Ramunė Kubiliūtė

    Keičiasi pasaulis, bet ar iš tikrųjų keičiasi žmonės? Paklausk vyresnio amžiaus asmens, kuo jis domėjosi, kai buvo jaunas. Atsakymas bus labai girdėtas. Jam rūpėjo meilės reikalai, draugai, ateitis, gal ir šeimos reikalai. Ar rūpėjimas ir susidomėjimas yra tas pat — tai įdomus klausimas. Kai kuriais atvejais — taip, kai kuriais — ne.

    Susidomėjimas reikalauja laiko, pasišventimo ir žinojimo, kuo domėtis. Dabartinis jaunimas skiriasi nuo kitų laikų jaunimo tik tuo, kad jo pasaulis kitoks. Jo kasdieninis gyvenimas yra apsuptas įvairių užsiėmimų, intrigų, išsiblaškymų, progų ir pagerėti, ir pablogėti.

    Jaunuolis, žiūrint į jo amžių, gali būti gimnazistas ar universiteto studentas, gali būti jaunas darbininkas ar profesijos žmogus. Aišku, kad gimnazistas domėsis vienais dalykais, o universiteto studentas kitais; tas pat pasakytina apie paprastą darbininką ir kokios nors profesijos asmenį.

    Muzika, atostogos, video ar filmai, pramoginiai išsiblaškymai, sportas — tai vis įdomūs užsiėmimai (“hobbies”). Jais galima lengvai domėtis. Jiems galima išleisti nemažai pinigų ir praleisti daug laiko. Jais gali domėtis vienas asmuo arba su grupe. Iš jų galima ir pragyventi, pvz., esant filmų kritiku, kelionių agentūros tarnautoju ir pan.

    Jaunimas domisi ne vien pramogomis. Pvz., dabartinis mūsų išeivijos jaunimas domisi įvykiais Lietuvoje, Lietuvos jaunimu. Jis domisi savo šeimos praeitimi — savo šaknimis, savo proseneliais. Aišku, kad studijuojantis jaunimas domisi mokslu, įvairiais projektais, filosofinėmis problemomis. Žinoma, kad ne visi tais pačiais dalykais domisi.

    Kai kurie jaunuoliai gal domisi tokiais dalykais, kuriuos mes vadiname ydomis, kurie žmogų veda blogais keliais, pvz., alkoholis, narkotikai ir pan.

    Mokykloje mes išmokome asmenuoti: geras, geresnis, geriausias; blogas, blogesnis blogiausias. Ar galima ir žmogaus domėjimąsi panašiai asmenuoti: kuo domisi, kuo labiau domisi, kuo labiausiai domisi? Nustatyti tokią domėjimosi skalę būtų sunkus, o gal ir visai neįmanomas uždavinys.

    Klausti jaunuolį, kuo jis labiausiai domisi, gal būtų per daug privatus klausimas, į kurį jam būtų nepatogu atsakyti. Galbūt jaunuolis šiuo klausimu nenorėtų pasidalinti nei su savo draugais, nei su tėvais.

    Jaunimas domisi tuo, kas teikia džiaugsmo, pasitenkinimo, pagyrimo. Domėtis kokiu nors vienu dalyku gal nebūtų gerai, tokiu būdu žmogus taptų siauras, be platesnio akiračio.

■    Jonas Paulius II spalio 20 d. Šv. Petro bazilikoje pakonsekravo vyskupu kun. Tadą Kondratavičių, apaštališką administratorių Minsko vyskupijai Gudijoje. Jis yra lotynų apeigų, baigęs mokslą Kauno kunigų seminarijoje, ėjęs vikaro pareigas Šv. Teresės ir Aušros Vartų parapijose Vilniuje.

■    Latvijos vyriausybė sutiko, kad būtų vėl leidžiamas žurnalas “Katolu dzive” — Katalikų gyvenimas, dabar — 50.000 tiražu.

■    Į Lietuvos Helsinkio grupę priimtas kun. Edmundas Paulionis, 34 m.

■    Vilniuje tikintiesiems grąžinama Šv. Jono bažnyčia.

■    Visoje Lietuvoje birželio 14 d. skambėjo varpai, primindami išvežtuosius į Sibirą.

■    Lietuvoje žygyje nuo Vilniaus iki Žemaičių Kalvarijos (350 km) pastatyta 30 kryžių.