CHIARA LUBICH

“Kristaus vardu mes maldaujame: susitaikinkite su Dievu!” (2 Kor 5, 20).

Savo Sūnaus mirtyje ant kryžiaus Dievas parodė mums nuostabiausią meilę. Jis sutaikė su savim žmoniją, kuri nusidėdama nuo jo nutolo. Šv. Paulius sako, kad Kristus kaip tik ir paskyrė apaštalus nešti pasauliui tą gerąją sutaikinimo naujieną.

Tame paskyrime ir yra visa apaštalų misijos didybė ir svarbumas, kad jie gali bendradarbiauti Dievo paruoštame išganymo plane. Dėl to Šv. Paulius ir prašo Korinto bendruomenę primygtinai. Jis maldauja juos priimti Tėvo sutaikinimo žinią, patikėtą apaštalams ir pripažinti jį patį kaip Kristaus ambasadorių, kuris iš tikrųjų toks ir yra.

“Kristaus vardu mes maldaujame: susitaikinkite su Dievu!” Šie Šv. Pauliaus žodžiai siekia visiško jo apaštališko darbo pripažinimo. Bendruomenė iš tikrųjų buvo pavojuje, nes kai kurie jos klaidintojai, netikri apaštalai, įmantriais išsisukinėjimais ir klaidinančiais argumentais bandė ją atskirti nuo apaštalo Pauliaus.

Šv. Paulius, remdamasis savo didžia meile korintiečiams ir gautu pašaukimu kelyje į Damaską, gynė savo autoritetą, kaip autentiško Kristaus skelbėjo, kuriam tikintieji ir jų mokytojai turi paklusti.

Toji apaštalo mintis padeda geriau suprasti, kad žmonijos gelbėjimui Dievas nori naudoti žmones. Kristus ir pasirinko apaštalus bei jų bendradarbius, patikėdamas jiems savo žodį ir malonės pagalbą, kad jie neštų mums susitaikinimą su Dievu ir vienų su kitais.

Todėl vienybė su apaštalais ir jų įpėdiniais yra būtina sąlyga krikščionių dvasiniam gyvenimui.

Čia mąstomi apaštalo žodžiai įspėja mus saugotis pavojingos tendencijos, kuri visada gali pasireikšti. Toji tendencija nori atskirti Kristų nuo jo tarnų, skelbdama, kad būti vienybėje su Kristumi yra gerai, o su Bažnyčia — ne.

Šv. Paulius padeda mums suprasti labai aiškiai, kad toks samprotavimas nesiderina su Jėzaus noru. Vienybė su Jėzumi ateina per jam atstovaujančius jo įgaliotinius, kuriuos jie paskyrė.

Gyventi pagal čia mąstomus apaštalo žodžius, ypač katalikams, reiškia stiprinti vienybę su vyskupais ir pirmiausia su popiežium, būnant įsitikinusiems, kad ištikimybė apaštalų įgaliojimui visada padės jiems būti autentiškeniais krikščionimis.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius