Spausdinti
ĮVAIRŪS STRAIPSNIAI
 
KAI METAI VEJA METUS - Vaišnys SJ ................................ 1
PRATARMĖ Į ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ - Kun. A . Rubšys ................... 4,41
JĖZAUS ŽEMIŠKOJO GYVENIMO PRADŽIA - Kun. K.J. Ambrasas SJ ........ 9
ANDRIAUS RUDAMINOS 400-OSIOS METINĖS - Kun J. Boruta SJ ......... 12
DU JĖZUITAI UŽBAIGĖ DARBUS - Kun. A. Saulaitis SJ ............... 14
KAS YRA DIEVAS? - Ignas Naujokas ................................ 15
NULIŪDUSĮ PAGUOSTI - Janina Lukoševičienė ....................... 18
NUOLANKIAI PRIIMKIME DIEVO ŽODĮ - Chiara Lubich ................. 22
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS PROGA - Danutė Bindokienė .............. 37
MAŽYLIŲ ŽODELIS - Antanas Saulaitis ............................. 45
O BŪTA TIEK STUBUKLŲ - Rūta ..................................... 49
AMŽINĄ MEILĘ GIEDOKIME - Jadvyga Radzevičienė ................... 54
KANČIOJE NELIKAU BE PAGUODOS - Viktoras Bakanauskas ............. 57
UŽSIDEKIME ŽIBINTUS - Chiara Lubich ............................. 62
GAILESTINGOSIOS MEILĖS NELOGIŠKUMAI - Algirdas Paliokas SJ ...... 73
DANGIŠKASIS LIETUVOS GLOBĖJAS - Juozas Vaišnys SJ ............... 77
KRISTAUS GUNDYMAS - Kun. K.J. Ambrasas SJ........................ 82
PO ŽEMĖM UŽGESUSIOS AKYS - Polina Sarapinienė ................... 85
BIRŽAI - Juozas Vaišnys SJ ...................................... 89
MALDOS UŽ GYVUS IR MIRUSIUS - Jadvyga Vilčinskaitė .............. 90
ATGAILA IR TIKĖJIMAS - Chiara Lubich............................. 92
GYVENK, PRISIKĖLĘS KRISTAU! - Kun. K.J. Ambrasas SJ ............ 109
KELIAS Į LIETUVOS DVASINĮ PRISIKĖLIMĄ - Leonora Kulbokienė ..... 113
KAIP AŠ ĮSIVAIZDUOJU IDEALŲ ŽMOGŲ - Vytautas Skuodis ........... 117
TAPATYBĖ AR VAIDMENŲ MAIŠATIS? - Kęstutis Trimakas ... 120, 155, 196
MILDOS MAŠIOTAITĖS ATMINIMUI - Dalia Staniškienė ............... 128
JĖZAUS ATSIMAINYMAS - Chiara Lubich............................. 129
NULIŪDUSĮJĮ PAGUOSTI - Indrė Bartašiūnienė ..................... 130
AR NEPALAIDOJAME SAVO TALENTŲ - Kun. K.J. Ambrasas SJ .......... 133
MOTINOS MĖNUO - Juozas Vaišnys.................................. 145
PRARADIMO KARTĖLIS - Antanas Marčiulaitis ...................... 148
RELIGIJOS DĖSTYMAS - Zita Storpirštienė ........................ 153
SAULIUKO LAIŠKAS - Ona Lukošienė ............................... 161
NETEKĖJUSIOS MOTINOS IŠPAŽINTIS - Kotryna ...................... 167
NĖRA DIDESNĖS MEILĖS - Juozas Vaišnys SJ ....................... 181
JĖZUS KRISTUS - Lietuvos vyskupai .............................. 184
DUOTI YRA GYVENTI - Aldona Kamantienė .......................... 187
VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJA - Gabrielė Liniauskaitė ............. 194
“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ - Redakcija................... 201
GERASIS GANYTOJAS - Chiara Lubich............................... 203
PUIKYBĖ - Jadvyga Vilčinskaitė ................................. 204
QUA V ADIS? - Kun. K.J. Ambrasas ............................... 205
PASILINKSMINIMŲ DORYBĖ - Juozas Vaišnys SJ ..................... 217
MYLĖK SAVO ARTIMĄ - Ona Balkevičienė ........................... 221
SEKMADIENIO IR KASDIENYBĖS DIEVAS - Algirdas Paliokas SJ ....... 223
ŽMOGAUS KLYSTEKLIŲ MALDOS - Marija Veniūtė...................... 225
VYRIAUSIEJI KUNIGAI - Kun. K.J. Ambrasas ....................... 228
GAILESTINGOJI MEILĖ - Kostas Paulius............................ 229
MOTINOS ŠIRDIS - Anelė Sinkevičienė ............................ 231
TARPUSAVIO MEILĖ - Chiara Lubich................................ 236
APREIŠKIMAS - Kun. K.J. Ambrasas SJ............................. 238
MOKSLO METUS PRADEDANT - Juozas Masilionis ..................... 253
ŠVENTOJI DVASIA BAŽNYČIOJE - Sės. A. Andzevičiūtė............... 257
BAIMĖS IR MEILĖS DIEVAS - Algirdas Paliokas .................... 263
GYVENIMO PAVYZDYS - Kostas Paulius ............................. 265
GYVENTI REIŠKIA MYLĖTI - Jonas Ivanauskas ...................... 266
DIEVO VALIOS VYKDYMAS - Chiara Lubich .......................... 269
ANGELAI IR MES - Ses. Ona Mikailaitė ........................... 289
PANAŠUMAI IR NELYGYBĖS - Algirdas Paliokas SJ .................. 299
MEILĖS PSICHOLOGIJA A.A ........................................ 300
AR VISUOMET “TYLA YRA GERA BYLA” - Juozas Vaišnys .............. 303
PAMALDUMAS -Dalia Staniškienė .................................. 307
AŠ TEBESU ALKANAS - Romas Kriaučiūnas........................... 310
TIKĖJIMAS IŠGELBSTI - Chiara Lubich ............................ 313
MALDA - Larry Dossey ........................................... 315
LAŠĖKITE ŽVAKIŲ AŠAROS - Elena Šuliauskaitė..................... 325
RELIGIJA, TIKĖJIMAS IR BAŽNYČIA AMERIKOJE - A. Saulaitis SJ .... 328
JUOZO VAIŽGANTO MUZIEJUS - Virginija Paplauskienė............... 334
PAVYDAS - Jūratė Peršonytė ..................................... 337
IŠPAŽINTIS - W. Lambert SJ ..................................... 340
GYVATĖS NUODAI - Juozas Vaišnys SJ ............................. 342
JEI NORI BŪTI PIRMAS - Chiara Lubich............................ 347
Į BETLIEJŲ - Ramunė Pakalnytė .................................. 361
KAI SKAMBA VARPAI...- kun. K.J. Ambrasas SJ .................... 363
DIDŽIOSIOS DORYBĖS - Birutė Žemaitytė .......................... 365
AR SVIESTI Į KUNIGĄ AKMENIU? - Juozas Vaišnys SJ ............... 369
KŪČIŲ VAKARO KRAUJAS - Vytautas Čaplikas ....................... 373
KAS DĖJOSI PASAULYJE PRIEŠ KRISTAUS GIMIMĄ - kun.K.J.Ambrasas SJ 376
PRIIMKIME DIEVO ŽODĮ - Chiara Lubich ........................... 377
 
