A. R.

    Algimantas Kezys yra išleidęs knygų ir “portfolio” (bei kitiems padėjęs), kur meniška fotografija — “įšaldyta poezija”, ne mėnesių, ne plaukančių debesėlių, o kasdieninės realybės vaizdų poezija. Taip suprantu A. Kezio darbus. Gal ir kiti taip supranta? Gal todėl jis taip populiarus?

    Štai du nestori leidiniai. Pirmasis yra fotografijų parodos “Religija Lietuvoje” katalogas, gerai suredaguotas, su trumpu ir taikliu A. Kezio įvadiniu žodžiu, baigiamu taip: “Ši paroda — tai dvasinės rekolekcijos, verčiančios susimąstyti ir iš naujo pasverti gyvenimo vertybes” (4 psl.). Žiūriu, vartau ir vėl vartau tą leidinėlį (nes parodos nemačiau) ir tikrai susimąstau. Jau vien viršelio fotografiją “Kristaus kančios veidas” (Ant. Sutkaus “Lietuvių liaudies menas, 1962) gali kontempliuoti valandą... Atlaidų maldininkai, laidotuvių, įvairių procesijų dalyviai, žmonių meile išpuošti kryžiai, veidas maldos ekstazėje, kunigas tremtinių kapinėse prie Laptevų... Kenčianti, bet nenugalėta Lietuva.

    Alg. Kezys išskiria šiuos siurrealistinių religinių vaizdų Lietuvoje fotografus: Saulių Paukštį, Valių Puloką, A. Šiekštelę, A. Kulikauską, R. Urboną. Ypač tie siužetai, kur eisenose susiėmę rankomis, parodo nepalaužiamą žmogaus dvasią...

    Antras leidinys — keleriopai storesnis ir modernesnių fotografijos meno bandymų. “This program is partially supported by a grant from Illinois Arts Council”, — aiškinama 72 psl. didesnio formato knygos gale. Viršelyje data: May 4 — June 30, 1990. Paroda? Programa? Katalogas čia ar knyga? Labai įdomi A. Kezio introdukcija (angliškai), aiškinanti šio “Double Prints” leidinio meninę filosofiją ir fotografijos techniką. Kiek supratau, sakoma, kad dviejų negatyvų ant vienas kito uždėjimu dažnai išgaunamas didesnis vidinis įspūdis; esą tuo dvigubumu išryškinama realybė ir jos metafora. Tai ne vien realybės dokumentacija, bet ir subjektyvi fotografo akies vizija ir jos interpretacija. Leidinio fotografijų nemokėčiau paaiškinti. Jos man labai įdomios: sukelia asmeninių vizijų, spėliojimų ir pasigėrėjimo.

    1.    “Religija Lietuvoje” — Lietuvos fotografų akimis. Katalogas •parodos, rengtos 1990 m. kovo-balandžio mėn. Lietuvių Dailės muziejuje.

    2.    Algimantas Kezys. “Double Prints”, May 4 — June 30, 1990. Gilman-Gruen Galleries, Chicago, IL. Design by Carol Tomatore. Printed by Morkūnas Printing, Chicago, IL. Kaina nepažymėta.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanas Paškus. ASMENYBĖ IR RELIGIJA. Psichologinio vystymosi perspektyvoje. Išleido Į laisvę fondas lietuviškai kultūrai ugdyti 1990 metais, viršelis Onos Baužienės. “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. 156 psl., kaina nepažymėta.

Andrius Norimas. KELIONĖ Į KAUNĄ. Premijuolas jaunimui romanas. Išleido Literatūros mylėtojų talka 1990 metais. Spaudė “Draugo” spaustuvė. 167 psl., kaina 10 dol., kietais viršeliais — 12 dol.

Algimantas Kezys. RELIGIJA LIETUVIŲ MENE. Jungtinės kilnojamos parodos “Dailė ’90” katalogas. Šiame kataloge yra daug įvairių dailininkų, vartojančių įvairią techniką, kūrinių, bandančių vaizduoti, kaip jie supranta religiją. Tačiau jų religinė filosofija ne tiek įdomi iš tų kūrinių, kaip iš jų pasisakymų. Tai yra ilgiausia skalė: nuo natūraliosios religijos, panteizmo, reinkarnacijos iki asmeniško Dievo. Didelis formatas, 48 psl., daug spalvotų ir nespalvotų nuotraukų.