■    JAV-se Kolumbo vyčiai sutelkė 3 mil. dolerių kovai prieš negimusių kūdikių žudymą.

■    JAV-se didžiausia katalikų šalpos organizacija Catholic Relief Service sutiko padėti Lietuvių Religinei Šalpai parūpinti vaistus Lietuvai.

■    Lietuvių katalikų moterų sambūris “Caritas”, pritariant Lietuvos sveikatos ministerijai, yra įgaliojęs Lietuvių šalpos “Gyvybė Lietuvai” komitetą suorganizuoti vaistų telkimo vajų. Komitetui vadovauja dr. J. Gintautas.

■    Jėzuitų savaitinė televizijos programa, pavadinta “Jėzuitų žurnalas”, pasiekia apie 20 milijonų namų įvairiose pasaulio šalyse. Jai vadovauja kun. Mykolas Tueth, S.J. Ji transliuojama iš Romos. Ją galima matyti katalikų televizijoje CTNA ir EWTN. Ji transliuojama per 15 televizijos stočių.

■    Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas kard. Vincentas Sladkevičius pasiuntė Gorbačiovui laišką, kuriame pareiškė, kad katalikų dvasininkija, būdama arti liaudies, labai atjaučia jos vargus ir negali pasilikti abejinga kentėjimams, kurie užgriūva ligonius, senelius ir vaikus bei jų motinas, vykstant blokadai. Todėl dvasininkija kreipiasi į Sov. Sąjungos prezidentą, nuoširdžiai prašydama žmogiškumo ir teisingumo vardan atšaukti ekonomines sankcijas prieš Lietuvą ir pradėti lojalų dialogą, skaitantis su Lietuvos nepriklausomybe.

■    Nobelio premijos laureatas rašytojas Aleksandras Solženicynas paskyrė du milijonus rublių atnaujinti Solovkų vienuolyną, kuriame Stalino laikais buvo įkurta griežto režimo koncentracijos stovykla, kur kalėjo ir pats Solženicynas, vėliau tai aprašęs “Gulago archipelage”.

■    Latvijos kardinolas Julijonas Vaivoda mirė gegužės 24 d., sulaukęs 94 m. amžiaus. Jis buvo Rygos ir Liepojos vyskupijų administratorius. Jis buvo penkių teologijos veikalų autorius. Dvejus metus buvo ištremtas į Čekoslovakiją.

Vyskupu buvo slapta įšventintas Šv. Petro bazilikoje. Į kardinolus pakeltas 1983 m.

■    JAV aukščiausias teismas birželio 4 d. nusprendė, kad valdžios mokyklos privalo leisti savo patalpose po pamokų rinktis studentų Šv. Rašto klubams, kaip ir kitiems politiniams klubams ir ideologinėms grupėms. Neturi būti diskriminacijų dėl tikybinių, politinių ar filosofinių nusistatymų.

■    Bostone, Lietuvių piliečių klube, birželio 3 d. buvo pagerbtas filosofas dr. Juozas Girnius, daugelio svarbių veikalų autorius, vienas iš Liet. enciklopedijos redaktorių. Paskaitą apie jubiliatą skaitė prof. dr. Kęstutis Skrupskelis.

■    Rumunija yra jau penktoji Centro ir Rytų Europos valstybė, užmezgusi diplomatinius ryšius su Vatikanu. Anksčiau atnaujino diplomatinius santykius Lenkija, Vengrija, Sovietų Sąjunga ir Čekoslovakija. Ne visuose tuose kraštuose tie diplomatiniai ryšiai su Šventuoju Sostu yra visiškai išvystyti.

■    Lietuvos respublikos Aukščiausioji Taryba birželio 12 d. paskelbė nutarimą, kad valstybinė komisija turi parengti Šv. Sosto ir Lietuvos respublikos konkordato atnaujinimo projektą.

■    Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Vincentas Sladkevičius ir Kauno arkivyskupijos kurija įsikūrė istoriniame dviejų aukštų name Valančiaus gatvėje, prie Kauno arkikatedros bazilikos. Šiame pastate anksčiau gyveno iš Vilniaus atsikėlusieji augustijonai, čia buvo jų naujokynas. Po 1863 m. sukilimo jame gyveno vysk. M. Valančius bei kiti vyskupai. Po karo šiuos rūmus okupantai buvo suvalstybinę, o dabar juos atgavo tikroji savininkė — Bažnyčia.

■    Poetė Gražina Tulauskaitė-Babrauskienė mirė 1990 balandžio 9 d. Putname, kur ji gyveno seselių globojama. Buvo gimusi 1908 m. liepos 20 d. Lekečiuose, Šakių apskr. Baigusi studijas Kauno universitete, mokytojavo Aušros mergaičių gimnazijoje ir IV-je gimnazijoje, dėstydama lietuvių kalbą ir literatūrą. Kūryboje brangino religinius idealus.

■    Lietuvos Liturginės komisijos pirmininkas kun. Vaclovas Aliulis JAV-se aplankęs gimines ir pažįstamus, ryžosi vykti į tarptautinį liturgistų kongresą Bogotoje, Kolumbijoje, o paskiau dar aplankyti Kanadą ir vėl JAV.

