Spausdinti


religinės ir tautinės kultūros žurnalas

2000 / KOVAS - MARCH / VOL. LI, NO. 3

SEPTYNI PASKUTINIEJI ŽODŽIAI

73

 J.E.

KANTRYBĖ

78

 Antanas Marčiulaitis

PROF. DR. JUOZAS ERETAS

80

 Malvina Miliauskaitė

TARP LIURDO IR FATIMOS

84

 Aldona Kamantienė

LAISVĖ IR ŽMOGUS BLOGIO NELAISVĖJE

88

 Algirdas Paliokas SJ

NEAPKENČIAU BAŽNYČIOS

92

 Angelė

SĄŽINĖS BALSAS

95

 Ignas Naujokas

KUR VEDA PATAIKAVIMAS

98

 Antanas Marčiulaitis

KOMUNIZMO LIEKANOS LIETUVOJE

101

 Robertas Urbonavičius

KALBA

103

 Red.

TĖVYNĖJE

104

 Laima Krivickienė

ŠYPSULIAI

107

 Red.

TRUMPAI

108

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas kenčiančio Kristaus paveikslais, simbolizuojančiais Jo pasakytus paskutiniuosius žodžius.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės - Rasos Sutkutės. Lietuviškas raidynas - Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636-1098.