Spausdinti

T. Jonas Kidykas (stovi) kartu su savo įpėdiniu Bronium Krištanavičium planuoja lietuvių jėzuitų veiklą išeivijoje.

A. Kezio nuotr.

     Pranešame draugams ir lietuvių visuomenei kad 1999 m. spalio 29 d. Čikagoje mirė tėvas Jonas Kidykas SJ.

     Tėvas Kidykas gimė 1905 m. sausio 21 d. Lietuvoje, Žemaičių Kalvarijoje. Į Jėzuitų ordiną įstojo 1925, Baigė jėzuitų kolegiją Valkenburge, Olandijoje, ir buvo įšventintas kunigu 1935 m. rugpjūčio 27 d. Atvykęs j JAV 1937 m., įkūrė Čikagos lietuvių jėzuitų vienuolyną ir buvo pirmasis tremty atsidūrusių Lietuvių jėzuitų vyresnysis. Aplankė daugelį JAV lietuvių parapijų, o taip pat misionieriavo Brazilijoj, Urugvajuj ir Kanadoje (Montrealyje). Veikliai bendradarbiavo spaudoje. Paskutiniuosius metus praleido Tėvų Jėzuitų namuose Čikagoje.

     Dideliame liūdesyje liko giminės, Tėvai Jėzuitai, po pasaulį išsisklaidę draugai ir visa lietuvių visuomenė.