religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1998 / BALANDIS - APRIL / VOL. XLIX, NO. 4

TIKĖJIMO KELIONĖ

109

 Algirdas Paliokas S J

KELIOS ŠVENTOS VIETOS

114

 A. Saulaitis SJ

DIEVO IEŠKOTOJAS

117

 Henri Nouwen

JĖZUITŲ ORDINO KELIAI Į LIETUVĄ

123

 Dr. Jūratė Trilupaitienė

DIEVAS NUŽENGIA Į ŽMONIŲ TARPĄ

127

 Kun. Petras Linkevičius

BAŽNYČIA

129

 Kun. Antanas Liuima SJ

TENAI, KUR GYVENO IŠGANYTOJAS

133

 Kun. K.J. Ambrasas

ARTIMO MEILĖ

135

 Jurga Sparnauskienė

ĮVAIRYBĖS

136

 Viktoras Jautokas

KALBA

137

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

139

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

143

 Red.

TRUMPAI

144

 Juoz. M.

Paskelbus šiuos metus vaikų metais ir prisikėlus pavasariui, šį numerį iliustruojame anoniminėmis vaikų nuotraukomis. Visos vaikų nuotraukos Zuzanos Mažeikienės (Susan Mažeika).
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.