A. R.

Eilėraščiai kaip perlai

     Yra autorių, kurie daug nerašo; atrenka mintis ir žodžius, lyg perlų vėrinį, ir parodo rinktinei publikai, iš jos nesitikėdami nustebimo šūksnių nei laurų. Jie yra ypač brangūs, nes ir patys brangina talentą, jo nešvaisto, lyg smėlio, saujomis...

     Alfonsas Tyruolis išleido septintą savo originalios poezijos knygą “Šiapus ir anapus saulės”, palaukęs net 15 metų nuo paskiausio “Diemedžio paunksmėje” (1974 m.). Ir dešimties metų pertrauka nuo puikiai išleisto (M. Morkūno) “Himnai nakčiai” (1979) Novalio poezijos vertimo. A. Tyruolis turi savo “aukso skrynioj” net vienuolika vertimų; devyni išspausdinti: Gėtės, Šilerio, Elioto, Dantės ir kt., o du jau ruošiami spaudai.

     “Šiapus ir anapus saulės” — 103 puslapiai klasikinės eilėdaros eilėraščių, suskirstytų į keturis skyrius: Prarastoji diena, Pasikeitimų metas, Nemarumo pėdsakai, Aidai iš laiko gelmių. Eilėraščių temos, motyvai — nurimusios širdies akordai iš prisiminimų ir gilesnių realijų. Svajonės, troškimai, jaunystė, gimtinės vaizdai ir artimųjų meilė. Visa nušviesta lyg švelniu saulės spinduliu, tikėjimu į amžinybę.

     Paskutiniame skyriuje “Aidai iš laiko gelmių” yra kelios legendos ir odės, skirtos didiesiems įvykiams ir autoriui brangiems asmenims: Prūsų sukilimas 13 a., Amerikos nepriklausomybei — 200 m., Vilniaus universitetui — 400 m., Lietuvos krikštui — 600 m., Maironiui, Vaitkui, Jurgiui Matulaičiui, Marijai Kaupaitei.

     Alfonsas Tyruolis. “Šiapus ir anapus saulės”. Eilės lyrinės ir epinės. Išleido ir spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje 1989 metais. Dail. P. Aleksa.

Jaunas “Baltas kalėdaitis”

     Kodėl jaunas? Tai yra jauno autoriaus Juliaus Kelero (gim. 1961 m.) antrasis eilėraščių rinkinys. Pirmasis — “Žiemos valtys” išleistas 1988 m. “Vagos” leidyklos Vilniuje.

     Juliaus Kelero biografija trumpa, bet kondensuota: Vilniuje studijavęs dainavimą, literatūrą, dirbęs Lietuvos kino studijoje redaktorium, Vilniaus universitete, literatūros katedroje asistentu, poetas, eseistas, spaudos bendradarbis (laimėjęs ir premijų); šiapus Atlanto — Illinois universiteto Lituanistikos katedros studentas ir (kaip knygos aplanke skelbiama) jau asistentas.

     Kaip gyvenime, taip ir poezijoje būdingas kondensuotumas: gausu temų, užfiksuotų istorinių įvykių, didelis žodingumas, įvaizdžių, metaforų įvairybė.

     Įdomiame autoriaus “žody” — knygos aplanke — svarstoma: kas yra poezija? Autorius į tą klausimą negalįs atsakyti.

     “... tik matau, kaip elegiškai ji gyvena brolio nuotraukose, kur mėnulis yra svarbesnis už kitus šviesulius, kur gyventi reiškia ne žinoti ir ne turėti, ne gauti ir ne parduoti”.

     “Baltasis kalėdaitis” — originali poezija formos ir turinio atžvilgiu. Vėl cituoju autorių: “Bene geriausioji poezijos dalis yra sukurta, apmąstant praeitį”. Šioje knygoje praeitis ypatinga. Ne autoriaus asmeninė praeitis, bet jo tautos tragiška praeitis.

