Spausdinti

■    Kovo 27 d. Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Čikagos Marąuette Parke surengtas religinis koncertas. Buvo pagiedota 13 giesmių lietuvių, lotynų ir anglų kalbomis. Solo partijas atliko solistai Virgilijus Noreika, Genovaitė Mažekienė, Margarita Monkienė ir Vaclovas Momkus. Solistus ir parapijos chorą lydėjo simfoninis orkestras ir vargonais Ričardas Šokas. Dirigavo muz. Antanas Linas.

■    Pop. Jonas Paulius II spalio mėn. planuoja Jungtinėse Tautose, Niujorke, pasakyti kalbą šeimos tema, nes Jungtinės Tautos, kaip ir katalikų Bažnyčia, 1994 metus paskelbė šeimos metais.

■    Pop. Jonas Paulius II pasmerkė bandymus su žmogaus gyvybe, kurie nesiskaito nei su žmogaus tapatybe, nei su orumu. Pagarba žmogiškajai būtybei nuo jos prasidėjimo pradžios yra pagrindinis reikalavimas ir neginčytinai priklauso moralės dėsniui.

■    Telšių vysk. Antanas Vaičius išrinktas populiariausiu rajono žmogumi. Tokie rinkimai buvo surengti Telšių laikraščio “Kalvotoji Žemaitija” iniciatyva. Vyskupui įteiktas vardinis medalionas, padarytas iš bronzos, su vysk. M. Valančiaus atvaizdu.

■    Vilniuje įsteigta Lietuvos katalikų leidėjų sąjunga, vienijanti 13 katalikų leidyklų. Sąjunga bandys sukurti savo periodinių leidinių ir knygų platinimo sistemą, surengti seminarą katalikų žurnalistams. Pirmininke išrinkta katalikų savaitraščio “Naujasis dienovidis” vyr. red. A. Žemaitytė.

■    Lietuvos Statistikos departamento pranešimu, 1994 m. pradžioje Lietuvoje buvo 3.793.000 gyventojų.

■    100 metų sukaktį šiais metais minės dvi lietuvių parapijos JAV: spalio 30 d. Šv. Andriejas New Britain, CT, o lapkričio 20 d. Šv. Kazimiero Worcester, MA.

■    Lietuvos Vyskupų konferencija paskelbė kreipimąsi, kuriame sakoma, kad spauda, radijas ir televizija neatsakingai naudojasi laisve ir prisideda prie visuomenės klaidinimo. Kreipimesi visų visuomeninio bendravimo priemonių darbuotojų prašoma būti labiau atsakingiems ir nesivaikyti sensacijų, kurios sąmoningai ar nesąmoningai griauna tikėjimą ir prieštarauja Bažnyčios mokymui.

■    Gavėnios susikaupimo dienas-rekolekcijas Kanadoje ir JAV kovo mėn. vedė iš Lietuvos atvykę kunigai: Toronto Prisikėlimo par. Missis-saugos Anapilio par. bažnyčiose bei Wasagos Gerojo Ganytojo misijoje — Londone, Hamiltone, Ottavoje ir St. Catherine — Vilkaviškio katedros statytojas, dekanas ir klebonas kun. Vytautas Gustaitis; Detroito Apvaizdos parapijoje Troškūmų par. klebonas kun. Saulius Filipavičius; Čikagos Brighton Parko Švč. M. Nekalto Prasidėjimo par. ir Marquette Parko Švč. M. Marijos Gimimo par. bažnyčiose kun. Rimas Gudelis, Naujamiesčio par. klebonas ir Berčiūnų ateitininkų stovyklos atnaujintojas bei globėjas.

■    Šv. Jurgio lietuvių parapija Clevelande 1955 m. švęs šimto metų sukaktį. Parapijos taryba jai ruošiasi jau nuo 1993 m. Šiai sukakčiai norima išleisti jos istoriją. Buvę ir dabartiniai parapiečiai bei kiti kviečiami įsijungti medžiagos rinkiman, leidinio paruošiman bei jos išleidiman.

■    Lietuvos vyskupų konferencija, dalyvaujant Šv. Sosto nuncijui ark. J. M. Garda, svarstė, “Kaip išgydyti sovietinio laikotarpio dvasines žaizdas” ir “Paruošti Dievo tautą iš Vakarų ateinantiems liberalizmo iššūkiams sutikti”.

■    Kauno Vytauto Didžiojo universitete vasario mėn. Kauno arkivyskupijos “Caritas” atidarė neturtingiems studentams valgyklą, kurioje šiuo metu jau maitinasi šimtas asmenų, gaudami nemokamai sriubos ir duonos. Valgykla finansuojama lėšomis, paaukotomis Toronto Prisikėlimo parapijos tikinčiųjų.

■    Kovo 13 d. Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje, Čikagos Brighton Parke, muz. Faustas Strolia su jungtiniu choru, instrumentalistų orkestru ir solistais Algirdu Braziu, Dalia Eidukaite-Fanelli ir Edvardu Zelniu atliko T. Dubois oratoriją “Septyni paskutinieji Kristaus žodžiai” ir dar keletą kitų kompozitorių kūrinių. Muz. F. Strolia šį T. Dubois veikalą atliko per 25 m. įvairiose parapijose trisdešimtąjį kartą.

■    Lietuvoje pirmos vienuolės atsirado 1495 m. ir Vilniuje įsteigė savo namus. Neabejotina, kad kitais metais 500 m. sukaktis bus pažymėta tiek bažnytiniu, tiek akademiniu būdu Lietuvoje bei išeivijoje.

Juoz. M.