Šių metų šventė nuo buvusiųjų skyrėsi tik tuo, kad pradžioje buvo kukliai paminėta žurnalo 40 metų sukaktis. Visa kita — kaip paprastai: mišios Jėzuitų koplyčioje, konkurso premijų įteikimas, meninė programa, vakarienė.

     Jaunimo centro didžioji salė buvo užpildyta. Punktualiai prasidėjo programa, kuriai vadovavo redakcijos narys Vytautas Kasniūnas. Jis trumpai apžvelgė “Laiškų lietuviams” nueitą kelią ir perskaitė vyskupo Pauliaus Baltakio laišką, kuriame buvo rašoma, kad Vertinimo komisija, susidedanti iš dr. prof. Aldonos Šlepetytės-Janečienės, dr Juditos Čuplinskienės, kun. dr. Kęstučio Trimako, Lilės Milukienės ir Juozo Polikaičio, prelato Juozo Prunskio Krikščioniškos Kultūros fondo spaudos premiją už 1989 metus paskyrė “Laiškų lietuviams” žurnalui, kaip labiausiai pasitarnavusiam krikščioniškos kultūros bei krikščionybės idealų ugdymui lietuvių tarpe.

     Į sceną buvo pakviestas premijos mecenatas prel. J. Prunskis ir “Laiškų lietuviams” redaktorius kun. J. Vaišnys, kuriam mecenatas įteikė 2000 dol. premiją. Keletą šiai progai pritaikytų žodžių pasakė prel. J. Prunskis, o redaktorius, trumpai padėkojęs, tuoj pradėjo premijų įteikimo apeigas konkurso laimėtojams. Jis pranešė, kad iki šiol šiuose konkursuose pirmaudavo moterys. Nors jos dar tebepirmauja ir dabar, bet jau vyrai pradeda lipti joms ant kulnų. Šių metų konkurse dalyvavo 17 asmenų: 11 moterų ir 6 vyrai. Iš jų 9 suaugusiųjų konkurse, 8 — jaunimo. Premijas laimėjo 7 moterys ir 5 vyrai. Visi dalyviai buvo iš JAV, išskiriant vieną iš Australijos ir vieną iš Lietuvos.

     Konkurso vertinimo komisiją sudarė: Sigita Balzekienė, Julius Keleras, Dalia Kučėnienė, Nijolė Martinaitytė ir kun. Anicetas Tamošaitis, S.J. Į sceną buvo pakviestas komisijos sekretorius Julius Keleras perskaityti protokolą — paskelbti konkurso laimėtojus. Suaugusiųjų konkurse premijas laimėjo: 1 (200 dol.) — dr. Vytautas Skuodis, II (150 dol.) — Dalia Staniškienė, III (100 dol.) — Konstancija Valiuškienė, IV (75 dol.) — Algirdas Nakas, V (50 dol.) — Bernadeta Miliauskaitė-Harris. Tokio pat didumo buvo ir jaunimo premijos. Jų laimėtojai: I — Marius Gražulis, II — Aras Tijūnėlis, III — Vita Narauskaitė (iš Vilniaus), IV — Audra Kubiliūtė, trys penktos premijos buvo suteiktos Edvynai Valkiūnaitei, Vaivai Vygantaitei ir Gyčiui Vygantui.

     Laureatų vardu žodelį tarė Marius Gražulis. Šio konkurso premijų mecenatai buvo: dr. Albina Prunskienė — 300 dol., prel. Juozas Prunskis — 200 dol., Jonas ir Vanda Prunskiai — 200 dol., Ona Siliūnienė — 200 dol., po 100 dol.: Stefanija Rudokienė, Sofija Plenienė, Bronius ir Jadvyga Jankauskai, Vaclovas ir Margarita Momkai, Teodoras ir Margarita Blinstrubai (a.a. Bronės Stulgienės atminimui).

     Ateinančiam konkursui jau paaukojo ar pasižadėjo aukoti: dr. A. Prunskienė, prel. J. Prunskis, dr. B. Kasakaitienė, E. Diminskienė, T. ir Pr. Siutai, B. ir J. Jankauskai, V. ir M. Momkai, B. Harris, S. Plenienė, V. ir J. Prunskiai, O. Siliūnienė, S. Rudokienė, J. Steponaitis.

     Trumpą meninę programą atliko “dainuojančios žemaitės” (Bronė Stravinskienė, Aldona Underienė ir Dana Varaneckienė). Jos padainavo keletą įdomių dainelių ir Nijolės Užubulienės šiai progai sukurtų kupletų, vadovaujant ir akompanuojant Kaziui Skaisgiriui. Jos giedojo ir per mišias, K. Skaisgiriui palydint vargonais.

     Po meninės programos, kun. K. Trimakui sukalbėjus maldą, buvo skani vakarienė, paruošta Birutės Jodvalienės (Racine Bakery).

     “Laiškų lietuviams” redakcija, administracija ir leidėjai visiems, kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šios šventės, labai nuoširdžiai dėkoja. Dėkojame ir visiems svečiams, taip gausiai atsilankiusiems, ir toms ponioms, kurios juos sukvietė, organizuodamos stalus ir atlikdamos įvairius darbus salėje vakarienės metu.

     Ateinančių metų “Laiškų lietuviams” šventė ir konkurso premijų įteikimas bus balandžio mėn. 14 dieną.