religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 / SPALIS - OCTOBER / VOL. XLVII, NO. 10

PASKUTINIAI EGZAMINAI

289

 Juozas Vaišnys SJ

IŠ LIETUVOS BAŽNYTINĖS PROVINCIJOS

292

 Jonas Boruta SJ

TRUPUTIS DOGMŲ ISTORIJOS

297

 Vytautas Bagdanavičius MIC

NUO SAULĖTEKIO IKI SAULĖLYDŽIO

300

 Antanas Saulaitis SJ

TIKĖJIMO TIESOS

305

 Zita Storpirštienė

JO ŽODIS TURI ATNAUJINTI PASAULĮ

308

 Chiara Lubich

MŪSŲ KELIONĖ

310

 Agnietė Jankauskienė

LIGONIŲ LANKYMAS

312

 Viltautė Pocienė

BROLIS JONAS BANDŽIUKAS

316

 Kun. Jonas Boruta SJ

SU MEILE JŪSŲ SIELAI

317

 Viktorija Žilinskaitė

KALBA

219

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

321

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

323

 Red.

TRUMPAI

324

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Zuzanos Pranaitytės skulptūros darbų nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.