Spausdinti

► Tarptautiniame mariologinės darbo grupės suvažiavime Kevelaer mieste balandžio mėn. Koel-no arkiv. kard. Joachimas Meisneris teigė, kad Marijos garbinimas esąs ne pamaldumo skonio dalykas, bet visos krikščionybės išgyvenimo klausimas. Be to, jis iškėlė Marijos garbinimo reikšmę krikščioniškoms Rytų tautoms, priešinantis komunistinei doktrinai.

► Čikagos arkidiecezijos katalikai suaukojo didžiausią sumą (1,47 mil.) dolerių fondui, kuris rūpinasi pasenusiomis vienuolėmis, vienuoliais ir vienuolijų kunigais, kuriems sunku pragyventi iš menkučių pensijų. Fondas įsteigtas 1988 m.

► Pasaulio lietuvių dainų šventės proga liepos 8 d. Lietuvos prez. A. Brazauskas priėmė didelę grupę išeivijos atstovų ir susitikimo pradžioje įteikė DLK Gedimino trečiojo laipsnio ordiną vysk. P. Baltakiui.

►    1994 m. Bažnyčios metraščio “Annuario Pon-tificio” žiniomis, 1993 m. gruodžio 31d. visame pasaulyje buvo 4116 katalikų vyskupų: 2330 vyskupų ordinarų, 1055 vyskupai pagalbininkai ir 731 emeritas. Tą pačią dieną visame pasaulyje buvo 404.641 kunigas, kurių 64,2% priklauso vyskupijoms ir 35,8% vienuoliai.

► Šveicarijoje veikiąs Biblijos institutas praneša, kad iki 1993 m. pabaigos Šv. Raštas — visas ar bent jo dalys — buvo išverstos į 2962 kalbas ir tarmes. Afrikoje Šv. Raštas išverstas į 587 kalbas ir tarmes, Europoje yra 189 Šv. Rašto kalbinės versijos.

► Afrikoje katalikų skaičius nuolat auga. 1927 m. ten katalikų buvo 3 milijonai, 1946 m. septyni su puse mil., 1955 m. — penkiolika su puse mil., 1975 — 42 mil. Šiuo metu Afrikoje yra 95 mil. katalikų. Afrikoje yra 497 vyskupai, iš kurių 326 vietinės kilmės, apie 21.000 kunigų. Yra daugiau kaip 9000 parapijų ir 70.000 misijų stočių.

► Popiežius savo “Ordinatio Sacerdotalis” apaštaliniame rašte sako, kad “Bažnyčia neturi jokio autoriteto suteikti kunigystės šventinimus moterims”.

► Kun. Leonardas Andriekus, OFM, kilęs iš Barstyčių, vienuolis pranciškonas nuo 1934 m., vienuolijos administracijoje ėjęs įvairias pareigas, poetas, buv. “Aidų” red., liepos 15 d. atšventė 80 m. amžiaus sukaktį.

► Kard. Vincentas Sladkevičius birželio 13-14 d. dalyvavo Vatikane įvykusioje kardinolų kolegijos konsistorijoje. Iš 139 šiuo metu visame pasaulyje esančių kardinolų į Romą atvyko 114.

► Šios vasaros APPLE (Amerikos profesionalai Lietuvos mokykloms) programoje pirmą kartą buvo paskaitų ciklas katalikiško švietimo klausimais Lietuvos katalikiškų mokyklų ir darželių mokytojams, auklėtojams ir administratoriams.

► Gegužės 14 d. Kauno “Aušros” vidurinėje mokykloje buvo surengta arkivyskupijos jaunimo chorų ir bažnytinių chorų šventė “Soli Deo gloria”.

►Katalikų skaičius JAV praėjusiais metais buvo 59,9 mil., t.y. 600.000 daugiau negu prieš metus.

► Kun. Petras Urbaitis, salezietis, mirė liepos 10 d. Sao Paulo, Brazilijoje. Velionis buvo misionierius Kinijoje, parašė knygą apie Kiniją. Keletą kartų lankėsi ir JAV.

► Pop. Jonas Paulius II Šeimos metų proga ruošiasi atvykti į JAV ir spalio 20 d. pasakyti kalbą Jungtinėse Tautose, Niujorke. Tai bus antras šio popiežiaus apsilankymas JT. Pirmą kartą lankėsi 1979 m. spalio mėn.

► Kun. Feliksas Jokubauskas, buv. kadaise Pasvalio gimnazijos kapelionas, mirė birželio 30 d. Brazilijoje, ten išgyvenęs 42 metus.

► Telšių vyskupas Antanas Vaičius kunigystės šventimus suteikė trims Telšių seminarijos auklėtiniams: Arūnui Bladžiui, Kęstui Vainoriui ir Stasiui Šlepavičiui. Telšių seminarija parengė ir į parapijas išleido jau 11 kunigų.  Juoz. M.