34-as “Laiškų lietuviams” konkursas

     Konkursas jau seniai pasibaigė. Iš viso buvo atsiųsta 44 straipsniai: 40 iš Lietuvos ir 4 iš JAV. Konkurso vertinimo komisija visus straipsnius jau perskaitė ir laimėtojams paskyrė premijas. Kai kurioms premijoms buvo paskirta net po kelis laimėtojus — norėjome, kad daugiau dalyvių būtų laimingi.

Suaugusiųjų grupėje:

     I    premiją(200 dol.) laimėjo Aldona Kamantienė (Downers Grove, Illinois).

     II    premiją(150 dol.) — Anelė Švabaitė-Brazauskienė (Kaunas).

     III    premiją(po 100 dol.) — Rita Vinciūnienė (Kaunas) ir Algirdas Narbutas (Žagarė).

     IV    premiją(po 75 dol.) — Irena Valantonė (Kėdainiai), Donata Zakarevičiūtė (Telšiai), Marija Aldona Jurkutė-Bražiūnienė (Vilnius-Čikaga), Dalia Staniškienė (Clevelandas) ir Stasė Petkienė (Seda, Mažeikių raj.).

     V    premiją(po 50 dol.) — Birutė Vilkaitytė (Kaunas), Eugenijus Liutkevičius (Pasvalio raj.), Nina Gailiūnienė (Juno Beach, Florida) ir Gintaras Patackas (Kaunas).

Jaunimo grupėje:

     I    premiją(100 dol.) laimėjo Vita Narauskaitė (Vilnius).

     II    premiją(80 dol.) — Aušra Aleliūnaitė (Panevėžys).

     III    premiją(po 60 dol.) — Sandra Petraškaitė (Marijampolės raj.) ir Daiva Macijauskaitė (Vilnius).

     IV    premiją( po 40 dol.) — Asta Stankūnaitė (Vilnius) ir Vilma Grabauskaitė (Kulautuva).

     V    premiją(po 20 dol.) — Aurimas Šukys (Kauno Jėzuitų gimnazija), Daiva Kulbokaitė (Panevėžys), Giedrė Garlaitė (Vilnius) ir Alė Žibūdaitė (Kaunas).

     10 dol. dovanapaskirta I klasės mokiniui Gediminui Gudavičiui už ryžtą ir pastangas (Vilnius).

     Visiems laimėtojams iš Lietuvos pranešta, kad premijas gali atsiimti iš kun. A. Gražulio (Didžioji 34, Vilnius). Kai kurie dalyviai iš Lietuvos dar vis nesilaiko nurodytų konkurso taisyklių. Siunčiamą straipsnį reikia pasirašyti tik slapyvardžiu, o savo tikrą pavardę ir adresą įdėti į atskirą vokelį, ant kurio parašomas slapyvardis, ir vokelis įdedamas į tą voką, kuriame siunčiamas straipsnis. Juk sprendimai turi būti objektyvūs, tad konkurso vertinimo komisijos nariai neturi žinoti, kieno yra straipsniai. Taip pat visi turėtų žinoti, kad reikia laikytis nurodytos temos, o ne rašyti apie bet ką.

* * *

     Tuoj skelbsime ir 35-ąjį konkursą. Temą bus galima pasirinkti iš 10 Dievo įsakymų. Taisyklės bus tokios, kaip ir praėjusiame konkurse, tik riba tarp suaugusiųjų ir jaunimo bus kitokia. Jaunimo grupei galės priklausyti tik vidurinių ir kitų analogiškų mokyklų moksleiviai, o universitetų studentai jau dalyvaus suaugusiųjų grupėje.

     Pageidaujama, kad straipsniai būtų parašyti mašinėle. Jeigu kam jokiu būdu riebus tai įmanoma, gali rašyti ir ranka, bet rašysena turės būti labai aiški.

     Konkursas baigsis 1994 m. vasario mėn. 16 dieną.

LAIŠKAI LIETUVIAMS —Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Marija A. Jurkutė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorė — Teresė Pautieniūtė-Bogutienė. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.