■    Lietuvos Aukščiausioji Taryba panaikino sovietinius aktus, varžančius Bažnyčią, deklaravo, kad pripažįsta Bažnyčios teisę tvarkytis pagal savo teisines normas. Respublika atlygins Bažnyčiai padarytus nuostolius pagal abipusį susitarimą. Valstybė nevaržys religinės švietimo ir labdaros veiklos, rems krikščionišką kultūrą ir labdaros institucijas. Valstybė su Bažnyčia bendradarbiaus lygybės principu.

■    Kanadoje, prie Toronto esančioje Lietuvių kankinių parapijoje, klebonas J. Staškaus asistentu tapo iš Lietuvos atkviestas kunigas Valdas Braukyla.

■    Lietuvoje birželio 14 d. Katalikų Bažnyčia ir visuomenė surengė gedulo ir vilties dieną — Lietuva su KRISTUMI. Arkikatedros aikštėje Aukšč. Tarybos pirm. Vytautas Landsbergis paskelbė Bažnyčios teisių sugrąžinimo aktą. Po iškilmingų šv. mišių arkikatedroje respublikos vadovai, Aukščiausios Tarybos nariai, svečiai iš kitų respublikų dalyvavo katalikų Bažnyčios pasiaukojimo akto procesijoje ir atnaujinimo iškilmėse. Kardinolas Vincentas Sladkevičius perskaitė atnaujinamąjį pasiaukojimą, kurį pasirašė kardinolas, vyskupai ir respublikos vadovai. Aplankius Trijų Kryžių kalną, universiteto didžiajame kieme, giedant “Requiem”, buvo pagerbtas atminimas žuvusių už Lietuvos laisvę.

■    Lietuvos kultūros kongresą, kuris įvyko Vilniuje gegužės 18-20 dienomis, pasveikino ir popiežius Jonas Paulius II. Į kongresą buvo išrinkta 1.500 delegatų, dalyvavo ir daug svečių. Pirmosios kongreso dienos vakare Vilniaus katedroje buvo šv. mišios. Be kitų dalykų, kongrese buvo keliamas reikalas grąžinti prideramą vietą krikščioniškai kultūrai.

■    Lietuvių krikščionių demokratų sąjunga išsiuntinėjo 62 laiškus laisvojo pasaulio krikščionių demokratų partijoms ir institucijoms, prašydama įtaigauti savo kraštų partijoms, kad pripažintų demokratiškai išrinktą Lietuvos vyriausybę ir atstatytą Lietuvos nepriklausomybę.

■    Venecueloje Lietuvos atstovu diplomatijos šefas dr. St. Bačkis ir St. Lozoraitis paskyrė labai Pietų Amerikoje veiklų, gausiai ten ispaniškoje ir portugališkoje spaudoje rašantį dr. Vytautą Dambravą. Tai didelės energijos žmogus, turįs plačias pažintis, buvęs JAV diplomatinės tarybos narys, ypač išvystęs gerus santykius su tuose kraštuose stipriais katalikų sluoksniais.

■    Krikščionių demokratų internacionalo vicepirmininkas Angelo Bernasola Italijoje priėmė lietuvių delegaciją: Italijos LB vicepirm. Kazimierą Lozoraitį, buvusią kalinę Nijolę Sadūnaitę ir Lietuvos Sąjūdžio atstovę Laimą Pangonytę. Juos lydėjo italų krikščionių demokratų veikėjas A. Danilianas. Lietuviams buvo pareikšta, kad krikščionių demokratų internacionalas remia lietuvių pastangas atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

■    Austrijos vyskupų konferencijai sava iniciatyva susitarus su Sovietų konsulu Vienoje, per Austriją buvo išsiųsta į Lietuvą Liet. katalikų mokslo akademijos 5.616 išleistų knygų.

■    Lietuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavimas šaukiamas Vilniuje 1991 metais, turbūt birželio vidury.

■    Louisianos valstijos Atstovų Rūmai birželio 14 d. priėmė įstatymą, kuriuo uždraudžiami visi abortai, išskyrus atvejį, kai yra pavojus motinos gyvybei.

■    JAV Katalikų religinių ir civilinių laisvių lyga vieton mirusio savo pirmininko jėzutio V. Blum išsirinko naują pirmininką, buvusį admirolą John M. Tierney. Jis yra buvęs karo lakūnas, o vėliau lėktuvnešio USS Constellation komandierius.

■    Londono, Anglijoje, lietuvių Šv. Kazimiero parapijos klebonu, kun. dr. J. Sakevičiui susirgus širdies smūgiu, paskirtas iš Lietuvos anksčiau į Čikagą atvykęs kun. Ričardas Repšys, M.I.C.

■    Lietuvių katalikų religinės šalpos ir Tarptautinės sveikatos organizacijos MAP gavo vaistų už 84.000 dol., o iš JAV afganistanų grupės gavo 700 svarų medikamentų taipgi Lietuvos šalpai. Visi tie vaistai buvo sandėliuojami JAV Katalikų šalpos sandėliuose, kol, sukaupus keliasdešimt tonų, bus galima pasiųsti į Lietuvą.   

 Juoz. Pr.