ŠEIMA
 
ŠEIMA-MEILĖS MOKYKLA - Romas Malinauskas ........................ 64
ŠEIMA PAVOJUJE - Dijana Kančienė ............................... 100
PATARIMAI TĖVAMS, KAIP UŽAUGINTI NUSIKALTĖLIUS - R. Kriaučiūnas  137
AR KRISTUS LEIDŽIA SKIRTIS? - Juozas Vaišnys SJ ................ 172
SMURTAS ŠEIMOJE - R. Kriaučiūnas................................ 243
TĖVŲ IR VAIKŲ SANTYKIAI - Valerija Vilčinskienė ................ 278
SANTUOKOS PASLAPTIS IR TIKSLAS - Viltautė Pocienė............... 348
VEDYBINIO GYVENIMO PERIODAI - Viltautė Pocienė ................. 381
TAUTA IR ŠEIMA - Stasys Masionis ............................... 383
 
JAUNIMAS
 
UŽ KO LAIKYTIS, KAD IŠLIKTUM - Indra Jankauskaitė ............... 26
NAUJŲJŲ STUDENTŲ PROBLEMOS - Asta Araminaitė..................... 28
ĮŽEIDIMUS ATLEISTI - Lina Dringelytė............................. 63
ALKSTANTĮ PAVALGYDINTI - Mindaugas Martinaitis .................. 93
SVEIKA MARIJA - Vytautas Čeplinskas.............................. 94
GERIEJI DARBAI KUNUI - Dovilė Liebutė .......................... 134
MELSTIS UŽ GYVUS IR MIRUSIUS - Marija Veniūtė .................. 136
NULIŪDUSĮ PAGUOSTI - Asta Zalenkauskaitė ....................... 171
IŠMINTIES IR GERUMO SIETUVA - Dalia Jašinauskaitė............... 240
DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI - Aušrinė Jurgelionytė................. 241
PUNSKO MIESTO KŪRIMOSI PRADŽIA - Dalia Valinčiūtė............... 271
KAIP MES SAUGOME GIMTĄJĄ KALBĄ - Irena Zimnickaitė.............. 275
KUO YRA GRAŽI LIETUVIŲ KALBA? - Dalicija Markevičiūtė .......... 317
JAUNOJI JAUNIMO SĄJUNGA - Antanas Saulaitis SJ ................. 378
 
KNYGOS
 
KNYGOS IŠ LIETUVOS - Alė Rūta.................................... 31
VERTINGOS KNYGOS, IŠLEISTOS LIETUVOJE - Alė Rūta ................ 67
NERIMO METŲ EILĖRAŠČIAI - Alė Rūta ............................. 176
KNYGOS IŠ TĖVYNĖS - Alė Rūta ................................... 208
ATSIŲSTA PAMINĖTI - J.V. ....................................... 320
 
EILĖRAŠČIAI
 
Teofilė Žemaitytė ........................................... 66, 84
Aldona Puišytė........................................ 174, 220, 387
 
TĖVYNĖJE ....... 33, 68, 104, 141, 178, 212, 246, 283, 321, 355, 388
 
KALBA .......... 29, 65, 102, 139, 175, 210, 245, 281, 319, 353, 386
 
ĮVAIRYBĖS .................................................. 98, 351
 
ŠYPSULIAI....... 35, 71, 106, 143, 179, 215, 250, 286, 323, 358, 391
 
ATGARSIAI............................................... 30, 96, 138
 
TRUMPAI ........ 36, 72, 107, 144, 180, 216, 251, 287, 324, 359, 392