religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 / GEGUŽĖ - MAY / VOL. XLVIII, NO. 5

MOTINOS MĖNUO

145

 Juozas Vaišnys SJ

PRARADIMO KARTĖLIS

148

 Antanas Marčiulaitis

RELIGIJOS DĖSTYMAS

153

 Zita Storpirštienė

TAPATYBĖ AR VAIDMENŲ MAIŠATIS?

155

 Kęstutis A. Trimakas

SAULIUKO LAIŠKAS

161

 Ona Lukošienė

KAIP SEKTI KRISTŲ

166

 Chiara Lubich

NETEKĖJUSIOS MOTINOS IŠPAŽINTIS

167

 Kotryna

NULIŪDUSĮ PAGUOSTI

171

 Asta Zalenkauskaitė

AR KRISTUS LEIDŽIA SKIRTIS?

172

 Juozas Vaišnys SJ

EILĖRAŠČIAI

174

 Aldona Puišytė

KALBA

175

 Juozas Vaišnys SJ

KNYGOS

176

 Red.

TĖVYNĖJE

178

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

179

 Red.

TRUMPAI

180

 Juoz. M.

Šio numerio iliustracijos: vaikai ir anūkai - mamyčių džiaugsmas. Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.