religinės ir tautinės kultūros žurnalas

2000 / BALANDIS - APRIL / VOL. LI, NO. 4

ŽIBURIAI LITURGIJOJE

109

 Algirdas Paliokas SJ

KOMUNIZMO LIEKANOS

113

 Vidas Kondratas

ĮPROČIAI

115

 Antanas Marčiulaitis

KANČIOS PASLAPTIS IR VILTIS

118

 Rytis Gurkšnys SJ

GARSTYČIOS GRŪDELIO TIKĖJIMO!

124

 Algirdas Paliokas SJ

KAIP PRARANDAMAS IR ATRANDAMAS TIKĖJIMAS

128

 Pranas Pučiliauskas

ŠVENTŲJŲ ASMENYBĖS

131

 Ignas Naujokas

TARP LIURDO IR FATIMOS

134

 Aldona Kamantienė

KNYGOS

137

 Red.

KALBA

138

 Red.

TĖVYNĖJE

140

 Laima Krivickienė

ŠYPSULIAI

143

 Red.

TRUMPAI

144

 Juoz. M.

Šį numers iliustruotas dail. Antaano Kmieliausko kurinių nuotraukomis iš Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios ir Jėzuitų gimnazijos.
Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Rasos Sutkutės. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (LETTERS TO LITHUANIANS) (USPS 301-540) is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street. Chicago, Il 60636. Periodicals postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago. IL 60636-1098.