Spausdinti

“Laiškų lietuviams” metinė šventė

      Šių metų šventė buvo balandžio 30 dieną. Po Mišių koplyčioje programa vyko Jaunimo centro didžiojoje salėje, kuri buvo pilna svečių. Pirmiausia buvo konkurso premijų įteikimas laimėtojams. Vertinimo komisijos sekretorei Marijai A. Jurkutei perskaičius protokolą, paaiškėjo laimėtojai.

Suaugusiųjų grupėje

I    premija (150 dol.): Marija Stankus-Saulaitė (Oakville, CT).

II    (100 dol.): Pranas Pučiliauskas (Vilkaviškis) ir Aušra Mongirdaitė (Ariogala).

III    (75 dol.): Janina Lukoševičienė (Vilnius) ir Irutė Valantonė-Garuckienė (Kėdainiai).

IV    (50 dol.) Mečislovas Pocevičius (Alytus) ir Jonė Šuopytė (Šiauliai).

V    (30 dol.) Indrė Bartašiūnienė (Čikaga), Anelė Švabaitė-Brazauskienė (Kaunas) ir Elena Šidlauskienė (Telšiai).

Jaunimo grupėje

I    (100 dol.): Inga Sitaitė (Vilnius) ir Laura Stasiulytė (Klaipėda).

II    (75 dol.): Neringa Armonaitė (Šiauliai).

III    (50 dol.) Marija Veniūtė (Vilnius) ir Jurgita Jakimavičiūtė (Vilnius).

IV    (30 dol.) Antanas Meškauskas (Kaunas).

V    (20 dol.) Lina Dringelytė (Vilnius) ir Monika Norvilaitė (Vilnius).

      Tik dvi laimėtojos buvo iš JAV, visi kiti — iš Lietuvos. Lietuvos laimėtojai premijas galėjo atsiimti iš tėvų jėzuitų Vilniuje.

      Malonu paminėti, kad šiame konkurse pasižymėjo Vilniaus Radvilų vid. mokykla. Joje lietuvių kalbą dėsto mokytoja Janina Lukoševičienė. Ji laimėjo premiją suaugusiųjų grupėje, jaunimo grupėje buvo premijuotas jos XI klasės kelios moksleivės. Aišku, jos buvo savo mokytojos paragintos dalyvauti konkurse. Tai labai gražu. Būtų malonu, kad ir kiti mokytojai pasektų jos pavyzdžiu kitame konkurse, kurį tuoj skelbsime. Kad būtų įvairesnių temų ir nesikartotų tos pačios, siūlome jas pasirinkti iš septynių meilės (labdarybės) darbų kūnui ir septynių sielai. Jų sąrašą galima rasti katekizmuose, bet kitą kartą juos pateiksime ir šiame žurnale. Šį kartą bus leidžiama ir beletristinė rašinių forma.

      Po premijų paskelbimo ir įteikimo ceremonijų buvo meninė programa, kurią atliko M.A. Jurkutė, meniškai padeklamuodama "Meškiuką Rudnosiuką", ir smuikininkė Kristina Rupeikaitė, akompanuojant jos motinai Galinai.

      Po programos buvo nepaprastai skaniai Birutės Jodvalienės (Racine Bakery) paruošta vakarienė, patarnaujant jos profesionalioms padavėjoms.

      Nuoširdi padėka visiems, kokiu nors būdu prisidėjusiems prie šios šventės pasisekimo, ypač ponioms, sugebėjusioms sukviesti pilną salę žmonių, nežiūrint, kad tą dieną Čikagoje buvo keli dideli renginiai. Visiems iki pasimatyno ateinančioje šventėje.

      "Laiškų lietuviams" redakcija, administracija ir leidėjai

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas — Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius — dr. Jonas Boguta. Administratorė — Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata - 15 dol., atskiras numeris - 1,50 dol.