DIDYSIS KOVOTOJAS kunigas Karolis Ga-ruckas, S.J. Redagavo kun. Jonas Kidykas, S.J. Išleido “Krikščionis gyvenime” 1989 m. Spaudai paruošė ir apipavidalino Teresė Bogutienė. Kieti viršeliai, 388 psl., kaina 10 dol.

     Apie Karolį Garucką, S .J., kovotoją už žmogaus teises, Helsinkio konferencijos narį, šventumu pasižymėjusį energingą Ceikinių kleboną, jau buvo ne kartą “Laiškuose lietuviams” rašyta. Šioje knygoje yra trumpai aprašyta jo biografija, kitų žmonių prisiminimai, jo laiškai, mintys, pasisakymai įvairiais klausimais. Nors jis buvo silpnos sveikatos ir, atrodo, nedrąsaus charakterio, bet už tikėjimą ir žmogaus teises kovojo be jokių kompromisų. Žmonės jį laiko šventuoju ir dažnai meldžiasi prie jo kapo. Iš šios knygos bus galima daug ko pasimokyti, gal išskyrus tik rašybą ir skyrybą.

Antanas Lipskis. KAI SAULĖ LIEPĖ. Eilėraščiai. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1989 m. Aplankas Antano Lipskio. Kieti viršeliai, 99 psl., kaina nepažymėta.

     Dr. Antanas Lipskis pasižymi įvairiais meniniais gabumais: jis yra ne tik poetas, bet ir dailininkas. Neseniai Čikagoje, Balzeko muziejuje, buvo jo kūrinių paroda.

     Jo eilėraščiai dvelkia moderniu subtilumu. Apie tai galės spręsti patys skaitytojai iš poros atsitiktinai paimtų pavyzdžių.

     Paėmęs Knygą išvargusia ranka
     Jauti, kad tau duota viskas...
     Ir prasiveržia kažkokia šiluma,
     Ir gyva ugnelė tviska.

     Klausinėji save ir pats atsakai:
     — Kolei dega ji, ji lieka...
     Ir, lyg dovaną, priėmęs atsargiai,
     Rausieslyg į žemę sliekas...

O štai kiek pasakyta tik keturiomis (eilutėmis:

     Maniautavo akys buvo juodos,
     Ir vynas žalumo žolės...
     O serbentai rudens ir aksomas
     Tik žvilgsnis laukinės katės.

Anatolijus Kairys. EPIGONAI. Politinis romanas. Viršelis — Magdalenos Birutės Stankūnienės. Išleista 1989 metais. 213 psl., kaina 10 dol. Knygos gale įdėtas retesnių svetimų žodžių paaiškinimas, kurių tekste apstu. Ir tai prisidės prie skaitytojo akiračio praplėtimo.

METMENYS. Nr. 56. Redaguoja Vytautas Kavolis, Dickinson College, Carlisle, PA 17013. Administracija — Aleksas Vaškelis, 3113 W. Vina dėl Mar Blvd., St. Petersburg Beach, FL 33706. Dailės priežiūra — Vytautas O. Virkau. Techninė redaktorė — Henrieta Vepštienė.

LITUANUS. Volume 35, No. 2. Šį numerį redagavo Antanas V. Dunzila. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, II 60629-2913

ŠVIETIMO GAIRĖS. Nr. 43, Lietuviško ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Radaktorius ir administratorius — Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., Chicago, IL 60629

ELENOS CIPLIJAUSKIENĖS STIPENDIJŲ FONDAS PRIE L.K.M. AKADEMIJOS

Prof. Dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos atminimui įsteigė stipendijų fondą. Stipendija yra kasmetinė 1.500 dolerių, skiriama sudentui ar studentei, rašančiam doktoratą iš Lietuvos istorijos, arba prof. dr. Pauliaus Rabikausko, S.J., (Pontificia Universita Gregoriana, Roma) vadovybėje rengiantiems spaudai Lietuvos istoriją liečiančius dokumentus Romos archyvuose. Suinteresuoti studentai prašomi kreiptis į Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Centro Valdybą, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italija.