Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1999 / SAUSIS - JANUARY / VOL. L, NO. 1

TIRPSTANČIO LAIKO AKIVAIZDOJE

1

 Algirdas Paliokas SJ

KAIP LITURGIJA TEIKIA DŽIAUGSMO

5

 A. Saulaitis SJ

ŽVILGSNIS Į LIETUVOS ATEITĮ

10

 Jolanta Podleskytė

JEI TURĖTUM TIKĖJIMĄ

17

 Chiara Lubich

VISUR YRA PASIRINKIMO LAISVĖ

19

 Aušra Mikalajūnaitė

AR SUTIKSITE SU TEIGIMU

20

 Jurga Plavičiūtė

KAS PADEDA IR KAS KLIUDO SUGYVENTI

23

 Jūratė Ratautienė

KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS

28

 Nijolė Sabonytė

ŠNEKAMOJI BAŽNYČIOS KALBA

30

 Vytautas Vitkauskas

TĖVYNĖJE

31

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

34

 Red.

TRUMPAI

35

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Algimanto Kezio nuotraukomis iš 1999 metų jo išleisto kalendoriaus.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

Visiems mūsų Skaitytojams, Rėmėjams ir  Bendradarbiams
gausios Viešpaties palaimos per visus 1999
-uosius metus!

Laiškų lietuviams Redakcija, Administracija ir Leidėjai

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (TJSPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago. II 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.