Spausdinti

Žurnalas "Laiškai lietuviams"

     skelbia konkursą parašyti straipsniui, imant temas iš 10 Dievo įsakymų. Bus dvi dalyvių grupės: suaugusieji ir jaunimas. Jaunimo grupei priklausys tik vidurinių ar kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Universitetų studentai jau bus skiriami suaugusiųjų grupei.

     Suaugusiųjų straipsniai turėtų būti maždaug 4-9 mašinėle rašytų puslapių, o jaunimo — bent 2-4 puslapių. Straipsnis pasirašomas slapyvardžiu, o tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas įdedama į atskirą vokelį, ant kurio užrašomas tik slapyvardis, ir vokelis atsiunčiamas kartu su straipsniu. Suaugusiems skiriamos tokios premijos: I — 200, II — 150, III — 100, IV    — 75, V — 50 dol. Jaunimui: I — 100, II — 80, III — 60, IV — 40, V    — 20 dol.

     Straipsniai turi pasiekti redakciją (2345 W. 56 th Street, Chicago, IL 60636, USA) ne vėliau kaip 1994 m. vasario 16 d.

     Primename, kad reikia laikytis nurodytų taisyklių ir parašyti straipsnį tik nurodyta tema (šį kartą bet kokia tema iš 10 įsakymą). Iš praktikos žinome, kad kai kurie parašo straipsnį bet kokia tema, nieko bendra neturinčia su nurodyta, ir siunčia konkursui. Tokie straipsniai, jeigu bus tinkami “Laiškams lietuviams”, galės būti spausdinami, bet į konkursą nebus priimami. Konkursui atsiųsti rašiniai tampa redakcijos nuosavybe.

     Iki konkurso pabaigos jau ne tiek daug laiko teliko, todėl patartina jau dabar pasirinkti temą, parašyti straipsnį ir siųsti redakcijai. Po vasario 16 dienos gauti rašiniai nebus į konkursą priimami.

     Dabar konkursams gauname daug straipsnių iš Lietuvos. Dėl to, žinoma, labai džiaugiamės, bet gaila, kad iš čia gyvenančių labai mažai kas terašo. Laukiame rašinių iš mokytojų, seselių, kunigų, taip pat ir iš jaunimo.

Nuoširdžiai dėkojame "Laiškų lietuviams" rėmėjams

25 dol.aukojo S. Vebras.

20 dol. aukojo E. Lukoshius.

Po 15 dol. aukojo: Baltic Blossoms, A. Šenbergienė, A. Kamantienė.

Po 10 dol. aukojo: Alex Realty, I. Rimkūnas, J. Rutka, J. Leiberis, E. Gižauskienė.

8 dol.aukojo I. Smieliauskienė.

Po 5 dol. aukojo: G. Moziūraitienė, S. Balutis, A. Malėla, J. Graužinis.

2 dol.aukojo A. Urbonavičius.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.