religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1992 / LAPKRITIS - NOVEMBER / VOL. XLIII, NO. 10

ANAPUSINIS PASAULIS IR AŠ

325

 Algirdas Paliokas, SJ

MAIRONIS

330

 Aldona Ruseckaitė

BAUSMĖ IŠ MEILĖS

333

 Chiara Lubich

ŽMOGAUS TEOLOGIJA (IV)

334

 Vytautas Bagdanavičius, MIC

TIKYBOS IR ETIKOS DĖSTYMAS MOKYKLOSE

338

 Lietuvos kardinolas, arkiv. ir vysk.

NUO PAPRASTUMO IKI ŠVENTUMO

340

 Bernadeta Miliauskaitė-Harris

ŽVILGSNIS GRĮŽTANT Į PAŽAISLĮ

342

 Ses. Jonė

ŽINIOS IŠ VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS

344

 K.J. Ambrasas, SJ

AUTOPORTRETAS

345

 Zenta Tenisonaitė

TĖVUKŲ TEATRAS

346

 Birutė Beniušienė

MANO EILĖRAŠTIS

348

 Zenta Tenisonaitė

GYVENIMO MOKYKLA

349

 Algirdas Paliokas, SJ

MANO TĖVELIS

351

 Tomas Šipelis

ŽMOGUS

352

 Darius Jakulevičius

TĖVYNĖJE

354

 Gediminas Vakaris

KALBA

356

 Juozas Vaišnys, SJ

ŠYPSULIAI

358

 Red.

TRUMPAI

359

 Juoz. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Maironio gyvenimo. Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apdaila Teresės Bogutienės.

The Statement of ownership, management and circulation LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians — is published monthly except July and August, when bi-monthly. Its publishers and owners are the Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. The purpose, function, and non-profit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purpose have not changed during the preceding 12 months. The editor is Rev. Joseph Vaišnys, SJ. The managing editor is Mrs. Aleksandra Likan-der. The offices of editors, publishers and management are located at 2345 West 56th Street, Chicago IL 60636. In the preceding 12 months “Laiškai Lietuviams” averaged a press run of 2,236. Total distribution 2,196 copies, mail subscription — 2,057, free distribution — 139. None (0) distributed to news agents and none (0) sold through dealers, and 40 copies are left over. Annual subscription is $15.00, single copy — $1.50. Second class postage paid at Chicago, IL.