Skyrių tvarko JUOZAS VA1ŠNYS, S.J.

Priešdėlio antklaidingas vartojimas

    Prielinksnis ant visuomet vartojamas su kilmininku. Prielinksnis ant nusako, kad kas nors yra viršuje ir susiliečia su apačioje esančio daikto paviršiumi. Jeigu su tuo paviršiumi nesusiliečia, tai vartojame prielinksnį virš. Pvz.: Žvirbliai tupi ant stogo. Žvirbliai skraido virš stogo.

    Sakiniai su prielinksniu ant paprastai nurodo vietą, bet jeigu toji vieta nesusijusi su paviršiumi, tai reikia vartoti ne prielinksnį ant, o vietininką. Pvz.: Šiandien buvau ant mišių (= mišiose). Ar tu buvai ant koncerto (= koncerte)?

    Kai vieta yra susijusi su paviršiumi, bet tos vietos vidus paprastai neįmanomas, tai galima vartoti prielinksnį ant arba vietininką. Pvz.: Pabiro, pasklido žiedai ant lankų (lankose arba po lankas). Užrašyk tą sakinį ant lentos (lentoje). Vaikai žaidė ant gatvės (gatvėje). Nors, kaip minėjome, šiais atvejais galima pasirinkti prielinksnį ant arba vietininką, bet vis dėlto čia geriau tinka vietininkas.

    Prielinksnis ant netinka tokiuose sakiniuose, kur reiškiama kryptis. Pvz.: Šiandien buvau pakviestas ant pietų (= pietų). Skubu ant susirinkimo (= į susirinkimą). Dar šiaip taip suspėjau ant traukinio (= į traukinį).

    Prielinksnio ant konstrukcijos nevartotinos su veiksmažodžiais mokytis, mainyti, bandyti, atsakyti, skųstis... Pvz.: Pirmiau mano brolis mokėsi ant gydytojo (= gydytojumi), bet dabarant inžinieriaus (= inžinieriumi). Ūkininkas išmainė bulves ant grūdų (= į grūdus). Jis vis ant tavęs (= tavimi) skundžiasi. Ant lietuvių (= Lietuvius) užpuolė kryžiuočiai. Tą vaistą išbandė ant jūros kiaulyčių (= su jūros kiaulytėmis). Nežinojau, ką ant to žodžio (= į tą žodį) atsakyti.

    Prielinksnio ant konstrukcijos nevartotinos su būdvardžiais gabus, geras, tinkamas, godus, turtingas... Pvz.: Mano sūnus labai gabus ant matematikos (= matematikai). Karvė gera ant pieno (= pieninga). Tie grūdai labai geri ant sėklos (= sėklai). Jis labai godus ant turtų (= turtų). Gal esi turtingas ant smulkių (= Gal turi smulkių).

    Prielinksnio ant konstrukcijos netinka reikšti priemonei. Čia paprastai vartojamas naudininkas. Pvz.: Jis moka gražiai griežti ant smuiko (= smuiku), taip pat gerai skambina ant pianino (= pianinu). Ar tu atvažiavai ant dviračio (= dviračiu)? Nebyliai susikalba ant pirštų ( = pirštais).

    Prielinksnio ant konstrukcijos nevartotinos laikui reikšti. Pvz.: Manau grįžti ant rytojaus (= rytoj, rytojaus dieną). Žiūrėk, kad šį darbą ant laiko (=laiku) atliktum. Rytoj planuoju važiuoti ant atostogų (= atostogų, atostogauti). Paskolink šią knygą tik ant valandžiukės (= valandžiukei). Išleidau ją į Floridą ant dviejų savaičių (= dviem savaitėms). Manau, kad šių pinigų tau turėtų užtekti ant ilgesnio laiko (= ilgesniam laikui). Imk šiuos vaistus du kartus ant dienos (= per dieną). Kiek tau ant mėnesio (= per mėnesį) moka? Šį eilėraštį turiu išmokti ant pirmadienio (= pirmadieniui). Būtinai grįžk namo ant devintos valandos (= devintą valandą).

    Prielinksnio ant konstrukcijos netinka tikslui reikšti. Pvz.: Ateik šiandien pas mus ant vakarienės (=vakarienės, vakarieniauti). Prašome šį vakarą pas mus ant blynų (= blynų valgyti). Jau visi susirinko ant posėdžio (= posėdžio, posėdžiauti, į posėdį).

    Prielinksnio ant konstrukcijos nevartotinos paskirčiai reikšti. Pvz.: Šių pinigų man užteks ant pragyvenimo (= pragyvenimui, pragyventi).

    Prielinksnio ant konstrukcijos netinka būviui reikšti. Pvz.: Mano senelis jau ant pensijos (= pensininkas, gauna pensiją). Mūsų automobilis dabar ant remonto (= remontuojamas, taisomas). Nebijok šunsjis ant grandinės (= pririštas grandine).

     Su prielinksniu ant daroma ir daugiau įvairių klaidų, ypač verčiant posakius iš kitų kalbų. Pvz.: Šį straipsnį parašiau ant greitųjų (= greitosiomis, paskubomis). Jis pas mus gyvena ant kambario (= nuomoja kambarį). Mūsų vaikai jau ant savęs (= savarankiškai) gyvena. Karys krito negyvas ant vietos (= vietoje). Ar tu parvažiavai ant visados (- visam laikui)? Man atrodo, kad ant kiek (= kiek) ji graži, ant tiek (= tiek) žiopla. Broliuk, tu tuoj tai patirsi ant savo kailio (= savo kailiu). Jis baisus užsispyrėlisvisuomet nori ant savo pastatyti (= nugalėti, laimėti, savo nuomonę primesti, pasiekti, kad būtų jo viršus). Ji visą laiką kabo ant telefono (= daug šneka, plepa telefonu). Gydytojas jį pasodino ant dietos (= jam paskyrė dietą, liepė laikytis dietos). Aš sėdžiu ant dietos (= laikausi dietos, esu dietininkas). Na, bičiuliai, ant sveikatos! (= į sveikatą!). Padaryk man nuotrauką devynių ant dvylikos (= devynių ir dvylikos, devynių iš dvylikos). Ji nusipirko batukus ant aukštų kulnų (= aukštakulnius, su aukštais kulnais). Jis labai silpnas ant kojų (= Jo labai silpnos kojos).