(New Age movement)

VINCAS KOLYČIUS

“Žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. Daug kas ateis mano vardu ir sakys: ‘Aš Mesijas’, ir daugelį suklaidins” (Mt 24, 4-5).

Vaivorykštė yra krikščioniškas ženklas, Dievo pažado simbolis, kad jis daugiau neužtvindys žemės vandeniu, tokią pat vaivorykštę savo ženklu pasirinko ir “Naujo amžiaus” sąjūdis. Todėl, matydami tą ženklą ant automobilių ar atvirukų, nežinome, ar čia yra krikščionybės, ar netikrų pranašų ženklas.

Kas yra tas “Naujo amžiaus” sąjūdis?

Atrodo, kad lietuviškoje visuomenėje tas “New Age” nėra daug žinomas, tačiau mums reikėtų su juo susipažinti, nes tai yra greitai plintantis sąjūdis, teisingiau, nauja religija, kuri visu smarkumu skverbiasi net ir į katalikų Bažnyčią. Ir jau nemaža žmonių, net kunigų ir vienuolių, yra jo suklaidinti.

Tas sąjūdis skelbia šias pagrindines idėjas:

1.    Visa yra viena. Tai yra iškraipyta Šv. Rašto tiesa. Krikščionybė pripažįsta skirtumą tarp Dievo ir jo kūrinių (Pr 1, 1; Rom 1, 25), o “Naujo amžiaus” sąjūdis skelbia, kad “visa yra viena”, kas iš tikrųjų yra monizmas. Pagal juos, “nėra skirtumo tarp Dievo, žmogaus, daržovės ar akmens”.

2.    Visa yra Dievas. Monizmas veda į panteizmą, kuris paneigia asmeninį Dievą ir jį pakeičia į energiją, jėgą, sąmoningumą. Žmogus nėra Šv. Dvasios buveinė, bet pilnas abstrakčios kosminės energijos.

3.    Žmonija yra Dievas, nes visi esame visatos dalis, tad visa yra viena, ir visa yra Dievas. Jie skelbia: “Mes esame dievai, tik mūsų ignorancija neleidžia mums pamatyti dieviškos realybės”.

4.    Reikalingas mūsų sąmonės pakeitimas. “Mes, kaip dievai, kenčiame ‘metafizinę mažakraujystę’, iš kurios galime būti išgydyti tam tikra gilesnio sąmoningumo technika”. Į tą “techniką” įeina visokios rytų meditacijos (TM), hinduizmas, burtai ir įvairūs kitokie seansai, kurie pažadina žmogaus sąmoningumą, galintį pakeisti pasaulį. Ir yra visai nesvarbu, kokią techniką ar priemones žmogus pasirenka.

5.    Visos religijos yra viena. “Naujo amžiaus” pasekėjai paneigia krikščionybės skirtumą nuo pagoniškų religijų, nors daugelis jų vartojamų terminų skamba labai krikščioniškai.

6.    Kosminio optimizmo vystymasisevoliucija. “Kiekvieną dieną viskas gerėja ir gerėja. Taigi ir žmonės įgauna didesnį sąmoningumą, atsibunda, atranda savyje dievystę. Ir taip, viskam besikeičiant, pasikeis visa visata ir ateis naujas amžius”.

Tai tokie yra “Naujo amžiaus” sąjūdžio pagrindai.

MŪSŲ KRIKŠČIONIŲ PADĖTIS

“Ateis laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų krūvą, kad tie dūzgentų ausyse; jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms” (Tim 4, 3-4). Šie apaštalo Pauliaus žodžiai tinka ir mums visiems šiais laikais. “Naujo amžiaus” įtaka skverbiasi į visas gyvenimo sritis: filmus, psichologiją, auklėjimą, mokyklas, politiką, pramonę, mediciną, net ir į Bažnyčią. Atsiminkime šėtono gundymą: “Jūs būsite, kaip dievai, jums nereikia klausyti Dievo”, kam save apriboti, varžyti, jūs turite savyje jėgą — kosminę energiją.

