Gerbiantieji,

Lietuvos Nacionalinė N. Mažvydo biblioteka norėtų reguliariai gauti Jūsų leidžiamą religinės ir tautinės kultūros žurnalą “Laiškai lietuviams", kuris turi didelę paklausą skaitytojų tarpe.

Su pagarba Direktorius dr. V. Bulavas

     Toliau dr. V. Bulavas rašo, kad jie turi ir iš praeities kai kuriuos “Laiškų lietuviams” numerius, bet jų labai maža. Jie norėtų komplektuoti, jei būtų galimybė, visus numerius nuo pat pradžios (1950 metų). Mes jau esame išsiuntę turimus komplektus ar atskirus numerius Vilniaus universiteto Mokslinei bibliotekai ir kitoms institucijoms, tad mums yra nedaug numerių likę iš praeities. Žinome, kad kai kurie skaitytojai turi įrištų komplektų arba atskirų numerių. Jeigu kam jie nebūtų reikalingi, tai būtume labai dėkingi, jeigu mums atsiųstumėte, o mes nusiųstume M. Mažvydo bibliotekai, kuri, kiek teko girdėti, yra labai populiari Vilniuje. Iš jos daugelis skolinasi knygas ir kitokius leidinius.

Gerbiamieji,

Siunčiu prenumeratą už 1990-uosius metus ir pridedu dar mažą auką. Leidžiate tikrai patrauklų ir įdomų žurnalą. Manau, kad visiems skaitytojams yra įdomus ir naudingas "Kalbos” skyrius. Gal mums nereikia didelių kalbininkų ir kalbos istorikų, tik reikia mus daugiau supažindinti su naująja rašyba, o tam geriausias yra kun. J. Vaišnys. Galėtumėte dar pakartoti apie didžiųjų raidžių rašymą, skyrybą. Nieko dar nebuvo rašoma apie Lietuvoje vartojamus naujadarus.

Su geriausiais linkėjimais K. Mileris

Už auką labai dėkojame. Skaitytojų aukos mums palengvina žurnalo siuntinėjimą į Lietuvą, nes daugeliui siuntinėjame nemokamai. Kai kurie skaitytojai jį užsako savo giminėms ar pažįstamiems. Skaitytojai Lietuvoje jiems yra dėkingi ir žurnalu džiaugiasi. Labai prašome mūsų skaitytojus Lietuvoje parašyti mums, ar norite ir toliau gauti žurnalą, ar jis jums patinka, ko pageidautumėte. Jeigu ilgiau negausime iš kurio nors skaitytojo jokių atsiliepimų, tai būsime priversti siuntinėjimą sustabdyti, nes niekam nenorime prievarta savo žurnalo siuntinėti.

Didžiai Gerbiamieji,

Tegul Dievas laimina Jūsų kilnų spaudos darbą! Visada malonu sulaukti Laiškų lietuviams” ir atsigaivinti turiningais straipsniais. Ypač malonu, kad įtraukiate ir jaunimą pareikšti savo mintis įvairiais klausimais

Jūsų J. Lapšienė

Mielieji,

Linkiu sėkmės ir toliau tęsti šį didelį darbą, ypač dabar, kai atsidaro keliai ir į Lietuvą siųsti šį pozityvų religinį žurnalą besivystančiai Lietuvos katalikiškai visuomenei.

Kun. Juozas Grabys

Gerbiamieji

Man patinka “Laiškai lietuviams”, tik nepatinka kartais juose randami naujoviški, modernūs paveiklsai. Juose ir šventieji atrodo į kažin ką panašūs.

Felicita Dimgailienė

Su malonumu skaitau "Laiškus lietuviams”. Visada yra labai įdomių straipsnių. Ačiū už puikiai redaguojamą žurnalą.

Irena Alantienė

Jūsų "Laiškai lietuviams” yra visuomet laukiami. Tikimės netrukus juos užsakyti ir į Lietuvą.

A. J. Gedrimas