     Knyga suskirstyta į tris neįvardintus skyrius; sunku suprasti, kokiu pagrindu. O eilėraščiai dažnai įdomiais ir kartais keistais vardais: Kaip šunys sniege, Sniego rožančiai, Senoji vaško technologija ir t.t.

     “Orfėjiškasis” (47 psl) ir kai kurie kiti —niliūniški eilėraščiai. Kitų lietuvių poetų įtaka nepastebima.

     Yra eilučių ritminis bangavimas, daugiausia be rimų. Skaitai lyg įmantrią prozą, bet klusniai susiglaudusią dažniausiai į penkių eilučių stulpelius. Bet nepasakysi, kad tai proza, nors vartojami ir proziškiausi žodžiai: šoblė, kartūnas, skepeta, aneksija, kardiograma, šiukšlynas ir t.t. Ne tik įvaizdžiai, metaforos... Originalių vaizdų ir memorabilijų (dar negimus!) srautas verčia skaityti be atokvėpio... Apie pokarį, tremtinius, sukilėlius... Yra ir erotikos. Daugumoje eilėraščių — religinė nuotaika.

     Pats antraštinis “kalėdaitis”, kitur Lietuvoje vadinamas plotkele, dvasiškąja duona, Kūčių paplotėliu, tiesiogine prasme pavartotas tik viename eilėraštyje (32 psl.).

     Julius Keleras. “Baltas kalėdaitis”. Eilėraščiai. Išleido “Ateities” literatūros fondas 1990 m., spaudė “Draugo” spaustuvė. Iliustruota dail. Petro Aleksos. Knygoje gausu įdomių Viliaus Kelero meniškų nuotraukų. Kaina 6 dol., kietais viršeliais — 8 dol.

Antaninos Garmutės “Ąžuolų randai”

     “Tėviškės žiburiai” Kanadoje išleido vertingą knygą, suredaguotą kun. dr. Gaidos. Šioje knygoje autorė ir dar šeši pasakoja savus išgyvenimus: ištrėmimą, kančias Sibire, vargus sugrįžus į Lietuvą, kur jiems buvo sunku rasti vietą gyventi ir nebeįmanoma savo srityje dirbti. Antanina Garmutė, Kauno gatvėje sugauta paauglė, praėjo ilgą baimių ir vargų kelią, dažnai neužjausta net savųjų — lietuvių. Bet jos pasakojime, pavadintame “Ešelonai”, nėra pagiežos ar kerštingumo. Gero stiliaus ir krikščioniškos, atlaidžios dvasios pasakotoja. Neseniai teko išeivijos periodikoje skaityti ir jos eilėraščių.

     Tarp kitų pasakotojų knygoje yra mokytoja Anelė Berčiūnaitė-Jodelienė ir jos vyras, ištremtas su kūdikiu — Nijolyte, kuri vos išliko gyva. Grįžusiems į Lietuvą Jodeliams nebeleido mokytojauti. Kitas pasakotojas — medikas Jonas Paukštys. Anot jo, kaip operuojant žmogų liekančios gilios žymės — randai, taip ir žmonių sielose kančios bei skriaudos paliekančios neišdildomus randus. Iš čia ir knygos pavadinimas.

     Pasakoja sesutės ir motina, išvežtos nuo Žuvinto ežero; gražios, skaisčios, lyg tos Žuvinto gulbės, o grįžusios — išsekusios, Sibiro darbų iškankintos, nors sielose vis dar skaidrios, lyg tos gulbės... Pasakoja kiti — žemaičiai ir aukštaičiai, kurių gyvenimai buvo suniokoti žiaurių išvežimų į žiaurią katorgą įvairiose Sibiro vietose.

     Visus tuos pasakojimus surenka ir užrašo pati tremtinė, pati iškentėjusi, Antanina Garmutė knygoje “Ąžuolų randai”. Tai dokumentuota mūsų brolių ir sesių kančių knyga, jų likimų epopėja, gaunama “Tėviškės žiburių” redakcijoje Toronte, Kanadoje, ir kitur pas knygų platintojus.

     Ne tik verta, bet visiems išeivijoje būtina šią knygą paskaityti.

