Nijolė Jankutė. Saulėgrąžų tvanas. Apsakymai. Išleido Liet. knygos klubas 1990. Čikagoje. 192 psl., kaina 7 dol.

     Tai vienuolikos apysakų rinkinys, ¡vairių ilgių ir įvairių temų apysakos, mielai skaitomos, parašytos lengva ir vaizdinga kalba. Skirtingos apysakų temos užtikrina, kad skaitytojui bus įdomu, ir nurodo autorės įžvalgumą į įvairias gyvenimo sritis.

     Didesnė apysakų dalis aprašo dabartinį gyvenimą JAV-se. Kai kurios apysakos parašytos amžių įpusėjusios moters nostalgišku žvilgsniu į praeitį, kai kurių tema liečia motinos ir vaiko santykius, kitos apibrėžia jaunuolių išgyvenimus.

     “Budynėse” aprašoma žmonių elgesys šermenyse. Jaunąją našlę ir jos mirusį vyrą apšneka visi atsilankiusieji. Žmonių murmėjimai koplyčioje įvairiomis temomis aštriai skiriasi nuo našlės liūdesio.

     Antroji apysaka “Mėlynas mėnulis” apibūdina santykius tarp motinos ir sūnaus. Motina laiko tvirtai pririšusi prie savęs sūnų, nepriimdama jokios marčios, visokiais būdais išardydama rimtesnes sūnaus draugystes. Iš sūnaus draugai juokiasi, sakydami, kad belaukdamas peraugsiąs kaip krienas. Pagaliau motina norom nenorom pamato savo elgesio pasekmes.

     “Dienos be miesto” apysakoje vaikų prikalbinta motina persikelia gyventi toli nuo visų draugų, nuo visų pažįstamų vietų. Šiaip ne taip motina randa priežastį gyventi ir užsitikrina, kad gyvenimo priežastis nedingtų.

     “Lieptai” ir “Vidurnakčio lietus” — panašios savo tema. Motinos rūpestis, vaikui sunkiai susirgus, tačiau veiksmo vieta ir veikėjai skiriasi. “Vidurnakčio lietus” savo siužetu šiek tiek primena kitas skaitytas knygas.

     Kitoje apysakoje, visiškai skirtinga tema, mažytė fėja “Žaliam varpelyje” klausia nustebusios moters: “Ar kada girdėjai ką nors apie besipudruojančias dvasias?”

     Vienintelė apysaka, kurioje veiksmas vyksta ne šiomis dienomis ir Lietuvoje, o ne Vakaruose — tai “Pamotė”. Jaunas našlys, sunkiai vienas auklėdamas savo dukrelę, susituokia. Mergytė, išgirdusi visokius pasakojimus apie pamotes, žino, kas bus ateityje.

     “Auksinio pilnaties žiede” žmona su vyru nuvyksta į prisiminimų apsuptą vasarnamį. Nostalgija ir senų laikų prisiminimai supinti į gyvenimo liūdnesni momentą. Dviračiai, knygos, būtos ir nebūtos žmogžudystės susilieja kartu apysakoje “Ir ko šitam mieste nepasitaiko”.

     “Ketvirtoj eilutėj — diagnozė” aprašo ligoninės gyvenimą, kurioje Linda yra draudimo skyriaus tarnautoja. Veikėjų tarpe yra mažas vaikas, epileptikas, nepilnaprotis, sužadėtinis ir italas daktaras. Lindai viskas aišku, atsiminus tėvo pasakymą: “Kito nelaimė išmatuoja tavo laimės dydį”.

     Šių dienų apysaka “Saulėgrąžų tvanas” seka jaunos “Walgreens” padavėjos Marijos gyvenimą, jai grimztant į narkomanijos pragarą.

Audra Kubiliūtė

Atsiųsta paminėti

Zenonas Ivinskis. RINKTINIAI RAŠTAI. III tomas. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija 1989 m. Romoje. Didelis formatas, 588 psl. Šiame tome rašoma apie lietuvių kovas su vokiečių riteriais XIII-XV amžiuje.

Vytautas Alantas. TAUTA ISTORIJOS VINGIAIS. Knygą išleido Algis ir Ginas Alantai 1990 m. 243 psl., kaina 10 dol. Autorius, šioje knygoje pateikdamas ideologinių mąstymų apie tautą, pradžioje rašo: “Po ilgų mąstymų ir gyvenimo patyrimo priėjau išvadą, kad tautai, itin mažai tautai, neribotas politinis susiskaldymas yra pragaištingas klystkelis į savižudybę. Piliečių politinis savitarpio susiklausymas yra vienintelis kelias į vidaus santvarkos pastovumą, solidarumą bei visokeriopą pažangą, užtikrinančią valstybės saugumą bei gerovę.

Juozas Šiaučiulis. GIMTOS ŽEMĖS SAUJA. Eilėraščiai. Išleido Lietuvos karaliaus Mindaugo šaulių kuopa 1990 m. Montrealyje. 112 psl., kaina nepažymėta.

Jonas Kutra. ŽVILGSNIS PRAEITIN. Praeities prisiminimai apie įvykius ir žmones. 117 psl., kaina 6 dol.