religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1995 / BIRŽELIS — JUNE / VOL. XLVI, NO. 6

DAUGIALYPIS BIRŽELIS

181

 Danutė Bindokienė

KRISTAUS PASIUNTINYBĖS TARNAI

184

 Antanas Saulaitis, SJ

Į HIMALAJUS AR Į PRARAJĄ

189

 Alfredas Guščius

KRAUKIME TURTUS DANGUJE

192

 Bernadeta Miliauskaitė-Harris

KAINO ŽENKLE

194

 Algirdas Paliokas, SJ

GIMDYMO TEOLOGIJA

196

 Vytautas Bagdanavičius, MIC

TEBŪNA TAVO VALIA

199

 Chiara Lubich

KITUS ĮVEIKTI GALI DAUG KAS

201

 Inga Sitaitė

MES ATEINAM SUKURTI, PRABILTI...

202

 Audra Skučaitė

ŠEIMOS GYVENIMO CIKLAI

203

 Irena Lukoševičienė.

KALBA

207

 Juozas Vaišnys, SJ

EILĖRAŠČIAI

208

 Aldona Puišytė

TĖVYNĖJE

209

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

215

 Red.

TRUMPAI

216

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš Jėzuitų Generalinės Kongregacijos Romoje.
Viršelis ir skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus. Viršelyje panaudotas Vytauto Kašubos paminklo Gediminui projektas.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.