Atsiųsta paminėti

Pranas Kuraitis. FILOSOFIJOS RAŠTŲ RINKTINĖ. Spaudai paruošė Antanas Vaičiulaitis. Išleido “Ateitis” 1990 m. Aplankas dail. Nijolės Palubinskienės. 382 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta. Ši Pr. Kuraičio filosofinių raštų rinktinė pateikia jo raštinio palikimo skerspjūvį. Rinktinėje sutinkami tiek P. Kuraičio raštai grynosios filosofijos temomis, tiek kitų filosofų vertinimai, tiek ir pasisakymai gyvenimo meto keliamais klausimais. Labai vertingas šio rinkinio priedas — Juozo Girniaus Prano Kuraičio asmens aprašymas. Čia Kuraitis aptariamas kaip asmuo, kaip dvasininkas, kaip akademikas, ir įvertinamas jo filosofinis palikimas. Knygos gale yra terminų žodynas, paruoštas Rimo Černiaus.

Tomas Venclova. TANKĖJANTI ŠVIESA. Eilėraščiai. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 7338 S. Sacramento Avė.,

Chicago, IL 60629. Knygos apipavidalinimas Henrietos Vepštienės. Kieti viršeliai, 70 psl., kaina 8 dol. Pats autorius taip apie savo knygą rašo: “Ši nedidelė knyga sudaryta iš originalių eilėraščių ir vertimų. Visą gyvenimą dirbu abiejose srityse. Man jos yra visiškai lygiateisės: tarp dviejų žanrų neįžiūriu ne tik bedugnės, bet ir didesnės spragos. Norėčiau, kad jos neįžiūrėtų ir skaitytojas”.

EGZODO LITERATŪROS ATŠVAITAI. Išeivių literatūros kritika. Sudarytojas, įvado ir paaiškinimų autorius Liūtas Mockūnas. Išleido “Vaga” Vilniuje 1989 metais. Kieti viršeliai, 688 psl. Knygos pratarmėje rašoma: “Pastaruoju metu išeivija ėmė aktyviau bendradarbiauti su gimtuoju kraštu, o Lietuvoje savo ruožtu sustiprėjo dėmesys tai kultūros daliai, kuri buvo priversta plėtotis svetur. Visi pajutome, kad ją būtina kuo greičiau integruoti į vientisą lietuvių kultūros istoriją. ‘Vaga’ leido ir leidžia žymiausių išeivijos poetų ir prozininkų kūrybos rinktines, bet tai tik pavieniai akmenėliai didelėje ir spalvingoje išeivių literatūros freskoje. Leisdami šią išeivių literatūros kritikos antologiją, tikimės pateikti Lietuvos skaitytojams platų išeivių literatūros vaizdą”.

Herman Melville. BALTASIS BANGINIS. Romanas. Išvertė P. Gaučys. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1990 m. Knygos viršelis ir aplankas Vytauto O. Virkau. 347 psl., kaina 10 dol. Tai yra jūros nuotykių romanas, parašytas pasaulinio garso rašytojo, kuris čia pasakoja apie kelionės vargus vandenynuose, ieškant banginių. Skaitytojas šiuo romanu bus tikrai patenkintas, nes pamatys naują ir įdomų gyvenimą jūrose.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Nr. 47. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Redaktorius ir administratorius — Juozas Plačas, 3206 W. 65 th PI., Chicago, IL 60629

■ Kryžių kalno tarybos valdybos pirmininkas J. Šerkšnys “Tiesoje” painformavo, kad ta šventa vieta tvarkoma. Kelias į Kryžių kalną išasfaltuotas. Sudaroma asfaltuota aikštelė automobiliams, įrengtas apšvietimas, ruošiama nauja vieta kryžiams.

■ Australijos katalikų socialinio teisingumo tarybos nare tapo dr. Jūratė Flanagan-Kontvilaitė, atstovaudama Tasmanijos provincijai. Ji yra baigusi Tasmanijos universitetą ir Hobarte dirba kaip švietimo departamento pradžios mokyklų gydytoja.