Vatikano radijo lietuvių skyriaus direktoriaus kun. K.J. Ambraso perduota žinia į Lietuvą:

     Šiemet religiniam ir tautiniam kultūros žurnalui “Laiškai lietuviams” sukanka 40 metų. Dar ne taip seniai, gal prieš trejus penkerius metus Lietuvoje, jei kas nors pasakydavo, kad “galiu duoti paskaityti naują ‘Laiškų lietuviams’ numerį”, labai pradžiugindavo, nes šis leidinys labai sunkiai pasiekdavo lietuvius gimtajame krašte: jį parsiveždavo vienas kitas turistas, o dažniausiai tiktai iš užsienio lankyti atvažiavęs giminaitis. Kiek geriau paskutiniais metais, nes dabar jau išeivijos lietuviai užsako šį žurnalą savo giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

     Nuo pat pradžios, tik su šešerių metų pertrauka, šį lietuvišką leidinį redaguoja kun. Juozas Vaišnys, kuris daug širdies ir laiko skyrė tam, kad “Laiškai lietuviams” būtų ne tik įvairus, bet ir tikrai vertingas gaivinti, skatinti ir platinti lietuviškai, religinei, tautinei ir kultūros minčiai. Nors ir su dideliais sunkumais tiek autorių, tiek lėšų atžvilgiu, redaktorius sugebėjo per kelis dešimtmečius išspausdinti daugel kultūros, katechetinių, moralės, teologijos straipsnių, ypač nemaža Lietuvos vargus, nelaimes ir kunigų gyvenimą liečiančios medžiagos.

     Reikia manyti, kad Lietuvoje gyvenantieji kunigai, klierikai, ypač jaunesnieji, nepatingės paremti vienu kitu rašiniu, studija ar straipsniu šį žurnalą, nes redakcijai labai stinga nuolatinių autorių, kurie rašytų šiuolaikinėmis temomis apie dabartines mūsų tautos bėdas, skaudulius, sėkmes ir naujienas.