Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 / BALANDIS - APRIL / VOL. XLVII, NO. 4

VELYKINIAI IR PAVASARINIAI KONTRASTAI

109

 Red.

XVI ŠIMTMEČIO PABAIGOS LIETUVOS BAŽNYČIA

111

 Dr. Kun. J. Boruta SJ

SVEČIUOSE PAS JĖZUITUS

114

 Antanas Saulaitis SJ

JĖZUS IŠ NAZARETO

118

 Kun. C.C. Martindale SJ

DAILININKĖ GRAŽINA DIDELYTĖ

123

 Asta Krištopienė

MYLĖKITE PRIEŠUS

125

 Chiara Lubich

KITUS ĮVEIKTI GALI DAUG KAS

127

 Elena Šidlauskienė

NEBIJOKITE!

132

 Kęstutis A. Trimakas

GIMIMO DIENA

135

 Eugenija Čiurlionienė

PAGARBA SANTUOKAI

136

 Kun. K. J. Ambrasas SJ

MINTYS APIE ŠEIMĄ

137

 Indrė Bartašiūnienė

KALBA

139

 Juozas Vaišnys SJ

KNYGOS

140

 Red.

TĖVYNĖJE

141

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

143

 Red.

TRUMPAI

144

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Gražinos Didelytės grafikos darbų nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.