Spausdinti

■    Libijoje misijose dirbusių trijų nužudytų Švč. Kristaus kraujo seselių kūnai JAV diplomatinės tarnybos pastangomis pagaliau buvo atgauti ir gruodžio 13 d. palaidoti prie jų vienuolyno pietinėje Illinois dalyje, dalyvaujant šimtams žmonių. Dar dvi tos pat vienuolijos seselės, taip pat nužudytos Libijoje, vis dar nesurastos. Šių seselių šūkis yra: “Garbinti Dievą, tarnaujant vargšams".

■    Lietuvos kūdikiams, gimusiems su sutrikimais, katalikų mediciniškų misijų taryba organizuoja neurovystymosi terapijos programas.

■    Baltimorės vyskupas William H. Keeler išrinktas JAV vyskupų konferencijos prezi-

■    Septyni “dainuojantieji amerikiečiai kunigai” Bostone suruošė koncertą. Jų dainos buvo perpintos humoristiniais intarpiais. Susirinko daugiau kaip 500 dalyvių. Buvo surinkta 3.093 dol., kurie paskirti dr. M. Dunn ir 12 chirurgijos specialistų kelionei į Lietuvą 1993 metų pradžioje. Šie “dainuojantieji kunigai” keletą kartų per metus koncertuoja, pelną skirdami labdarai.

■    Krikščionių demokratų žurnalas “Tėvynės sargas” iš JAV perkeltas į Lietuvą.

■    Lapkričio mėnesį Čikagą aplankė kun. Z. Peszkowski, kuriam yra pavykę išlikti gyvam Katyno žudynėse, kur II pasaulinio karo metu komunistai išžudė apie 15.000 lenkų karininkų ir žymių civilinių vadovų. Peszkovvski tada buvo karininkas. Jis lenkų archyvui Čikagoje perdavė dokumentų kopijas, įrodančių, kad žudynės buvo vykdomos Stalino ir jo patikėtinių sprendimu. Lenkijos prezidentui buvo įteiktos atitinkamų dokumentų kopijos, kurias dabar iš Lenkijos atgabeno Peszkowski.

■    Sibiro vyskupas Juozas Werth, 39 m., jėzuitas, apaštališkojo administratoriaus titulu valdo apie pusantro milijono katalikų teritorijoje, didesnėje už JAV. Turi tik 20 kunigų. Gauna laiškų iš jaunų žmonių, kartais net nekrikštytų, norinčių tapti kunigais. Sibire yra arti milijono lenkų katalikų ir apie 700.000 vokiečių katalikų.

■    Vokietijos kunigas H.F. Fischer su Saksonijos delegacija aplankęs Lietuvą 1991 m., taip pat išmokęs lietuvių kalbą, parūpino Lietuvai stambias siuntas vaistų, medicinos įrankių net už du milijonus vokiečių markių.

■    JAV katalikų mediciniškos misijos pirmininkas kun. Yannarell lankėsi Lietuvoje ir dabar daug padeda Lietuvos žmonėms. Vienu metu jo rūpesčiu Lietuvai buvo padovanota medikamentų už 445.000 dolerių.

■    Kardinolą V. Sladkevičių prieš Kalėdas aplankė Lietuvos prezidento pareigas einantis Algirdas Brazauskas ir pasveikino švenčių proga.

■    JAV kongrese didžioji tikybinė grupė yra katalikai — 141. Metodistų yra 65, baptistų ir presbiterionų — 62, žydų — 42.

■    Kinijoje, turinčioje apie bilijoną gyventojų, yra apie 10 milijonų katalikų, kurie dar vis komunistinės vyriausybės persekiojami. Kalėjimuose dar yra nemaža dvasininkų ir katalikų vadų, jų tarpe apie 20 vyskupų. JAV vyskupai kreipėsi į vyriausybę, kad padėtų juos išlaisvinti ir baigti persekiojimus.

■    Oklahomos vyskupas K.A. Salatka, lietuvis, sulaukęs brandaus amžiaus, pasitraukė į pensiją. Jo vieton paskirtas Tulsos vyskupas Euzebijus Baltran.

■    Lietuvoje “Caritas” 1992 m. išleido šias knygas: Anderseno “Pasakos” (50.000 egz.), kun. dr. J. Gutausko “Krikščionybė Lietuvoje” (30.-000), “Krikščioniška šeima” (30.000), maldynėlis “Visada su Dievu” (50.000), leidžiamas žurnalas “Caritas” (13.000), laikraštėlis vaikams “Žiburėlis” (30.000).

    1993 m. “Caritas” ryžtasi išleisti P. Dorglerio “Žuvies paslaptis” (30.000), S. Lagerlof “Mergaitė iš Stormyro vienkiemio” (30.000), A. Sučylienės “Tarp dienos ir nakties” (1.000), A. Sučylienės “Išpuikėliai vaikai” (30.000), P. Grigo “Rekruto atsiminimai” (5.000), Foersterio “Amžinoji šviesa"” (20.000), R.M. de Casablanka “Kūdikis ir Dievas” (20.000), Foersterio “Seksualinė etika” (20.000), “Jaunuomenės auklėjimas” (20.000), “Mama, pasakyk, iš kur atsiranda vaikai” (10.000), “Lytinės brandos pažymiai” (10.000), “Jausmai, seksualumas, AIDS” (10.000), “Aš esu įsimylėjęs, tu esi įsimylėjusi” (10.000), St. Ylos “Ateitininkų vadovas” (2.000), Maldaknygė vaikams (200.000), Vadovėliai 2 ir 7 klasei, Pratybų knyga mokytojams (20.000), Kalendorius (50.000), S. Lagerlof “Legenda apie Kristų” (10.000).

Juoz. Pr.