Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,

     Vytauto Skuodžio i premiją laimėjęs rašinys “Tikėjimo ir lietuvybės įtaka mano gyvenime” man paliko gilų įspūdį. Dėkoju ir reiškiu pagarbą autoriui, drįsusiam atverti savo sielos gelmes... Dėkoju Dievui, atvedusiam jį iki šio straipsnio...

     Taip pat buvo gera skaityti ir Mariaus Gražulio nuoširdų rašinį, laimėjusį I premiją jaunimo konkurse. Marius turėtų dažniau savo rašiniais pasidalinti “Laiškuose lietuviams” . Jo rašinio paskutinė mintis apie audringą gyvenimo kelionę ir galutinį grįžimą į “ramų palaimintą uostą” testiprina ir tesuriša mus visus”.

          Dalia Staniškienė

Gerbiamieji Redakcijos Darbuotojai,

     Noriu Jums širdingai padėkoti, kad siunčiate savo žurnalą. Gaunu jį laiku ir reguliariai.

     Ketvirtajame šių metų numeryje klausiate, ar skaitytojai Lietuvoje nori gauti “Laiškus lietuviams”. Žinoma, labai norime.

     Jūsų žurnalą man užsakė ponia Julija Šaulienė, esu jai didžiai dėkinga. Tačiau perskaičiusi pati, žurnalą atiduodu į muziejaus fondus, noriu, kad galėtų paskaityti ir mano kolegos, kad ekspozicijose pamatytų lankytojai. Štai šiuo metu muziejuje vyksta paroda “Iš išeivijos kūrybos”, joje šalia kitų eksponatų parodome ir porą numerių “Laiškų lietuviams”. (Vienas iš jų su muziejaus fotografijomis. ..) Be to, muziėjaus fonduose kaupiame įvairių pakraipų išeivijos spaudą.

     Žurnale visada randu tikrai įdomių straipsnių. Jūsų didžioji dalis medžiagos yra tokia, kokią mes sovietiniame pasaulyje skaitydavome paslapčiomis. Mane, kaip lituanistę, itin domina naujų knygų pristatymas ir puikus kalbos skyrelis. Turiu lietuvių kalbos pamokų mokykloje ir dažnai savo mokiniams skaitau gerbiamo redaktoriaus Juozo Vaišnio kalbos pamokymus. Labai ačiū už juos!

     Praskaidrina mūsų nuotaiką ir šypsuliai. Taigi jūsų žurnalo laukiame, skaitome ir džiaugiamės! Muziejininkai linki Jums sėkmės!

          Su pagarba

Aldona Ruseckaitė (muziejaus direktorė)

          Kaunas, Maironio namai

Gerbiamas Tėve Vaišny,

     įvertindama "Laiškų lietuviams” žurnalo reikšmę išeivijos gyvenime, Lietuvių namų savininkų draugijos valdyba paskyrė 25 dol. auką, kad šis žurnalas mūsų namus lankytų ir toliau.

Gerbiamieji,

     Su malonumu skaitome “Laiškus lietuviams” . Kovo mėn. numeris pasiekė birželio 10 d., o balandžio mėn. numeris — birželio 12 d. Taigi beveik kartu. Nors ir blokada, bet vis tiek gauname.

     Labai įdomus žurnalas. Nuoširdžiai dėkojame.

          Su giliausiais linkėjimais Ona Laugalienė (Tauragė)

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,

     Nuoširdžiai ačiū Jums už paaukotas jėgas ir rūpestį, redaguojant ir leidžiant šį mielą žurnalą. Kiekvieną kartą, kai jį pamatau laiškininkės rankose, mano veidas nudvelkia šypsena ir gyvas susidomėjimas nauju numeriu. Žurnalą perskaitęs pagalvoju, kad Jūs niekuomet neprileisite to, kas mane nuliūdintų. Didžiausias liūdesys būtų nuo paštininkės nueiti tuščiomis rankomis.

Su pagarba Gediminas Šimkus (Kaunas)

Gerbiamoji Redakcija,

     Dėkojame, kad mums siunčiate “Laiškus lietuviams”. Visus numerius gauname. Džiaugiamės ir rūpestingai perskaitome. Didžiuojamės Jumis, meldžiamės už Jus. Iš visos širdies linkime Jums Dievo palaimos.

Su Dievu!

Donata ir Kazimieras Račiūnai

(Alytus)

Gerbiamas Kunige,

     Telaimina Dievas visus Jūsų darbus, kuriuos dirbate vardan Lietuvos, vardan žmonių laimės ir santarvės!

     Sis nuostabus žurnalas "Laiškai lietuviams”didelė pamoka mums, lietuviams, gyvenantiems čia, Lietuvoje.

     Leiskite Jus pasveikinti ir palinkėti geros sveikatos bei greito atsilankymo į Lietuvą.

Su gilia pagarba Jums A. Gudzinskas (Vilnius)