Romualdas Kriaučiūnas

     Specialistų manymu, depresija ypač pakilo per paskutiniuosius keturiasdešimt penkerius metus. Depresija — vilties ir tikėjimo praradimas — pakilo ir padažnėjo, nes per daug susižavėta savimi ir nusisukta nuo angažavimosi religijai, šeimai, bendruomenei ir tautai. Tiesa, žmonės visais laikais turėjo nesėkmių. Praeityje tradicinės institucijos, nors ir reikalavusios paklusnumo, sudarė užuovėją nuo nevilties.

     Kas žudosi? Apskaičiuota, kad 1983 m. vien Amerikoje nusižudė 6.000 jaunuolių. Kiti mano, kad tas skaičius gali svyruoti tarp 90.000 ir 180.000 per metus! Savižudžiai pasklidę tarp visų rasių, ekonominių sluoksnių bei religijų. Proporcingai jie nėra vienodai pasiskirstę. Yra svarbių demografinių skirtumų. Vyriškiai perviršija merginas keturis kartus. Per paskutiniuosius trisdešimt metų savižudybė jaunimo tarpe (15-24 m. amžiaus grupėje) padažnėjo 300 procentų. Amerikos indėnų tarpe savižudybė proporcingai dažniausia. Tarp homoseksualų savižudybė taip pat dažnas reiškinys. Ne tik Amerika, bet ir Kanada, Suomija, Izraelis ir Japonija yra labai susirūpinę jaunimo savižudybių padažnėjimu. Merginos net aštuonis kartus dažniau negu vaikinai bando nusižudyti, bet dažniausiai nesėkmingai. Numatoma, kad vienas iš dešimties jaunuolių bandys nusižudyti, dar nesulaukę devyniolikos metų. Kasdien tūkstantis jaunuolių bando nusižudyti — po vieną kas 90 sekundžių! Neturime statistikos apie Lietuvos ir lietuvių išeivijos jaunimo savižudybes, bet žinome, kad ir jie nėra apsaugoti nuo šios tragedijos ir jos pasekmių. Daugelis šios temos nenori net liesti.

     Kodėl žudosi? Aiškaus atsakymo į šį klausimą nėra. Paprastai pabrėžiama trys priežastys: rizikinga situacija, pvz., mirtis šeimoje, kraustymasis į kitą miestą, tėvų skyrybos; brendimo stadija (nepatyrimas, nelankstus galvojimas, neįtikimas tėvų reikalavimams); kritiškas įvykis (nepasisekimas moksle, pašalinimas iš sporto komandos, romantiškos meilės nutrūkimas).

     Ką mes galime daryti? Bene svarbiausia yra jaunuolį išklausyti, suteikti emocinę užuovėją, duoti jam progą išsikalbėti, pasiguosti. Svarbu atstatyti dvasinę pusiausvyrą ir pasitikėjimą savimi, kartais prisireikia ir profesinio patarnavimo, kurį draugai gali rekomenduoti.

     Perspėjantieji ženklai. Nuliūdimas, pakeičiąs kasdieninio gyvenimo rutiną. Nusivylimas, susidedąs iš dviejų dalių: negatyvių jausmų sau ir vilties stoka ateičiai. Paminėtini ir besikartojantys ar besitęsiantys kūniški skausmai ir fiziologiniai nusiskundimai. Net 70% bandžiusiųjų nusižudyti kreipėsi į savo gydytoją porą mėnesių prieš bandymą nusižudyti. Drastiški pasikeitimai elgesyje: neatsargus vairavimas, vaistų ir alkoholio piktnaudžiavimas, pasikeitimai mityboje, miegojime, atsiribojimas nuo kitų, akademinis nuosmukis. Žodiniai perspėjimai: kalbėjimas apie mirtį, užuominos apie išsilaisvinimą iš dvasinio ar fizinio skausmo, nereikalingumą kitiems. Negatyvios aplinkybės: smurtas šeimoje, draugo savižudybė, nutrūkęs dialogas šeimoje, negalėjimas patenkinti sudėtų vilčių dėl pasisekimo moksle, sporte, kūryboje, draugystėje.

     Kaip savižudybių išvengti? Nevengti tuo reikalu pasikalbėti su potencialiu savižudžiu. Jam duoti progų kalbėti apie skausmą, desperaciją, liūdesį. Rasti laiko būti prieinamam. Reikia būti atviram ir nuoširdžiam. Tai yra svarbiau, negu turėti atsakymus į visus keliamus klausimus. Pagal reikalą, dalintis savo jausmais ir išgyventomis dvejonėmis. Skatinti kreiptis į kvalifikuotą gydytoją, dvasininką, psichologą, auklėtoją. Jei santykiai su tėvais yra pašliję, skatinti stengus juos atstatyti. Nesibaiminti, kad pašnekesys apie savižudybę gali jaunuolį į tą prarają pastumti ar paskatinti.

     Bent Amerikoje įsipareigojimas kraštui ir jo siekiams beveik išnyko. Individas ieško pasitenkinimo tik sau. Per dažnai klausiama, ką pasaulis mums gali duoti, užuot bandžius suvokti, ko pasaulis ir aplinka iš mūsų reikalauja ir ką mes jam galime duoti. Šis vertybinis persiorentavimas sutapo su šeimų suirute, nusigręžimu nuo religijos ir Dievo. Yra galima pusiausvyra tarp individualumo bei jam garantuotų laisvių ir užsidegimo, užsiangažavimo bei darbo visuomenės ir tautos gerovei. Tai ne tik sumažins depresijos galimybę, bet įprasmins ir patį gyvenimą.