiriama mažiems vaikams susipažinti su mišiomis. Knygelės gale yra įvairios pastabos bei nurodymai tėvams ir mokytojams, kurie padės vaikams šia knygele naudotis.

THE CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA. Vol. 6. Nos. 40-49. Redagavo Nijolė Beleškaitė-Gražulienė. Leidžia Lietuvos kronikų draugija, 6825. S. Talman Ave. Chicago, IL 60629. Kieti viršeliai, 678 psl.

LITUANUS. Vol 35, No. 1. Šį numerį redagavo S. Sužiedėlis. Administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Nr. 2 (118). Išeina tris kartus per metus. Redaguoja Vida Brazaitytė ir Rima Polikaitytė.