Spausdinti

■    Vilniaus kunigų seminarijoje 1999-2000 mokslo metais mokosi 64 klierikai.

■ Trečdalis kandidatų, įstojusių į kunigų seminariją, kaip Lietuvoje, taip ir kituose kraštuose, atkrinta, nepasiekę kunigystės šventimų.

■    Pop. Jonas Paulius II, pradėjus ruoštis 2000-ųjų šv. Metų jubiliejui, dar 1994 m. pabaigoje paskelbė apaštališkąjį laišką “Trečiajam tūkstantmečiui artėjant”. Tame laiške popiežius pabrėžia savo troškimą, kad skirtingos krikščionių konfesijos didįjį jubiliejų pasitiktų, išgydžiusios istorinių nesutarimų žaizdas.

■    Jubiliejiniai - Šventieji metai - tai nuodėmių atleidimo, bausmių už jas panaikinimo, susitaikymo, atsivertimo bei atgailos metai. Romoje šie 2000 šv. Metai buvo pradėti Kūčių vidurnaktį o Vilniuje Kalėdų rytą. Pirmąjį jubiliejų 1300 m. paskelbė pop. Bonifacas VIII. Ligi šiol buvo paskelbti 25 šv. Metai. 2000-aisiais šv. Metai skelbiami dvidešimt šeštą kartą. 2001 m. sausio 8 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyks jubiliejinių šv. Metų užbaigimo iškilmės.

■    Prieš pat Kalėdas Kryžkalnio lietuvės statulą, statytą bolševikmečiu, pakeitė iš tolo matomas 14 metrų aukščio kryžius. Projekto ir idėjos autorius - Vladas Laurinavičius. Kryžius buvo pašventintas gruodžio 24 d.

■    Gruodžio 27 d. Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, buvo atidaryta paroda “Krikščionybė Lietuvos mene”. Tarp daugelio kitų radinių čia rodomas ir Vilniaus katedros lobynas. Lankytojai gali čia susipažinti su ritualinėmis taurėmis, monstrancijomis, relikvijomis ir kitais apeiginiais daiktais, kuriuos sukūrė Lietuvos ir Europos auksakaliai. Čia taip pat rodomi archeologiniai radiniai, bažnytiniai dokumentai, vyskupų portretų kolekcijos, religiniai Vakarų Europos tapybos darbai.

■    Vatikane neseniai užbaigtas Sikstinos koplyčios restauravimas, užtrukęs beveik 20 m. Ši koplyčia garsi Michelangelo ir kitų dailininkų tapybomis ir tuo, kad joje vyksta popiežiaus rinkimai.

■    Gruodžio 4 d. Žiežmariuose vyko Kaišiadorių ir Elektrėnų dekanatų tikybos mokytojų konferencija, kurioje dalyvavo Kaišiadorių vysk. J. Matulaitis ir kancleris kun. R. Rumšas.

■    Gruodžio 14 d. Marijampolės dekanas kun. J. Barkauskas šventė 70 m. amžiaus sukaktį. Ta proga Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje šv. Mišias aukoj Vilkaviškio vysk. J. Žemaitis ir prel. V. J. Bartuška. Vilkaviškio vyskupijos kapitula suteikė kun. J. Barkauskui garbės kanauninko titulą.

■    Nuo 1951 m. komunistinė Kinija “reguliuoja” katalikus, reikalaudama nepripažinti popiežiaus. Neseniai jie “įšventino” penkis popiežiaus nepripažįstančius vyskupus.

■    Prel. dr. Juozą Prunskį Lietuvos prez. V. Adamkus savo dekretu apdovanojo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino trečiojo laipsnio ordinu. Ordiną įteikė konsulas G. Apuokas gruodžio 21 d., susirinkus prelato artimiesiems švęsti jo 92 gimtadienį. Iškilmes tvarkė ir ilgesnę kalbą pasakė dr. Petras Kisielius.

■    Sausio 10 d. Vokietijos vyskupų pirm. vysk. Karl Lehmann pokalbyje radijui “Deutschlandfunk” atsargiomis pastabomis pareiškė, kad pop. Jonas Paulius II atsistatydintų, jei jo sveikata neleistų jam atlikti savo pareigų. Šis pareiškimas Italijoje ir kitur sukėlė ginčų bangą. Popiežius paprastai išrenkamas iki gyvos galvos. Iš pareigų savanoriškai yra pasitraukęs pop. Celestinas V 1294 m.

Juoz. M.