CHIARA LUBICH

     “Štai aš visa darau nauja!” (Apr 21, 5).

     Apreiškimo knyga, iš kurios šie žodžiai yra paimti, atbaiga Naujojo Testamento rašinių rinkinį. Joje apaštalas Jonas, Dievo įkvėptas, pranašauja ir aiškina įvykius, kuriuos Bažnyčia savo kelyje turės sutikti. Net kovodama ir persekiojama Bažnyčia pasiruoš sutikti “naują dangų ir naują žemę” (Apr. 21, 1). Bažnyčios žemiškosios kelionės paskutinis tarpsnis bus Dievo karalystės pilnumas.

     Mes ir tikime, kad pasaulis bus visiškai atnaujintas. Jame neliks nieko, kas galėtų menkinti pilnutinį gyvenimą ir laimę. O senoji žmonijos būtis, pilna nuodėmės, klaidų, nelaimių, skurdo ir mirties, praeis amžinai kartu su senuoju pasauliu. Mes negalime žinoti, kaip ir kada visa tai ateis, tačiau tikime, kad įvyks, todėl nėra prasmės gaišinti laiką, bandant sau išsiaiškinti. Juk tai nėra koks sapnas, utopija ar keistas noras. Ne, tai yra tikrenybė, kurią Dievas Biblijoje pakartotinai primena.

     Tiems, kurie darbuosis Dievo karalystei, naujasis pasaulis bus kaip jo dovana jiems. Jis jiems atlygins už jų ištikimybę, gyvenant pagal jo žodį, o Šventoji Dvasia, kurią Jėzus savo mirtimi ir prisikėlimu įvedė istorijon, jų gyvenime apsireikš savo galybe.

     Tas atnaujinimas, nežiūrint daugybės sunkenybių, jau prasidėjo ir yra eigoje nuo to laiko, kai Jėzus buvo atėjęs į žemę. Tolygiai ir dabar, kai tik leidžiame Jėzui mumyse gyventi — o jis tikrai gyvena, jei jo žodžius vykdome — patiriame malonės stebuklą, kuris visa daro nauja: kentėjimą keičia į taiką ir vidinę ramybę, nugali silpnybes, neapykantą, savimylą, puikybę, godumą ir visokį blogį: vaduoja mus iš aistrų ir baimių vergijos ir veda į džiaugsmingą Dievo vaikų laisvę. Dar daugiau, tas keitimas nesiriboja tik individualiu asmeniu, bet per asmenį keičia ir visą bendruomenę.

     “Štai aš visa darau nauja!” Kaip mes galėtumėm pagal tuos žodžius gyventi? Jie užtikrina mus, kad tik tada galėsime pradėti kelionę į naująjį pasaulį, kuris jau dabar naujinasi, jei atsisakysime senojo.

     Dievas tikrai nori atnaujinti visa: mūsų asmenišką gyvenimą, draugystę, vedybinę meilę, šeimą; jis nori atnaujinti socialinį gyvenimą, darbo pasaulį, auklėjimą, kultūrą, pramogą, sveikatą, ekonomiją, politiką... visas pasauliškos žmogaus veiklos sritis. Tam darbui nori naudoti mus. Jis nori žmonių, kurie leistų jo žodžiui juose gyventi, kurie būtų jo gyvaisiais žodžiais ir kokiu nors būdu galėtų būti kaip kitas Jėzus.

     Kadangi žodis meilėišreiškia ir susumuoja visą įstatymą, tad bandykime šį kartą pagal jį gyventi, mylėdami artimą kaip save, Dievo žodžio neskiesdami ir jo galybės nemenkindami.

     Tada jausime, kad mūsų širdis nesiliaujančiai atsinaujina, ir netrukus pastebėsime, jog tai vyksta ir aplink mus.

Iš anglų kalbos išvertė Kostas Paulius