Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

Kai kurių tarptautinių žodžių kirčiavimas

     Tarptautiniai žodžiai paprastai kirčiuojami taip, kaip ir toje kalboje, iš kurios jie yra paimti. Daugiausia tarptautinių žodžių yra lotyniškos kilmės, šiek tiek mažiau — graikiškos. Dažniausiai tarptautiniai žodžiai turi kirtį ant antrojo nuo galo skiemens. Daugumą jų žmonės taisyklingai kirčiuoja, bet vis dėlto pasitaiko vienas kitas žodis, kai kurių blogai kirčiuojamas.

     Čia pateiksime kai kurias tų vienodai kirčiuojamų žodžių grupes, atkreipdami dėmesį į tuos žodžius, kurie daugelio netaisyklingai kirčiuojami. Grupės sudaromos pagal du paskutiniuosius žodžių skiemenis:

—    ãtas:advokãtas, aromãtas, diplomãtas, eksponãtas, kandidãtas. Dažnai netaisyklingai sakoma: advòkatas.

—    ìtas:kredìtas, tranzìtas, vizìtas. Jų netaisyklingas kirčiavimas: krèditas, tránzitas, vizìtas.

—    òtas:boikòtas, despòtas, kompòtas. Netaisyklingai: dèspotas, kompòtas.

—    òras:furòras, meteòras, motòras, teròras. Netaisyklingai: mòtoras, tèroras.

—    ònas:baritònas, kartònas, telefònas, Netaisyklingai: telèfonas.

—    òmas:agronòmas, astronòmas, atòmas. Netaisyklingai: ãtomas.

—    ògas:astrològas, biològas, dialògas, epilògas, filològas, nekrològas, psichològas. Netaisyklingai: astròlogas, biòlogas, epilogas ir t.t.

—    èsas:abscèsas, interèsas, komprèsas, kongrèsas, progrèsas, procèsas. Netaisyklingai: kòmpresas, kòngresas, prògresas. pròcesas.

—   èstas: manifèstas, protèstas. Netaisyklingai: pròtestas.

—    èstras:orkèstras, semèstras, trimèstras. Netaisyklingai: òrkestras, sèmestras, trimestras.

—    ìzas: devìzas, karnìzas, servìzas, siurprìzas.

Daugelis šiuos žodžius netaisyklingai rašo su ilgąja  y, tad ir kirtis tuo atveju būtų kitoks: devỹzas, karnỹzas, markỹzas, servỹzas, siurprỹzas.

—    eñtas:absolveñtas, akceñtas, argumeñtas, dokumeñtas, doceñtas, studeñtas, testameñtas. Netaisyklingai: ãkcentas, argùmentas, dokùmentas, dòcentas, testãmentas.

—    iẽrius: bizniẽrius, inžiniẽrius, kavaliẽrius, režisiẽrius. Netaisyklingai: inžìnierius, režìsierius.

—    õrius: inventõrius, kalendõrius, sekretõrius. Netaisyklingai: inveñtorius, kaleñdorius, sekrètorius.

—    kùrsas: ekskùrsas, konkùrsas. Netaisyklingai: kònkursas.

     Tarptautiniai žodžiai, kurie baigiaisi galūnėmis -yra, -yva, -ūra, turi kairinį (trumpinį) kirtį ant paskutiniojo skiemens: satyrà, alternatyvà, direktyvà, architektūrà, korektūrà, literatūrà, profesūrà, temperatūrà.

■    Rumunijos sostinėje Bukarešte po daugelio metų šiemet pirmą kartą viešai buvo aukojamos Šv. mišios, kuriose dalyvavo labai daug žmonių.

■    Lietuvių katalikų susivienijimo Amerikoje pirm. Tomas E. Mack organizacijos seime pranešė, kad susivienijimo finansinė padėtis gera. Turto ir finansinių įsipareigojimų santykis yra 171, kai tuo tarpu kitų 20-tics fraternalinių organizacijų santykis žymiai mažesnis — 140. Finansinę padėtį kasmet tikrina valdžios kontrolieriai.

■    Lietuvos aukščiausioji taryba priėmė konstitucijos pataisą, kuria yra išplečiama religinė laisvė. Bažnyčios suteikiamas juridinis statusas ir užtikrinama teisė be valdžios kišimosi spręsti savo reikalus.