Laiškai lietuviams

Metai, Numeriai

Paskutinis lapas

“Laiškų lietuviams” rašinių konkursas

     Šiam konkursui siūlome temas pasirinkti iš septynių didžiųjų nuodėmių arba iš septynių jas atitinkančių didžiųjų dorybių. Galima rašyti ir beletristine forma, tik būtinai atsakyti į pasirinktą temą.

     Didžiosios nuodėmės: 1. Puikybė, 2. Godumas, gobšumas, 3. Paleistuvavimas, gašlumas, 4. Pavydas, 5. Piktumas, rūstumas, 6. Nesaikingumas valgant ar geriant, 7. Tingėjimas.

     Didžiosios dorybės: 1. Nuolankumas, 2. Dosnumas, 3. Skaistumas, 4. Meilingumas, artimo meilė, 5. Romumas, švelnumas, 6. Susivaldymas valgant ar geriant, 7. Uolumas, darbštumas, pamaldumas.

     Straipsnio apimtis suaugusiems — maždaug 4-6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Konkursas baigsis 1997 m. vasario mėn. 16 d.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W, 56th St., Chicago, IL 60636, USA.

“Laiškams lietuviams” aukojo:

50 dol. B. Pauliulionis.

Po 40 dol.: Mačiulis, J. Dailidienė

35 dol. J.A. Pauliukevičius.

Po 30 dol.: J.A. Damušiai, B. Aras..

Po 25 dol.: E. Nemickas, P. Narutis, H. Bagdonienė.

Po 20 doI.:E. Seibutis, V. Žadeikienė, I. Beinarauskas, A. Brazaitienė, J. Mikutaitienė, V. Čepaitienė, kun. P. Sabulis.

15 dol. I. Rimkūnas.

13 dol. E. Graibus.

Po 10 dol.: A. Underys, V. Naudžius, A. Leiberis, S. Budrys, P. Mikalauskas, T. Zailskienė, E. Marčiulionis, A. Juozevičienė, I. Polikaitienė, J.O.Baužis.

Po 5 dol.: A. Valavičius, kun. V. Piktumą, J. Kliorys, M. Dūda, S. Kybartas, F.A. Zailskas, V. Peseckas, A. Stonys, S. Plėnys, S. Laniauskas, J. Stravinskas, D. Petrutytė, M. Manoraaitis, A. Dzirvonas, B. Kazlauskas, A. Ramanauskienė.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame. Taip pat esame labai dėkingi Robertui Mingėlai, kuris padovanojo gražų lietuvišką užtiesalą mūsų koplyčios altoriui.

Dėmesio!

Nuo ateinančių metų sausio 1 dienos “Laiškų lietuviams” metinė prenumerata visose šalyse bus 20 JAV dolerių.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.