Laiškų lietuviams straipsnio konkursas

     Skelbiame 39-ąjį konkursą parašyti straipsnį, tinkamą spausdinti "Laiškuose lietuviams". Siūlome rašiniui pasirinkti kurią nors iš šių temų: 1. Kas padeda ir kas kliudo sugyventi su kitais? 2. Kaip nugalėti savo perdėtą išdidumą? 3. Ar nuolankumas yra silpnybė? 4. Kaip reaguoti į apkalbas? 5. Kaip vertinti pasiteisinimą: "Ne mano kiaulės, ne mano pupos"? 6. Ar sutinkate su teigimu, kad be tikėjimo neįmanoma dora? 7. Koks turėtų būti šių dienų kunigas? 8. Kaip žiūriu į Lietuvos ateitį?

     Konkurse gali dalyvauti ir suaugusieji, ir jaunimas. Jaunimui priklausys tik viduriniųjų ir kitų tolygių mokyklų moksleiviai. Jie būtinai turi prie straipsnio pažymėti, kad jis skiriamas jaunimo grupei. Jei nebus pažymėta, jis bus priskirtas suaugusiųjų grupei, kur yra didesni reikalavimai. Suaugusiųjų straipsnio apimtis - maždaug 5-7 mašinėle rašyti puslapiai. Jaunimo gali būti ir trumpesni.

     Rašinys pasirašomas slapyvardžiu. Į atskirą vokelį įdedama tikroji autoriaus pavardė, adresas ir telefonas. Ant vokelio užrašomas tik slapyvardis. Užklijuotas vokelis įdedamas kartu su straipsniu į didesnį voką ir siunčiamas redakcijai šiuo adresu: "Laiškai lietuviams", 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636, USA. Straipsniai turi pasiekti redakciją iki 1998 metų vasario mėn. 16 dienos.

     Galima rašyti ir beletristine (tik ne eiliuota) forma. Pageidaujama rašyti mašinėle, bet jeigu kam nors tai visai neįmanoma, priimsime ir kaligrafiškai ranka parašytus straipsnius. Primename, jog ir mašinėle reikia taip rašyti, kad būtų galima lengvai įskaityti. Siųskite ne atšviestą kopiją, bet originalą. Netvarkingi rašiniai gali neigiamai paveikti ir vertinimo komisiją.

     Mūsų konkursai paprastai susilaukia labai daug dalyvių, ypač iš Lietuvos, tai mes laikomės tokio nusistatymo: duoti daugiau premijų, nors ir mažesnių, kad būtų galima apdovanoti kiek galima daugiau dalyvių.

     Paprastai duodame tokias premijas suaugusiems: I - 200 dol., II - 150 dol., III - 100 dol., IV - 75 dol., V - 50 dol; jaunimui 1-150 dol. II - 100 dol., III - 75 dol., IV - 50 dol., V - 25 dol. Reikalui esant, vertinimo komisija gali ir kitaip nutarti. Kai kurie straipsniai, nors ir nepremijuoti, gali būti spausdinami. Jų autoriams skiriame kokią nors dovanėlę.

     Tad visus, galinčius rašyti, kviečiame pasirinkti temas ir... pabandyti laimę.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME LAIŠKŲ LIETUVIAMSRĖMĖJAMS

Po 50 dol. aukojo P. Beinarauskas, T. Norkienė.

Po 30 dol.: H. Bagdonienė, O. Jankevičiūtė.

25 dol. aukojo T. Kulbis.

Po 20 dol.: P. Mačiulienė, V. Sniuolis, E. Nemickas, G. Baltrušaitis, A. Gulbinas.

15 dol. aukojo Z. Sinkevičienė.

Po 10 dol.: R. Durickas Moore, A. Leiberis, T. Šaulys, M. Bichnevičius, V. Gasperas, L. Kemešis, B.

Kūkalis. V. Peseckas, G. Miglinas.

Po 5 dol.: O. Pupininkas, V. Butvydas, M. Kasniūnas, J. Plačas, F. Brazaitis, O. Barauskienė, P.

Rudenas, M. Kardauskaitė, Malinauskas, K. Orentas, L. Kybartienė.

LAIŠKAI LIETUVIAMS-Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros žurnalas. Redaktorius -Juozas Vaišnys, SJ. Redaktoriaus pavaduotojas-Algirdas Paliokas, SJ. Techninė redakcija - Jonas Kuprys ir dr. Jonas Boguta. Administratorė - Marija A. Jurkutė. Adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098 Tel. (773) 737-8400. FAX (773) 737-0486. “Draugo” spaustuvė. Metinė prenumerata-20 dol., atskiras numeris-2 dol.