“Laiškų lietuviams” rašinių konkursas

     Šiam konkursui siūlome temas pasirinkti iš septynių didžiųjų nuodėmių arba iš septynių jas atitinkančių didžiųjų dorybių. Galima rašyti ir beletristine forma, tik būtinai atsakyti į pasirinktą temą.

     Didžiosios nuodėmės: 1. Puikybė, 2. Godumas, gobšumas, 3. Paleistuvavimas, gašlumas, 4. Pavydas, 5. Piktumas, rūstumas, 6. Nesaikingumas valgant ar geriant, 7. Tingėjimas.

     Didžiosios dorybės: 1. Nuolankumas, 2. Dosnumas, 3. Skaistumas, 4. Meilingumas, artimo meilė, 5. Romumas, švelnumas, 6. Susivaldymas valgant ar geriant, 7. Uolumas, darbštumas, pamaldumas.

     Straipsnio apimtis suaugusiems — maždaug 4-6 mašinėle rašyti puslapiai, jaunimo gali būti trumpesni. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Konkursas baigsis 1997 m. vasario mėn. 16 d.

     Straipsniai pasirašomi slapyvardžiu, į atskirą vokelį (ant kurio užrašomas tik slapyvardis) įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Vokelis kartu su straipsniu įdedamas į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: “Laiškai lietuviams”, 2345 W, 56th St., Chicago, IL 60636, USA.

     1994 metų balandžio mėnesio Laiškų lietuviams numerį buvome iliustravę dail. Zuzanos Pranaitytės (sesės Augustinos) meno kūrinių nuotraukomis. Dar turėjome užsilikusių keletą jos skulptūros darbų, kuriais iliustruojame ir šį numerį. Savo skulptūroms ji daugiausia vartoja medį, marmurą, terakotą, gipsą, akmenį. Vilniuje galima pasigėrėti jos sukurtu menišku angeliuku ant Šv. Kazimiero bažnyčios tabernakulio didžiajame altoriuje.

Svarbus pranešimas

     Paštas vis didina mokestį už įvairius siuntinius. Laimė, kad specialus tarifas taikomas periodiniams leidiniams. Pirmiau jis buvo vadinamas II klasės, o dabar - periodinių leidinių tarifu. Jis yra gerokai mažesnis už siunčiamą paštą I klase. Jeigu šios privilegijos neturėtume, žurnalo leidimas būtų neįmanomas, nes pašto išlaidos būtų per didelės. Tačiau už tą privilegiją reikia griežtai laikytis kai kurių pašto nustatytų taisyklių. Jeigu jų nesilaikysi, toji privilegija gali būti atimta. Kartkartėmis pašto atstovai ateina pas leidėjus ir labai kruopščiai tikrina kartoteką.

     Pasibaigus prenumeratai ir jos neatnaujinus, dar leidžiama žurnalą siųsti tris mėnesius. Jei per tą laiką neatnaujinama, siuntinėjimą reikia sustabdyti. Tad labai prašome tuoj atnaujinti, kai tik gaunate pranešimą. Tai paprastai būna prieš Naujus metus. Jeigu toliau nebenorite prenumeratos pratęsti, tuoj mums apie tai praneškite. Jeigu pirmą kartą žurnalą užsisakote arba kitiems užsakote, parašykite, kad tai naujas skaitytojas. Aiškiai parašykite savo ar kito skaitytojo adresą, neužmiršdami miesto kodo. Kai persikeliate gyventi į kitą vietą, kuo skubiausiai praneškite savo naują adresą.

     Nuo ateinančių metų sausio 1 dienos Laiškų lietuviams metinė prenumerata visur bus 20 dol. (būtinai amerikietiška valiuta).

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius-Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Vytautas Kasniūnas, Jonas Kuprys, Nijolė Užubalienė. Techn. redaktorius-dr. Jonas Boguta. Administratorė-Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (312) 737-8400. FAX (312) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-15 dol., atskiras numeris-1,50 dol.