A.R.

     “Antras kaimas”: Veidai ir tekstai. Sudarė Algirdas Titus Antanaitis. Redakcinė komisija: Eug. Butėnas, Vida Gilvydienė, Edv. Tuskenis, A.T. Antanaitis. Dailininkas Vincas Lukas. Techninis redaktorius Petras Aleksa. Išleido Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla (3001 W. 59th St., Chicago, IL 60629) 1989 m. 448 psl., kaina 20 dol.

     Ši leidykla yra skaitytojui padovanojusi nemaža labai vertingų knygų: “Angliakasių Lietuva”, “Lietuviai Sibire”, “Lithuanian Writers”, Br. Kviklio “Bažnyčių” tomus ir kt. Tai gražus išeivijos kultūrinis lobis.

     Štai dabar ir nauja, beveik albuminio formato, skoningai apipavidalinta knyga, visiškai kitokio turinio, negu anksčiau suminėtos; bet — visokių reikia.

     Mielai paimi šią knygą į rankas, perverti, perskaitai tekstus (o skaityti lengva ir įdomu!) ir pagalvoji: kas būtų, jei knygą pajuoktume, kaip čia ryškiai pajuokiami ir kai kurie autoriai? Jei būtų pasijuokta simboliškai (kaip ir iš visų veiklos, visuomenės išeivijoje ydų ir silpnybių...), bet kai tikrais autorių vardais, ar tikrais pseudonimais (pen-name)?..

     Suklysti žmoniška, tiktai klaidas kartoti būtų nebežmoniška, taigi pajuokų vengsime. Pastangos didelės ir pasiekimai nemaži. Keliariopai kūrybiškas darbas: teatrinis, tekstai, fotografijos, knygos apdailinimas... Kaip literatūra, muzika, taip ir bet kokio pobūdžio teatriniai kūriniai yra skonio dalykas. Tie patys vienus gali žavėti ir džiuginti, o kitus net papiktinti ir nuvilti.

     Pagirtinas autoriaus Antanaičio (ATA) kuklumas: “Nepretenzinga pramoginė atgaiva”, — taip pasisakoma 46-tame puslapyje.

     Visa ši knyga, galima sakyti, yra A.T. kūryba. Jo sukurtas Antras kaimas — teatrinė grupė (1963 m.), jo per 25 metus vadovauta, parinktos programos, organizuotos kelionės (sėkminga kelionė į Lietuvą) ir dauguma knygos tekstų pasirašyta ata kriptonimu; nesunku atspėti, kad tai paties A.T. Antanaičio. Ir jo tekstų daugiau, negu visų kitų autorių, sudėjus drauge.

     Knygoje yra nemažai juokingų, gerai parašytų trumpų ir ilgėlesnių tekstų, pvz.: “Nusiginklavimo konferencija — 1990” (112-114 psl.), “Šeimos afera” (201-202 psl.), “Mauratė ir Skystytis” (124-126 psl.) ir gera sauja kitų. Bet yra ir gana silpnų, nejuokingų ir net mažai suprantamų, pvz.: “Oratorius” (94 psl.), “Liaudies pasaka” (103 psl.) ir kelios kitos “komedijetės”.

     Įdomu, kad žinomų ir stiprių rašytojų čia paruošti tekstai, išskyrus Antano Gustaičio, daugiausia nejuokingi, nors literatūriškai ir geri. Gal tai jiems per menka proga?.. Bet kas nematė “Antro kaimo” spektaklių, knyga bus maloni paskaityti. Nuotraukos geros ir skoningai išdėstytos.

Atsiųsta paminėti

Kęstutis Trimakas. IEŠKANČIOJO PĖDSAKAI. Evangelinių mąstymų rinkinys apie Jėzaus gyvenimo įvykius, jų įspūdį bei reikšmę mums. Knyga lengvai skaitoma, nes parašyta lakia, vaizdinga, eiliuota kalba. 1989 m. gale išspausdinti pirmieji 150 egz. buvo skirti Lietuvai. Skaičiusieji tuoj atsiliepė: “Tikrai ypatinga knyga, pradedant pačiu užmanymu bei pavadinimu ir baigiant ypatingu jos poveikiu, kylančiu iš dvasinio turinio ir meninės-poetinės išraiškos sintezės. Ir malda, ir išmintis, ir meditacija, ir (man dar kažkodėl) muzika (Inteligentas iš Vilniaus). “Ypač patiko jaunimui” (Klebonas). “Aš dažnai atsiverčiu bet kurią vietą ir skaitau, skaitau” (20 m. vyras). “Vaizdžiai išryškinamas Dievo Žodis” (Kunigas). “Tai buvo man tikra paguoda. Jaučiu Jums daug broliškų, krikščioniškų, dvasinių simpatijų. ‘Ieškančiojo pėdsakai’ padėjo man dar sykį pereiti per Šv. Evangeliją mintimis” (Poetas-rašytojas).

     Šių metų pradžioje išspausdinta gausesnė 3000 egzempliorių laida platinama išeivijoje: kietais viršeliais — 12 JAV dol., minkštais — 10 dol. Vieno egzemplioriaus pasiuntimas paštu — 2 dol. Leidėjas — Židinys, c/o R. ir S. Kunstmanai, 8000 Tapper PI., IN 46311, USA. Platesnė recenzija bus kitame numeryje.

Nijolė Jankutė. SAULĖGRĄŽŲ TVANAS. Apsakymai. Viršelio ir aplanko dail. Ada Sutkuvienė. Išleido Lietuviškos knygos klubas 1990 m. Čikagoje. 192 psl.., kaina 7 dol. Recenzija — kitame numeryje.

LITUANUS. Vol. 36, No. 2. Šį numerį redagavo Antanas V. Dundzila. Redakcijos ir administracijos adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629-2913.