A. R.

Knyga apie Europos priešistorę

     Marija Gimbutas. “The Language of the Goddess”. Harper and Row Publishers, San Francisco, CA., 1989. 388 psl., kaina 49,95 dol.

     Ši albuminio formato knyga yra ne tik meniškai graži, kurioje yra arti dviejų tūkstančių skulptūrų, freskų, vazų ir kitokių iliustracijų, bet ir gausus žinių šaltinis apie priešistorinę ir priešpatriarchalinę Europos gadynę. Įžanginis žodis — mokslininko Joseph Campbell. Puošnus knygos aplankas.

     Šios knygos autorė — archeologė prof. dr. Marija Gimbutienė, Kalifornijos universiteto (UCLA) europinės archeologijos profesorė, muziejaus kuratorė ir daugelio mokslinių knygų autorė.

     Pastaroji knyga paruošta spaudai tarp 1975-1985 metų. Knygą redagavo Joan Itan Sutherland, bet autorė dėkoja už talką įvairiems mokslininkams, skaičiusiems jos rankraštį, taip pat ir dr. Algirdui J. Greimui.

     Šioje knygoje autorė moksliškais argumentais įrodinėja, kad kitados egzistavo Dieve (ne Dievas). Įžangos žodyje J. Campbell reziumuoja: autorė iškelia taikią, harmoningą šešių tūkstančių metų laikotarpio erą, James Joyce vadintą chaotiška, reikalinga prisikėlimo; Dieve buvusi simbolis tarp gamtos ir žmonių gyvenimo.

     Nagrinėdama Dievės buvimą, autorė mini ir lietuviškus legendarinius atributus: Aitvarą (135-136 psl.), Žemyną (147-159 psl.) ir kitus.

     Knygai pačiame 1989 metų gale pasirodžius, per du mėnesius esą išparduota 50 tūkstančių egzempliorių. Didžiuojamės lietuve mokslininke ir linkime jai sėkmės.

Kaip gintaras prie marių

     O tėvyne, Aisčių žeme...
     Ežerų melsvi veidai.
     Sodai obuolių saldinių.
     Gintariniai
     Tavo marių pakraščiai (8 psl.)

     Poezijos knygos “Karaliai ir šventieji” autorė Elena Tumienė, Kalifornijos universiteto Fullertone profesorė, praėjusių metų gale padovanojo mūsų jaunimui ir visiems skaitytojams istorine tema, bet poetine forma naują knygą: Baladė.

     Baladė tai būtų eilėraštis, savo turiniu ir nuotaika artimas liaudies dainoms, nupasakojančioms kokį svarbų įvykį. Tai lyg pasakojamoji daina, tarpinė tarp lyrinių dainų ir epo. Taip baladę aptaria Liet. enciklopedija. Baladiškos dainos būna daugiausia liaudies sukurtos, bet yra ir lietuvių literatūroje individualiai sukurtų baladžių, pvz., Maironio “Čičinskas”, “Jūratė ir Kastytis”, Aisčio “Karaliaus šuo” ir kitos panašios.

     Dr. Elena Tumienė, literatūros profesorė, gerai pažįsta šio žanro struktūrą ir formą. Ši jos Baladė sukurta meistriškai ir su nuoširdžiu jausmu. Jos apimtis gana plati temomis, turiniu. Trumpais atskirais poetiniais brūkštelėjimais čia suminima mūsų tėvynės grožis, ypač pajūris; dainiai, žyniai, vaidilos; užkliudoma tragiški, nors ir garbingi, mūsų istorijos įvykiai: Mindaugo karūna, jo ir sūnų nužudymas, nes tauta dar stokojo susipratimo, vienybės; Gediminas, Birutė-vaidilutė ir kunigaikštienė; bajorai, baudžiava; Jūratės-Kastyčio pasaka; knygnešiai, Vilnius, ešelonai... Tai lyg visa mūsų tautos istorija, poetės plunksna lengvai iškelta, skaitytojui praskrendanti lyg pūkiniu debesėliu... Jauniems skaitytojams iškiltų daug klausimų, į kuriuos tėvai ar mokytojai galėtų plačiau atsakyti.

     Kaip gintaras prie savų marių
     Švieti it rytmečio žara,
     Kai broliai taikiai žemę aria
     Ir kelias darban su aušra (32 psl.).

     Toks pabaigoje posmelis prileidžia šviesią Lietuvos ateitį, jei du lietuviai, svetimiems nekliudant, taikiai žemę ars...

     Kalba taisyklinga, sklandi, eiliavimas klasikinis; baladiškų posmų lengvumas, muzikalumas patraukia skaitytoją net garsiai perskaityti visus knygelės posmus.

     Knygos vertę labai padidina dail. Ados Korsakaitės-Sutkuvienės puikios iliustracijos. Knyga tampa gražia ir vertinga dovana kiekvienam.

     Elena Tumienė. “Gintaro šalies baladė”. Išleido JAV LB Švietimo taryba 1989 m. Gaunama: 5620 S. Claremont Avė., Chicago, IL 60636, taip pat pas platintojus.

Atsiųsta paminėti

SIDABRO LIETUS. Įvairių tautų pasakos, parinktos ir parengtos Vlado Civinsko. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas 1990 m. Čikagoje. Fondo adresas: 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629. Tai labai elegantiškai išleista albuminio formato knyga, puikiai iliustruota dail. Romo Viesulo. Knygos apipavidalinimas — Vytauto O. Virkau. Iš viso knygoje yra 16 įvairių Europos, Azijos, Afrikos tautų pasakų. Dvi pasakas išvertė Jurgis Blekaitis, o visas kitas — Vladas Civinskas. Knygos kaina — 20 dol. Kaip jau minėjome, tai yra tikrai puikus, puošnus, elegantiškas leidinys, tik reikėjo uoliau perskaityti korektūrą, nes yra viena kita klaidelė.

Nijolė Sadūnaitė. GEROJO DIEVO GLOBOJE. Įdomūs prisiminimai iš tardymų, kalėjimų, lagerių. Išleido “Ateitis” 1989 m. Čikagoje. Leidyklos adresas: 4036 W. 91st PI., Oak Lawn, IL 60453.

Į LAISVĘ. Nr 107 (144). Rezistencinės minties ir politikos žurnalas. Redaguoja J. Baužys, 9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462. Administratorius J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305. Leidžia Lietuvių fronto bičiuliai. Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dol., Europoje ir P. Amerikoje — 7 dol.

NAUJOJI VILTIS. Nr. 22. Politikos ir kultūros žurnalas. Leidžia Studentų tautininkų korporacija “Neo-Lithuania” ir Amerikos lietuvių tautinė sąjunga. Redaguoja Vytautas Abraitis, P.O Box 351071 Palm Coast, FL 32035. Administracija: 1005 Sherwood Rd., La Grange Park, IL 60525.

ŠVIETIMO GAIRĖS. Nr. 45. Lietuviškojo ugdymo žurnalas mokyklai ir šeimai. Leidžia JAV LB Švietimo taryba. Redaktorius ir administratorius — Juozas Plačas, 3206 W. 65th PI., Chicago, IL 60629. Metinė prenumerata — 5 dol. Išeina 3 kartus per metus.

LITUANUS. Vol. 36 No.l. Šį numerį redagavo Antanas V. Dundzila. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy Street, Chicago, IL 60629-2913