Viena iš garsiausių šio sąjūdžio “apaštalių” yra aktorė Shirley MacLaine. Ji yra įsteigusi įvairius seminarus didesniam savęs pažinimui (Higher Self). Ji yra parašiusi knygų, iš kurių labiausiai paplitusi “Dancing in the Light”. Ji rašo: “Aš žinau, kad egzistuoju, todėl aš esu. Aš žinau, kad visa yra Dievas, nes aš esu tos visatos dalis, todėl aš esu, kad esu”. MacLaine pasiima sau Dievo vardą ir pretenduoja į dievišką sostą. Dievas yra nuasmeninamas, o ji pati save sudievina. Tikrasis Dievas, kuris yra asmuo, kuris kalba, klausosi, teisia ir atskleidžia, yra pakeičiamas kosminiu “it”. Krikščioniška etika, paremta Dievo įsakymais, pakeičiama šūkiu: “Sukurkime kiekvienas savo realybę”.

Jėzus yra pripažįstamas tik religijos mokytoju. Užuot atradus naują gyvenimą per Jėzų, “Naujo amžiaus” sąjūdis reklamuoja atrasti savyje dievybę per jogos pratimus, meditacijas ir įvairius seansus.

Jie skelbia, kad mūsų problema nėra nuodėmė, bet tikro savo potencialo ignorancija. Bet, jeigu žmogus šiame gyvenime to sąmoningumo ir nepasiektų, tai jį atras kitame gyvenime — reinkarnacijoje.

Atpažinkime priešą.Priešas yra sunkiausiai atpažįstamas, kai yra užsimaskavęs. Toks priešas yra “Naujas amžius”, kuris skverbiasi į visuomenę ir į Bažnyčią. Domininkonas teologas Matthew Fox skelbia savo “creation spirituality”, kuri niekuo nesiskiria nuo “Naujo amžiaus” skelbiamų idėjų. Jis važinėja su paskaitomis po visą Ameriką ir turi daug pasekėjų. Jo knygų yra visuose katalikiškuose knygynuose.

Universitetuose profesoriai indoktrinuoja studentus “Naujo amžiaus” idėjomis. Daugybė žmonių tomis idėjomis susižavi ir įsijungia į tą sąjūdį. Visi tie “savęs ieškojimo” seminarai yra labai apgaulingi ir žalingi. Išganymas, pagal sąjūdžio filosofiją, ateina per savęs pažinimą, be ne per Jėzų Kristų. Krikščionybė skelbia, kad savęs pažinimas ateina per Dievo tiesos pažinimą. “Nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite, atsinaujindami dvasia, kad galėtumėte suvokit Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula” (Rom 12, 2).

Galima paklausti, kodėl tas sąjūdis taip plinta. Gal dėl to, kad mes, krikščionys, esame sukūrę tarsi tuštumą, kurią užpildo visokie netikri pakaitalai. Mes neskelbiame gyvos krikščionybės, naują gyvenimą duodančios jėgos. Nemokame pasipriešinti šėtonui, kuris ateina meluoti, apiplėšti, apgauti, ir neiškeliame Jėzaus, kuris atėjo duoti pilnutinį gyvenimą.

Tai yra iššūkis Bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų. Melskimės psalmės žodžiais: “Atsiųski man savo šviesą ir tiesą, tegul jos man vadovauja” (Ps 42, 3). Ta šviesa ir tiesa yra Jėzus Kristus.

Naudotasi:

“Unmasking the New Age”, by Douglas Groothuis.

“The New Age Movement and Christiantity”, by Fr. Andrew Miles, OSB.

■ Kard. V. Sladkevičius paskirtas Kauno arkivyskupijos ordinaru; jo augziliaru lieka vysk. Vladas Michelevičius. Vysk. Julijonas Steponavičius paskirtas Vilniaus arkivyskupijos ordinaru ir pakeltas arkivyskupu. Vysk. Antanas Vaičius paliekamas Telšių vyskupijoje, tik pakeliamas ordinaru. Vysk. Juozas Preikšas, buvęs Kauno arkiv. apaštalinis administratorius, paskirtas Panevėžio vyskupijos apaštaliniu administratorium.