religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1994 / GEGUŽIS — MAY / VOL. XLV, NO. 5

 

ŽVAIGŽDĖMIS VAINIKUOTAJAI

145

 Algirdas Paliokas, SJ

JĖZUS SIUNČIAMAS Į PASAULĮ

149

 Chiara Lubich

XIX LIETUVIŠKOS ISTORIJOS ŠIMTMETIS

150

 V. Bagdanavičius, MIC

ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ VILNIUJE

154

 Gerarda E. Šuliauskaitė

JOANA PLIKIONYTĖ IR BRONIUS BRUŽAI

158

 Loreta Šilenkaitė

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

160

 Jonas Lauriūnas, SJ

ŠIMTERIOPAI

162

 A. Saulaitis, SJ

MANO BROLIS — JĖZUITAS

166

 Marija Stankus-Saulaitė

AR NORĖTUM BŪTI LOZORIUM?

168

 K.J. Ambrasas, SJ

KĄ REIŠKIA “ATLEISTI”?

170

 Alė Žibūdaitė

DABARTINIO MŪSŲ JAUNIMO CHARAKTERISTIKA

171

 Giedrė Garlaitė

TĖVYNĖJE

173

 Marija A. Jurkutė

KALBA

177

 Juozas Vaišnys, SJ

ĮVAIRYBĖS

179

 Red

TRUMPAI

180

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Broniaus Bružo vitražų nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Joanos Plikionytės-Bružienės.
Skyrių vinjetės — Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos Apdaila — Teresės Bogutienės.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.