religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1999 / SPALIS - OCTOBER / VOL. L, NO. 10

ROŽINIO GALIA

289

 Kostas Paulius

KAIP UGDOMAS TIKĖJIMAS

292

 Valerija Vilčinskienė

TIKĖJIMO PRARADIMAS IR ATRADIMAS

296

 Birutė Norkūnienė

KOKS TURĖTŲ BŪTI ŠIŲ DIENŲ KUNIGAS

300

 Pr. Pučiliauskas

CHAMELEONAI

305

 Antanas Marčiulaitis

KAS PADEDA IR KAS KLIUDO...

308

 Monika Riaubiškytė

KAS PADEDA IR KAS KLIUDO...

309

 Alytė Valentukevičiūtė

TIKĖJIMAS DIEVO ŽODŽIU

313

 Chiara Lubich

TĖVYNĘ PRARASTI LABAI LENGVA

315

 Martynas Lukoševičius

KNYGOS

103

 Red.

KALBA

319

 Red.

TĖVYNĖJE

320

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

323

 Red.

TRUMPAI

324

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Ados Korsakaitės-Sutkuvienės kūrybos nuotraukomis.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.