Skyrių tvarko JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

Prielinksnio apie vartosena

     Prielinksnis apie paprastai vartojamas su galininku. Konstrukcijos su prielinksniu apie nusako:

     1.    Vietą, aplink kurią judama, prie kurios kas nors yra ar vyksta. Pvz.: Tėvas vaikščioja apie namus. Apie mūsų miestą visur lygumos.

     2.    Apytikrį laiką ar kiekį. Pvz.: Sugrįšiu apie dvyliktą valandą. Nusipirkau apie trylika svarų miltų.

     3.    Objektą, apie kurį kalbama, mąstoma, pasakojama. Pvz.: Kalbėjosi apie senus gerus laikus, pasakojo apie įvairius nuotykius.

     Kartais su kai kuriais veiksmažodžiais klaidingai vartojama prielinksnio apie konstrukcija, kur reikėtų vartoti tik galininką ar įnagininką.

     Galininkas vartotinas su veiksmažodžiais minėti, paminėti, priminti, prisiminti, pamiršti, įsidėmėti, liudyti, rodyti ir kt. Pvz.: Minėjome Lietuvos nepriklausomybės sukaktį, [sidėmėk šio namo numerį. Pamiršk tą įvykį.

     Su veiksmažodžiais domėtis, rūpintis, skųstis ir pan. vartojamas įnagininkas. Pvz.: Jis domisi modernia muzika. Manimi nesirūpink. Jie vis skundžiasi sunkiu gyvenimu.

     Tad būtų klaida, jeigu minėtuose sakiniuose vartotume konstrukciją su priešdėliu apie, pvz.: Pamiršk apie tą įvykį. Apie mane nesirūpink. Jis vis skundžiasi apie sunkų gyvenimą.

     Prielinksniui apie yra giminingas prielinksnis aplink. Jų abiejų reikšmė yra beveik ta pati, tik prielinksnis apie yra senesnis. Vietoj prielinksnio aplink visuomet galima vartoti apie, bet ne atvirkščiai. Prielinksnio aplink konstrukcijų geriau nevartoti apytikrei vietai reikšti, pvz.: Aplink (=Apie) Marijampolę yra daugiausia lygumos. Taip pat prielinksnis aplink nevartotinas ir apytikriam laikui reikšti, pvz.: Ateik aplink (=apie) septintą valandą. Tas pat sakytina ir apie apytikrį kiekį, pvz.: Šiandien jis uždirbo aplink (=apie) penkiasdešimt dolerių.

     Prielinksnio aplink konstrukcijos netinka objektui reikšti, pvz.: Papasakok ką nors aplink (=apie) savo gyvenimą. Jis kalbėjo visai aplink (=apie) kitus reikalus.

     Prielinksnis aplink tinka, pavyzdžiui, tokiuose sakiniuose: Paukščiai skraidė aplink kluoną. Svečiai susėdo aplink stalą. Ūkininkas apėjo aplink savo lauką. Žinoma, šiuose sakiniuose galima vartoti ir prielinksnį apie.

Pereito numerio 210 psl. buvo korektūros klaida: gydytojumi (=gydytoju).

■    Kauno kunigų seminarijoje šiais metais Šv. Raštą dėstė italų kilmės kunigas Dominykas Valentis, puikiai kalbąs lietuviškai. Jis pranešė, kad klierikams labai trūksta Šv. Rašto knygų. Taip pat ir Telšių kunigų seminarijoje labai trūksta vadovėlių ir bibliotekos.

■    JAV-se sudarytas fondas atstatyti Vilkaviškio vyskupijos katedrą. Fondą globoja Liet. katalikų religinė šalpa. Prel. V. Bartuška įsipareigojo įtaisyti katedrai visus vitražus.

■ Meksikos prezidentas yra pasiuntęs į Vatikaną savo asmeninį pasiuntinį. Tai yra vilties, kad palaipsniui bus užmegzti diplomatiniai santykiai su Vatikanu.

■    Lietuvoje 1989 m. buvo 634 bažnyčios. Iš jų 364 turėjo savo kunigus, o kitos buvo aptarnaujamos iš kitur atvažiuojančių kunigų. Dabar Lietuvoje yra 7 vyskupai.

■    Čikagos arkivyskupijos Katalikų labdara moka algą lietuvių vyresniųjų centre dirbančiai socialinių reikalų tarnautojai. Šią privilegiją išrūpino Čikagos lietuvių sielovados vadovas kun. dr. J.